Working to fight climate change

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
delegate đại biểu
representative đại diện
gather tập hợp, tụ họp
conference hội nghị
treaty hiệp ước
sign kí tên, kí kết
lack thiếu
progress tiến bộ
towards hướng đến
deal sự thỏa thuận
carbon dioxide cacbon đioxit
effort sự cố gắng, ráng sức
tighten thắt chặt
coal than đá
administration chính phủ, chính quyền
dismiss sa thải
fear lo sợ
depress trì trệ, đình trệ
folk người dân tộc, dân địa phương
impact sự tác động, ảnh hưởng
duty bổn phận, nhiệm vụ, trách nhiệm
pollutant chất gây ô nhiễm
establish thành lập, thiết lập
propose đề nghị, đề xuất
shift sự thay đổi vị trí
renewable có thể hồi phục lại, tái tạo
nuclear hạt nhân
responsible chịu trách nhiệm
consider xem xét
nationwide toàn quốc
announce tuyên bố, thông báo
Thành ngữ - Ngữ pháp

Environmental Protection Agency

United States Senate

Republican Party

Natural Resources Defense Council

 

Bài 1:

Câu 1 :

Delegates from nearly...... countries have spent the past two...... in Warsaw, Poland. More than....... representatives gathered for a United Nations conference on climate change. Organizers called the meeting to work toward a treaty to fight....... temperatures on our planet. The treaty would be signed in 2015 and take effect ...... 2020.

 • 1.

  200

 • 2.

  weeks

 • 3.

  9,000

 • 4.

  climate

 • 5.

  rising

 • 6.

  after

Câu 2 :

Several environmental groups walked out of the climate talks....... this week. They were protesting what they considered a..... of progress towards a deal to limit carbon dioxide and other ...... warming emissions. Studies have shown links between such ......and the rise in temperatures.

 • 1.

  earlier

 • 2.

  lack

 • 3.

  global

 • 4.

  gases

Câu 3 :

In the United States, the Environmental Protection Agency is leading government efforts to ...... climate change. The agency just ended a ...... of public hearings across the country. The EPA was seeking comments as it considers tightening..... air rules for coal-burning power plants.

 • 1.

  fight

 • 2.

  series

 • 3.

  clean

 • 4.

  power

Câu 4 :

America’s 1,000 coal-burning power plants supply ..... percent of the nation’s electricity. The plants are responsible for......  of the global warming emissions. The Obama Climate Action Plan has promised to..... the production of such gases.

Mitch McConnell is the .... of the Republican Party in the United States Senate. He spoke at the EPA hearing in ..... of his home state of Kentucky, which is a....... coal producer

 • 1.

  40

 • 2.

  one-third

 • 3.

  cut

 • 4.

  leader

 • 5.

  support

 • 6.

  major

Delegates from nearly 200 countries have spent the past two weeks in Warsaw, Poland. More than 9,000 representatives gathered for a United Nations conference on climate change. Organizers called the meeting to work toward a treaty to fight rising temperatures on our planet. The treaty would be signed in 2015 and take effect after 2020.

Several environmental groups walked out of the climate talks earlier this week. They were protesting what they considered a lack of progress towards a deal to limit carbon dioxide and other global warming emissions. Studies have shown links between such gases and the rise in temperatures.

In the United States, the Environmental Protection Agency is leading government efforts to fight climate change. The agency just ended a series of public hearings across the country. The EPA was seeking comments as it considers tightening clean air rules for coal-burning power plants.

America’s 1,000 coal-burning power plants supply 40 percent of the nation’s electricity. The plants are responsible for one-third of the global warming emissions. The Obama Climate Action Plan has promised to cut the production of such gases.

Mitch McConnell is the leader of the Republican Party in the United States Senate. He spoke at the EPA hearing in support of his home state of Kentucky, which is a major coal producer.

“By now it is clear that this administration and your agency have declared a war on coal. For Kentucky, this means a war on jobs and on our state’s economy.”

