Writing an opinion paragraph – Viết đoạn văn nêu ý kiến

Writing an opinion paragraph

.

.

I. Giới thiệu về opinion paragraph

1. Opinion (Ý kiến)

Opinion (ý kiến) là những gì ta nghĩ, ta tin, cách nhìn nhận, đánh giá của ta về một vấn đề, một sự kiện, một sự vật, sự việc. làm cho một sự việc khác diễn ra. Opinion paragraph là đoạn văn nêu lên ý kiến của người đọc về một chủ đề.

2. Trước khi viết đoạn văn nêu ý kiến, cần

– Đọc kỹ chủ đề được nêu trong đầu bài, đưa ra ý kiến của mình.

– Chọn đồng ý hoặc không đồng ý với những gì nêu trong đề bài và hình dung ra những dẫn chứng, ví dụ, số liệu, thông tin,.. có thể dùng để làm rõ cho ý kiến của bản thân.

 

 

II. Cấu trúc của đoạn văn 

1. Topic sentence (Câu chủ đề)Ở câu chủ đề, cần nêu lên lập trường của mình, đồng ý hay không đồng tình hay một phần đồng tình với vấn đề được nêu ra trong đề bài.
2. Supporting ideas (Những ý làm rõ cho quan điểm của mình) Ở mỗi supporting idea, chú ý sử dụng dẫn chứng và ví dụ để thể hiện quan điểm, đồng tình hoặc không ủng hộ
Supporting idea 1

(Details + Evidence, Examples)

Supporting idea 2

(Details + Evidence, Examples)

Supporting idea 3

(Details + Evidence, Examples)

3. Concluding sentence (Câu kết luận)Tóm tắt lại các ý chính và nêu lại chủ đề cùng ý kiến của mình bằng từ ngữ khác.

 

*Lưu ý: Với việc sử dụng lí lẽ để làm rõ cho ý kiến của mình

Có rất nhiều ý kiến về cùng một vấn đề. Vì thế, người viết phải đưa ra những lí lẽ, lí do để thuyết phục người đọc. Những lí do, lí lẽ này th