Wireless furniture for phones

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
charger sạc (điện thoại)
compatible tương thích
State of the art mới nhất

Bài 1:

Rob
Hello and welcome to 6 Minute English. I’m Rob…

Neil
…and I’m Neil. Hello.

Rob
Hello, Neil! Now, Neil, could I borrow your phone charger? My phone’s just died.

Neil
Er… I don’t think my charger is compatible with your phone. Compatible means when you can use things together… I’m afraid there’ll be no status updates for you today then Rob.

Rob
Oh dear. I can’t believe it’s run out of power already.

Rob
Xin chào và chào mừng đến với 6 phút Tiếng Anh. Tôi là Rob …
Neil
… và tôi là Neil. Xin chào.
Rob
Xin chào, Neil! Bây giờ, Neil, tôi có thể mượn bộ sạc điện thoại của bạn? Điện thoại của tôi vừa chết.
Neil
Er … Tôi không nghĩ bộ sạc của tôi tương thích với điện thoại của bạn. Tương thích có nghĩa là khi bạn có thể sử dụng mọi thứ với nhau … Tôi sợ sẽ không có cập nhật trạng thái cho bạn ngày hôm nay sau đó Rob.
Rob
Ôi! Tôi không thể tin là điện thoại của tôi cạn pin.

Neil
Well, you shouldn’t have bought a state-of-the-art phone – it’s a big drain on the battery.

Rob
State of the art means something that has the newest ideas and features, like my phone. So I should have stuck with a dinosaur like yours, eh, Neil?

Neil
And dinosaur here means something that is out-dated. You can laugh at my phone, but it’s got plenty of battery life left – unlike yours!

Rob
Hmmm… OK, well, I might just pop out and ask if someone’s got the same charger…

Neil
Stay where you are. We’re recording a programme! And today’s show is… you guessed it… all about phones!

Rob
That’s right, Neil. And we’re also talking about wireless furniture…

Neil
Ừ, bạn không nên mua một chiếc điện thoại hiện đại – tiêu thụ nguồn pin lớn đấy.
Rob
State of the art có nghĩa là cái gì đó có những ý tưởng và tính năng mới nhất, như điện thoại của tôi. Vì vậy, tôi nên đã bị mắc kẹt với một “con khủng long” như của bạn, Neil?
Neil
Và “khủng long” ở đây có nghĩa là cái gì đó đã lỗi thời. Bạn có thể cười ở điện thoại của tôi, nhưng nó còn nhiều pin đấy – không giống như của bạn!
Rob
Hmmm … OK, tốt, tôi chỉ có thể bật ra và hỏi nếu ai đó có cùng một bộ sạc …
Neil
Ở yên chỗ của bạn. Chúng tôi đang thu âm một chương trình! Và chương trình hôm nay là … bạn đoán được rồi đó … tất cả về điện thoại!
Rob
Đúng rồi, Neil. Và chúng tôi cũng nói về đồ nội thất không dây …

Neil
Pardon?

Rob
Yes, furniture with built-in wireless charging technology – like a coffee table. Built in means the technology is included as part of the table. So you just pop your phone on the table, and technology does the rest!

Neil
Magic! And wireless technology is the way mobile phones work using radio waves to send and receive data. So that’s what we need – a desk with a built-in charging spot for both our phones! But would it be compatible for both of them?

Neil
Gì cơ?
Rob
Vâng, đồ nội thất có công nghệ sạc không dây được xây dựng giống như một cái bàn cà phê. “Được xây dựng ở trong” có nghĩa là công nghệ như là một phần trong của bàn. Vì vậy, bạn chỉ cần bật điện thoại của bạn trên bàn, và công nghệ sẽ làm phần còn lại!
Neil
Kì diệu! Và công nghệ không dây là cách điện thoại di động hoạt động bằng sóng radio để gửi và nhận dữ liệu. Vì vậy, đó là những gì chúng tôi cần – một bàn làm việc với một điểm tích hợp cho điện thoại của chúng tôi! Nhưng nó sẽ tương thích với cả hai chứ?

Rob
Well, that’s an excellent question – and I don’t have the answer. But can you tell me the answer to this: What do modern phone batteries contain? Is it…

a) nickel

b) lithium

or c) lead-acid

Neil
Well, lead-acid sounds dangerous… so I think it’s either nickel or lithium. I’ll go with lithium.

Rob
OK, well, we’ll find out if you’re right or wrong later on. But now let’s listen to journalist Daisy Buchanan who thinks that mobile phones have stopped us having conversations. And listen out for a phrase that means ‘it’s unlikely to happen soon’.