Đại diện của gần 200 quốc gia đã  ở Warsaw , Ba Lan trong 2 tuần .Hơn 9.000 đại biểu tập trung tại hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu .Tổ chức kêu gọi cuộc họi hướng tới bản hiệp ước nhằm chống lại sự nóng lên của hành tinh chúng ta.Hiệp ước sẽ được ký kết vào năm 2015 và có hiệu lực sau năm 2020

Một vài nhóm môi trường đã rút ra khỏi các cuộc đàm phán khí hậu hồi đầu tuần này .Họ đã phản đối những điều họ coi là một sự thiếu tiến bộ hướng tới một thỏa thuận để hạn chế lượng khí thải carbon dioxide và những của việc nóng lên toàn cầu.Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa những khí đó và sự gia tăng nhiệt độ.

Tại Hoa Kỳ , Cơ quan Bảo vệ Môi trường đang thuyết phục chính phủ nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu .Cơ quan vừa kết thúc một loạt các điều trần công khai trên toàn quốc.Cơ quan này đang tìm kiếm những ý kiến ​​mà được coi như việc thắt chặt các quy định không khí sạch cho các nhà máy điện đốt than .

1.000 nhà máy điện đốt than của Mỹ cung cấp 40 phần trăm điện của quốc gia.Các nhà máy chịu trách nhiệm một phần ba lượng khí thải nóng lên toàn cầu .Kế hoạch hành động khí hậu của Obama đã hứa sẽ cắt giảm sản xuất những khí như vậy.

Mitch McConnell là người lãnh đạo của đảng Cộng hòa ở Thượng viện Hoa Kỳ.Ông đã phát biểu tại buổi điều trần của cơ quan bảo vệ môi trường trong sự hỗ trợ của chính quyền Kentucky , một nhà sản xuất than lớn.

Bài 2:

Câu 1 :

“By now it is clear that this administration and your ...... have declared a war on coal. For Kentucky, this means a war on..... and on our state’s economy.”

Brian Patton also spoke at the EPA hearing. Mr. Patton comes from a ..... line of Kentucky coal mine workers. Today he is president of James River Coal Service. His company has dismissed .....workers over the past..... months. He fears that new rules could bring even ..... hardship to an area that is already economically depressed.

 • 1.

  agency

 • 2.

  jobs

 • 3.

  long

 • 4.

  725

 • 5.

  six

 • 6.

  greater

Câu 2 :

“Understand, these are communities of just......, 2,000, 3,000 people. And when you have that type of an ......  impact due to regulations that come from Washington, DC -- that have very.....  understanding of what the outcome is for the local....., for folks that get up and go to work ......  and what that impact will be for their families in the...... , and that’s wrong.”

 • 1.

  1,000

 • 2.

  economic

 • 3.

  little

 • 4.

  folks

 • 5.

  every day

 • 6.

  future

Câu 3 :

David Doniger is a climate policy......  with the Natural Resources Defense Council, one of the nation’s..... environmental groups. He says it is the duty of the EPA to control ..... as a pollutant. He wants the agency to establish new rules that would ...... the United States toward a cleaner energy environment.

 • 1.

  expert

 • 2.

  largest

 • 3.

  carbon

 • 4.

  move

Câu 4 :

“No one is proposing standards that would knock ...... all those power plants. We’re talking ..... a shift from the dirtier ones to the cleaner ones, and..... all those fossil fuel-powered ones towards renewable and even nuclear sources .....  energy.”

He says the government is responsible..... protecting clean air,..... protecting old and dirty power stations.

 • 1.

  out

 • 2.

  about

 • 3.

  from

 • 4.

  of

 • 5.

  for

 • 6.

  not

Câu 5 :

''That’s the only way that we can ..... to have the way of life we want without running.....the wall on climate change impacts, which in turn will come back and ..... the quality of life we have.”

The EPA is now considering comments from the nationwide hearings. The agency plans to...... proposed rule changes in June.

