Why oil continues its climb

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
rise tăng lên, nâng lên
investment sự đầu tư, vốn đầu tư
barrel thùng (đơn vị đo dung tích, chừng 150 lít)
unrest tình trạng không ổn định
partly phần nào
blame lỗi, trách nhiệm
effort nỗ lực, cố gắng
tension tình hình căng thẳng
exporter hàng xuất khẩu
sought tìm kiếm,theo đuổi (quá khứ của seek)
nationalization sự quốc hữu hoá
trade buôn bán, trao đổi mậu dịch
valuable có giá trị lớn
project dự án
demand yêu cầu
struggle đấu tranh, vật lộn
Thành ngữ - Ngữ pháp

depend on

The Organization of Petroleum Exporting Countries  (OPEC)

 

Bài 1:

Câu 1 :

The price of oil has risen to more than one hundred ...... dollars a barrel. Some experts say the most recent price...... is only the beginning. Experts at the investment bank Goldman Sachs have ...... that oil could reach two....... dollars a barrel.

 • 1.

  twenty

 • 2.

  increase

 • 3.

  predicted

 • 4.

  hundred

Câu 2 :

Unrest in oil producing ....... has been partly to blame.  Last ......., a rebel group in Nigeria said it attacked an oil ...... in Bayelsa state.  Nigeria is the eighth ....... oil exporter in the world.

 • 1.

  countries

 • 2.

  weekend

 • 3.

  center

 • 4.

  biggest

Câu 3 :

Also, Iraq is ...... rebuilding its oil production ability.  Iraq's industry...... says the country's oil production is currently at about .......  barrels of oil a day.  He says that could increase to  barrels of oil a day in two to....... years depending on how much foreign ..... Iraq receives.

 • 1.

  slowly

 • 2.

  minister

 • 3.

  two million

 • 4.

  five million

 • 5.

  three

 • 6.

  help

Câu 4 :

The Venezuelan government's ....... to control its oil industry have ...... tensions with foreign oil producers.  And Russia, the world's second....... exporter, has also sought to increase government ........of its energy resources.  Nationalization of oil resources ..... forces out foreign investment that would ....... seek to increase supplies.

 • 1.

  efforts

 • 2.

  increased

 • 3.

  largest

 • 4.

  control

 • 5.

  often

 • 6.

  normally

The price of oil has risen to more than one hundred twenty dollars a barrel. Some experts say the most recent price increase is only the beginning. Experts at the investment bank Goldman Sachs have predicted that oil could reach two hundred dollars a barrel.

Unrest in oil producing countries has been partly to blame. Last weekend, a rebel group in Nigeria said it attacked an oil center in Bayelsa state. Nigeria is the eighth biggest oil exporter in the world.

Also, Iraq is slowly rebuilding its oil production ability. Iraq's industry minister says the country's oil production is currently at about two million barrels of oil a day. He says that could increase to five million barrels of oil a day in two to three years depending on how much foreign help Iraq receives.

The Venezuelan government's efforts to control its oil industry have increased tensions with foreign oil producers. And Russia, the world's second largest exporter, has also sought to increase government control of its energy resources. Nationalization of oil resources often forces out foreign investment that would normally seek to increase supplies.

Giá dầu đã tăng lên hơn một trăm hai mươi đô la một thùng. Một số chuyên gia cho rằng việc tăng giá gần đây nhất chỉ là khởi đầu . Các chuyên gia tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã dự đoán rằng dầu có thể lên đến hai trăm đô la một thùng.

Một phần nguyên nhân là do tình trạng bất ổn tại các nước sản xuất dầu .Vào cuối tuần qua, một nhóm phiến loạn ở Nigeria cho biết họ đã tấn công một trung tâm dầu trong tiểu bang Bayelsa.Nigeria là nước xuất khẩu dầu lớn nhất thứ tám trên thế giới.

Ngoài ra, Iraq đang dần xây dựng lại khả năng sản xuất dầu của họ.Bộ trưởng Công nghiệp của Iraq cho biết sản lượng dầu của nước này hiện đang ở mức khoảng hai triệu thùng dầu mỗi ngày
.Ông nói rằng có thể tăng lên năm triệu thùng dầu mỗi ngày trong vòng 2 đến 3 năm tùy thuộc vào sự giúp đỡ nước ngoài mà Iraq nhận được là bao nhiêu.