Rob
Vâng, đó là một câu hỏi tuyệt vời – và tôi không có câu trả lời. Nhưng bạn có thể cho tôi biết câu trả lời cho điều này: Pin điện thoại hiện đại có chứa những gì? Đó là….
A) niken
B) lithium
hay c) chì-axit
Neil
Ừm…, axit chì có vẻ nguy hiểm … vì vậy tôi nghĩ đó là một trong hai niken hoặc lithium. Tôi sẽ chọn lithium.
Rob
OK, tốt, chúng ta sẽ xem bạn đúng hay sai sau. Nhưng bây giờ chúng ta hãy lắng nghe nhà báo Daisy Buchanan, người nghĩ rằng điện thoại di động đã hạn chế việc chúng ta trò chuyện. Và lắng nghe một cụm từ có nghĩa là ‘nó có vẻ sẽ không xảy ra sớm’.

Daisy Buchanan, writer for the Telegraph & the Guardian newspapers
I was thinking yesterday how it used to be, you know, you used to sort of go into a café or a pub maybe and look for where the loos are but now the first thing we’re looking for is sockets to try and find where you can charge if you… you know, if you’re having an emergency… And maybe with this, I might be being naïve – I suspect I am – especially with Ikea’s new wireless charging furniture… that maybe if our batteries died a bit more frequently we are going to… you know… look up a bit more and have a few more conversations. I’m not holding my breath, but you can but hope.

Rob
Daisy said some really interesting things there, so let’s listen to that clip again.

INSERT
Daisy Buchanan, writer for the Telegraph & the Guardian newspapers
I was thinking yesterday how it used to be, you know, you used to sort of go into a café or a pub maybe and look for where the loos are but now the first thing we’re looking for is sockets to try and find where you can charge if you… you know, if you’re having an emergency… And maybe with this, I might be being naïve – I suspect I am – especially with Ikea’s new wireless charging furniture… that maybe if our batteries died a bit more frequently we are going to… you know… look up a bit more and have a few more conversations. I’m not holding my breath, but you can but hope.

Daisy Buchanan, cây viết tờ Telegraph & the Guardian
Tôi nghĩ ngày hôm qua nó đã từng là như thế nào, bạn đã từng quen với việc đi vào quán cà phê hoặc quán rượu và tìm chỗ đi vệ sinh nhưng giờ đây thứ đầu tiên chúng ta tìm kiếm là ổ cắm và tìm nơi sạc điện thoại … bạn biết đấy, nếu bạn đang gặp trường hợp khẩn cấp … Và có thể với điều này – có thể tôi ngây thơ, tôi nghi ngờ điều này – đặc biệt là với đồ nội thất sạc không dây mới của Ikea … có thể nếu điện thoại hết pin thường xuyên hơn chúng tôi sẽ … bạn biết đấy … nhìn nhau nhiều hơn một chút và có một vài cuộc trò chuyện. Có thể điều này sẽ không xảy ra, nhưng bạn có thể nhưng hy vọng.
Rob
Daisy nói một số điều thực sự thú vị trong clip, vậy hãy nghe clip đó một lần nữa.

Tôi nghĩ ngày hôm qua nó đã từng là như thế nào, bạn đã từng quen với việc đi vào quán cà phê hoặc quán rượu và tìm chỗ đi vệ sinh nhưng giờ đây thứ đầu tiên chúng ta tìm kiếm là ổ cắm và tìm nơi sạc điện thoại … bạn biết đấy, nếu bạn đang gặp trường hợp khẩn cấp … Và có thể với điều này – có thể tôi ngây thơ, tôi nghi ngờ điều này – đặc biệt là với đồ nội thất sạc không dây mới của Ikea … có thể nếu điện thoại hết pin thường xuyên hơn chúng tôi sẽ … bạn biết đấy … nhìn nhau nhiều hơn một chút và có một vài cuộc trò chuyện. Có thể điều này sẽ không xảy ra, nhưng bạn có thể nhưng hy vọng.

Rob
Did you get it? Another way of saying ‘It’s unlikely to happen soon’ is I’m not holding my breath. Now, Daisy doesn’t seem keen on the idea of wireless charging furniture. She thinks our phones are stopping us from having conversations.

Neil
It sounds ridiculous, but it’s true, isn’t it? We spend far too much time staring at our phones instead of talking to each other.

Rob
Sorry. What’s that, Neil? I was just looking at my phone.

Neil
Come on, Rob! Put the phone away.

Rob
Bạn hiểu chứ? Một cách khác để nói rằng ‘Có thể sẽ không xảy ra’ là “I’m not holding my breath“. Bây giờ, Daisy dường như không quan tâm đến ý tưởng về đồ nội thất sạc không dây. Cô ấy nghĩ rằng điện thoại của chúng ta đang ngăn cản chúng ta trò chuyện.