 • 1.

  continue

 • 2.

  into

 • 3.

  destroy

 • 4.

  announce

Brian Patton also spoke at the EPA hearing. Mr. Patton comes from a long line of Kentucky coal mine workers. Today he is president of James River Coal Service. His company has dismissed 725 workers over the past six months. He fears that new rules could bring even greater hardship to an area that is already economically depressed.

“Understand, these are communities of just 1,000, 2,000, 3,000 people. And when you have that type of an economic impact due to regulations that come from Washington, DC -- that have very little understanding of what the outcome is for the local folks, for folks that get up and go to work every day and what that impact will be for their families in the future, and that’s wrong.”

David Doniger is a climate policy expert with the Natural Resources Defense Council, one of the nation’s largest environmental groups. He says it is the duty of the EPA to control carbon as a pollutant. He wants the agency to establish new rules that would move the United States toward a cleaner energy environment.

“No one is proposing standards that would knock out all those power plants. We’re talking about a shift from the dirtier ones to the cleaner ones, and from all those fossil fuel-powered ones towards renewable and even nuclear sources of energy.”

He says the government is responsible for protecting clean air, not protecting old and dirty power stations.

“That’s the only way that we can continue to have the way of life we want without running into the wall on climate change impacts, which in turn will come back and destroy the quality of life we have.”

The EPA is now considering comments from the nationwide hearings. The agency plans to announce proposed rule changes in June.

Cho tới bây giờ rõ ràng là chính quyền chúng tôi và cơ quan của các bạn đã tuyên bố một cuộc chiến than đá.Với Kentucky , điều này có nghĩa là một cuộc chiến tranh về việc làm và kinh tế nhà nước của chúng tôi. "

Brian Patton cũng đã phát biểu tại phiên điều trần của cơ quan bảo vệ môi trường.Ông Patton đã gắn bó rất lâu với công nhân mỏ than Kentucky.Hiện ông là chủ tịch của tập đoàn than đá sông James.Công ty của ông đã cắt giảm 725 công nhân trong sáu tháng qua.Ông lo ngại rằng quy định mới có thể mang lại những khó khăn lớn hơn cho một khu vực kinh tế đã bị trì trệ.

" Tôi hiểu , đây chỉ là những cộng đồng 1.000 , 2.000 , 3.000 người .Và khi bạn có một kiểu tác động kinh tế do sự quy định đến từ Washington ,DC - những kết quả của người dân địa phương , việc họ thức dậy và đi làm việc mỗi ngày và những ảnh hưởng tới gia đình của họ trong tương lai thì có rất ít người thấu hiểu được, và đó là sai lầm. "

David Doniger là một chuyên gia chính sách khí hậu cùng với Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên ,một trong những nhóm môi trường lớn nhất của quốc gia.Ông nói rằng nhiệm vụ của cơ quan bảo vệ môi trường là kiểm soát carbon như là một chất gây ô nhiễm . Ông muốn cơ quan thiết lập các quy tắc mới sẽ khiến cho Mỹ có một nguồn năng lượng môi trường sạch hơn .

" Không ai đề xuất tiêu chuẩn đó thì tất cả những nhà máy năng lượng sẽ bị loại bỏ.Chúng ta đang nói về một sự thay đổi từ những cái bẩn hơn đến những cái sạch hơn,và từ tất cả những nhiên liệu hóa thạch được trang bị đều được tái tạo và thậm chí tái tạo nguồn hạt nhân năng lượng. "

Ông nói rằng chính phủ có trách nhiệm bảo vệ không khí trong lành , chứ không phải bảo vệ các nhà máy điện cũ và bẩn .

"Đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống chúng ta muốn mà không cần trốn chạy khỏi sự cản trở của biến đổi khí hậu, những thứ mà có thể sẽ quay lại và phá hủy cuộc sống mà chúng ta có''

Cơ quan bảo vệ môi trườnghiện đang xem xét ý kiến ​​từ các buổi điều trần trên toàn quốc. Cơ quan có kế hoạch thông báo thay đổi quy tắc đề xuất vào tháng Sáu.