WHO sees tobacco risk to a billion lives this century

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
urge kêu gọi, thúc giục
related có liên quan đến
monitor sự kiểm tra, phân định
policy chính sách
establish thanh lập, thiết lập
enforce thực thi
advertising quảng cáo
tax thuế, cước
average trung bình
effort sự cố gắng, nỗ lực
legislation luật pháp
treaty hiệp ước, thỏa thuận
restrictive hạn chế, giới hạn
wealthy giàu có
productivity năng suất
charitable từ thiện

Bài 1:

Câu 1 :

The M is for monitoring tobacco use and .... policies. The P is for protecting people by establishing smoke-free areas.

O stands for offering services to help people stop smoking. W is for warning people about the .... of tobacco.

E is for enforcing bans on tobacco .....and other forms of marketing. And R is for raising .....on tobacco.

 • 1.

  prevention

 • 2.

  dangers

 • 3.

  advertising

 • 4.

  taxes

Câu 2 :

The W.H.O. says tobacco now causes more than .... million deaths a year. It predicts this number will rise to more than ..... million by the year two thousand thirty. By the end of the century, it says, tobacco could kill one ....people -- ten times as many as in the.... century.

 • 1.

  five

 • 2.

  eight

 • 3.

  billion

 • 4.

  twentieth

The World Health Organization is urging countries to follow six policies to prevent millions of tobacco-related deaths. The six policies are known as MPOWER, spelled M-P-O-W-E-R.

The M is for monitoring tobacco use and prevention policies. The P is for protecting people by establishing smoke-free areas.

O stands for offering services to help people stop smoking. W is for warning people about the dangers of tobacco.

E is for enforcing bans on tobacco advertising and other forms of marketing. And R is for raising taxes on tobacco.

The W.H.O. says in a major new report that raising taxes is the single most effective way to reduce tobacco use. A study found that governments now collect an average of five hundred times more money in tobacco taxes each year than they spend on control efforts.

The W.H.O. says tobacco now causes more than five million deaths a year. It predicts this number will rise to more than eight million by the year two thousand thirty. By the end of the century, it says, tobacco could kill one billion people -- ten times as many as in the twentieth century.

The large majority of these deaths will take place in developing countries. More than twenty-five percent of all smokers in the world are Chinese. India, Indonesia, Russia and the United States, in that order, follow China in tobacco use.

------
Tổ chức Y tế Thế giới đang kêu gọi các quốc gia theo sáu chính sách để ngăn chặn hàng triệu ca tử vong liên quan đến thuốc lá.Sáu chính sách được gọi là MPOWER , đánh vần là M-P-O-W-E-R .

M là dành cho giám sát sử dụng thuốc lá và các chính sách ngăn chặn.P là để bảo vệ người dân bằng cách thiết lập các khu vực không khói thuốc.

O là viết tắt của sự cung cấp dịch vụ để giúp mọi người ngừng hút thuốc. W là để cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của thuốc lá .

E là để thực thi lệnh cấm quảng cáo thuốc lá và các hình thức tiếp thị . Và R là tăng thuế thuốc lá .

Tố chức W.H.O. cho biết trong một chuyên đề báo cáo mới cho thấy việc tăng thuế là cách hiệu quả nhất để giảm việc sử dụng thuốc lá .Một nghiên cứu cho thấy rằng chính phủ hiên tại thu trung bình 500 lần số tiền thuế thuốc là hàng năm hơn là việc họ nỗ lực kiểm soát.

W.H.O. cho hay thuốc lá hiện nay gây ra hơn năm triệu ca tử vong mỗi năm.Họ dự đoán con số này sẽ tăng lên hơn tám triệu người vào năm 2030 .Họ nói đến cuối thế kỷ này, thuốc lá có thể giết chết một tỷ người - gấp 10 lần thế kỷ 20.

Phần lớn các ca tử vong sẽ xảy ra ở các nước đang phát triển.Hơn hai mươi lăm phần trăm số người hút thuốc trên thế giới là người Trung Quốc . Ấn Độ , Indonesia, Nga và Mỹ , theo thứ tự, theo sau Trung Quốc trong việc sử dụng thuốc lá .

Bài 2:

Câu 1 :

The W.H.O. found that only five percent of all people live in countries with ..... like national legislation on smoke-free areas or bans on tobacco advertising. ..... percent of countries still permit smoking in hospitals and schools.

 • 1.

  protections

 • 2.

  Forty

Câu 2 :

W.H.O. Director General Margaret Chan points out that tobacco hurts economies in....ways. One is through reduced productivity among workers who get lung cancer or other tobacco-related diseases. The other way is through..... health care costs for treating those diseases.

 • 1.

  two

 • 2.

  high

The W.H.O. found that only five percent of all people live in countries with protections like national legislation on smoke-free areas or bans on tobacco advertising. Forty percent of countries still permit smoking in hospitals and schools.

An international treaty on tobacco control came into force in two thousand five.

Tobacco companies face increasingly restrictive marketplaces in many wealthier countries. The industry is now aiming at the developing world, especially young women. The report says large numbers of people do not yet know the dangers of smoking.

W.H.O. Director General Margaret Chan points out that tobacco hurts economies in two ways. One is through reduced productivity among workers who get lung cancer or other tobacco-related diseases. The other way is through high health care costs for treating those diseases.

The W.H.O. study was announced in New York City. New York's mayor, Michael Bloomberg, has worked hard to restrict smoking in America's largest city. And his charitable group, Bloomberg Philanthropies, helped pay for the study.

W.H.O. cho biết chỉ có năm phần trăm số người dân sống ở các nước có biện pháp bảo vệ như luật pháp quốc gia trên khu vực không khói thuốc hoặc cấm quảng cáo thuốc lá .Bốn mươi phần trăm của các quốc gia vẫn cho phép hút thuốc tại các bệnh viện và trường học.

Một hiệp ước quốc tế về kiểm soát thuốc lá có hiệu lực trong năm 2005

Các công ty thuốc lá đối mặt với việc tăng giới hạn thị trường tại các nước giàu.Ngành công nghiệp này hiện nay đang hướng tới các nước đang phát triển , đặc biệt là phụ nữ trẻ.Báo cáo cho biết nhiều người vẫn chưa biết hết về sự nguy hiểm của việc hút thuốc.

W.H.O. Tổng giám đốc WHO Margaret Chan chỉ ra rằng thuốc lá làm tổn hại nền kinh tế bằng hai cách .Một là giảm năng suất lao động của các bệnh nhân bị ung thu hoặc những bệnh liên quan đến thuốc là. Mặt khác nữa là chi phí chăm sóc những bệnh nhân đó đắt đỏ.

Nghiên cứu của WHO đã được công bố trong thành phố New York . Thị trưởng thành phố New York , Michael Bloomberg , đã nỗ lực hạn chế hút thuốc lá ở thành phố lớn nhất nước Mỹ này.Và nhóm từ thiện của ông, Bloomberg Philanthropies , đã giúp chi trả cho nghiên cứu này