Neil
Nghe có vẻ lố bịch, nhưng đó là sự thật, phải không? Chúng ta dành quá nhiều thời gian để nhìn chằm chằm vào điện thoại thay vì nói chuyện với nhau.

Rob
Thật tiếc. Gì vậy, Neil? Tôi vừa xem điện thoại

Neil
Nào, Rob! Cất điện thoại đi.

Rob
OK. Well, that’s because phone functionality – that’s what a phone can do – is increasing all the time. But let’s move on now and think green for a minute. Are there any environmental factors to consider in relation to new mobile phone technology?

Neil
Let’s listen to Fevzi Turkalp talking about the latest model of one mobile phone brand – and find out.

Rob
Được rồi. Đó là bởi vì chức năng điện thoại đang phát triển liên tục. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục và suy nghĩ lại một phút. Có bất kỳ yếu tố môi trường để xem xét liên quan đến công nghệ điện thoại di động mới?

Neil
Hãy nghe Fevzi Turkalp nói về mô hình mới nhất của một thương hiệu điện thoại di động – và tìm hiểu.

Fevzi Turkalp, editor of tech advice website GadgetDetective.com
They’ve taken the decision to make it a sealed unit so no user-replaceable battery… And I guess… you’re more likely then to say you know what I won’t replace the battery I’ll just get a new phone.

Rob
So Fevzi says this new phone doesn’t have a user-replaceable battery, meaning you can’t take it out and replace it – and this is a problem for the environment.

Neil
That’s right – environmentalists want products that are designed to be taken apart. Then they can be easily upgraded, repaired or recycled. But you can’t do this with a sealed unit – a unit that cannot be opened.

Fevzi Turkalp, biên tập viên của trang web tư vấn công nghệ GadgetDetective.com
Họ đã đưa ra quyết định làm một thiết bị kín không có pin thay thế sử dụng … Và tôi đoán … bạn có thể biết là tôi sẽ không thay pin mà tôi sẽ thay một cái điện thoại mới.
Rob
Vì vậy, Fevzi cho biết chiếc điện thoại mới này không có pin thay thế, có nghĩa là bạn không thể tháo ra và thay thế nó – và đây là một vấn đề đối với môi trường.
Neil
Đúng vậy – các nhà môi trường muốn những sản phẩm được thiết kế tách biệt. Sau đó họ có thể dễ dàng nâng cấp, sửa chữa hoặc tái chế. Nhưng bạn không thể làm điều này với một thiết bị kín – một thiết bị không thể mở được.

Rob
And this means toxic – or poisonous – materials are often dumped in landfill. And you guessed it – that’s really bad for the environment. Now, remember at the beginning of the programme I asked you: What do modern phone batteries contain?

Neil
And I said lithium…

Rob
And you know your batteries well because that’s the right answer!

Rob
Và điều này có nghĩa là chất độc hại hoặc có độc – những nguyên liệu thường bị đổ tại bãi chôn lấp. Và bạn đã đoán được rồi đấy – điều đó thực sự tồi tệ đối với môi trường. Bây giờ, hãy nhớ lúc bắt đầu chương trình tôi đã hỏi bạn: Pin điện thoại hiện đại có chứa những gì?

Neil
Và tôi đã nói lithium …

Rob
Vậy thì bạn biết pin của bạn rất rõ vì đó là câu trả lời đúng!

Neil
Wow. What a great guess! Now Rob, how about those words again?

Rob
OK, the words we heard today were:

compatible

state of the art

dinosaur

wireless furniture

built in

wireless technology

I’m not holding my breath

functionality

think green

user-replaceable

sealed unit

toxic

Neil
Well, that brings us to the end of today’s 6 Minute English. We hope you’re feeling charged up by today’s programme. Please join us again soon.

Both
Bye.

Neil
Wow. Đoán hay lắm! Bây giờ Rob, các từ hôm nay đã học là?

Rob
OK, những từ mà chúng ta đã nghe hôm nay là:

Tương thích

hiện đại nhất

Khủng long

Đồ nội thất không dây

được xây dựng trong

Công nghệ không dây

Có thể sẽ không xảy ra

Chức năng

Nghĩ xanh

có thể thay thế được

thiết bị kín

chất độc

Neil
Vâng, và chúng ta chuẩn bị kết thúc chương trình 6 phút Tiếng Anh. Chúng tôi hy vọng chương trình hôm nay đã sạc đầy năng lượng cho các bạn. Hẹn gặp lại ở chương trình tiếp theo.

Cả hai
Tạm biệt.