Những nỗ lực của chính phủ Venezuela trong việc kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ đã gia tăng căng thẳng với các nhà sản xuất dầu mỏ nước ngoài .Và Nga , nước xuất khẩu lớn thứ hai thế giới , cũng đã tìm cách tăng cường kiểm soát các nguồn năng lượng của chính phủ họ.Quốc hữu hóa các nguồn tài nguyên dầu thường thúc đẩy ra đầu tư nước ngoài thông thường sẽ tìm cách tăng nguồn cung cấp

Bài 2:

Câu 1 :

Another cause of high oil prices is the...... American dollar.  Oil is traded in dollars, so a ...... valuable dollar buys less oil.  But, experts have noted that the weak dollar alone cannot ...... the increase of about ........  percent in the price of oil over the last year.

 • 1.

  weak

 • 2.

  less

 • 3.

  explain

 • 4.

  eighty-five

Câu 2 :

The Organization of Petroleum Exporting Countries is the world's....... oil producing group. It says its ...... nations, not including Iraq, are investing one hundred ...... billion dollars in over one hundred new oil projects. OPEC says it produces about....... percent of the world's oil exports.

 • 1.

  largest

 • 2.

  member

 • 3.

  twenty

 • 4.

  forty-five

Câu 3 :

In the past, non-OPEC producers like Russia, Mexico and Norway have....... production to meet demand. But these...... have struggled to keep production at the levels of..... years. Norway's production, for example, has decreased by......percent since two thousand one.

 • 1.

  increased

 • 2.

  nations

 • 3.

  recent

 • 4.

  twenty-five

Câu 4 :

The expanding economies of ......., especially China and....., have increased pressure on ...... supplies. Meeting demand appears to be ...... than ever before.

 • 1.

  Asia

 • 2.

  India

 • 3.

  world

 • 4.

  harder

Another cause of high oil prices is the weak American dollar. Oil is traded in dollars, so a less valuable dollar buys less oil. But, experts have noted that the weak dollar alone cannot explain the increase of about eighty-five percent in the price of oil over the last year.

The Organization of Petroleum Exporting Countries is the world's largest oil producing group. It says its member nations, not including Iraq, are investing one hundred twenty billion dollars in over one hundred new oil projects. OPEC says it produces about forty-five percent of the world's oil exports.

In the past, non-OPEC producers like Russia, Mexico and Norway have increased production to meet demand. But these nations have struggled to keep production at the levels of recent years. Norway's production, for example, has decreased by twenty-five percent since two thousand one.

The expanding economies of Asia, especially China and India, have increased pressure on world supplies. Meeting demand appears to be harder than ever before.

Một nguyên nhân khác của việc giá dầu tăng cao là do sự suy giảm của đồng đô la.Dầu được giao dịch bằng đô la, bởi vậy nên đô la ít giá trị sẽ mua được ít dầu hơn.Nhưng , các chuyên gia đã lưu ý rằng chỉ riêng việc đồng đô la suy yếu không thể giải thích cho sự gia tăng khoảng tám mươi lăm phần trăm của giá dầu trong năm qua .

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ là nhóm sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới .Nó nói các quốc gia thành viên, không bao gồm Iraq, đang đầu tư 120 tỉ đô la trong hơn một trăm dự án dầu mới
. OPEC cho biết các dự án sản xuất khoảng bốn mươi lăm phần trăm xuất khẩu dầu của thế giới .

Trong quá khứ, các nhà sản xuất ngoài OPEC như Nga Mexico và Na Uy đã tăng sản xuất để đáp ứng nhu cầu.Nhưng các quốc gia đã phải vật lộn để giữ cho sản xuất ở mức độ của những năm gần đây . Ví dụ như sản xuất của Na Uy đã giảm hai mươi lăm phần trăm kể từ năm 2001 .

Các nền kinh tế mở rộng của châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ , đã tăng áp lực lên nguồn cung thế giới . Nhu cầu đáp ứng dường như là khó khăn hơn bao giờ hết.