What does success mean to you?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
goal mục tiêu
achieve đạt được
contribution sự đóng góp
positively tích cực
impact ảnh hưởng,tác động
participate tham gia

Trong tiếng anh phỏng vấn xin việc,bạn cũng thường xuyên gặp câu hỏi:

What does success mean to you?nghe

Theo bạn thế nào là thành công?

Một số câu trả lời ngắn gọn:

To me, success means to have a goal, plan the steps to achieve the goal, implement the plan, and finally achieve the goal."nghe

Với tôi,thành công có nghĩa là phải có mục tiêu, có kế hoạch từng bước để đạt được mục tiêu đó.

Success means to achieve a goal I have set for myself.
nghe

Thành công có nghĩa là đạt được những mục tiêu mà mình đề ra.

Success means to produce high quality work before the deadline.nghe

Thành công có nghĩa là tạo ra được những sản phẩm chất lượng cao trong cuộc đời.

Success to me is knowing that my contributions positively impacted my company.nghe

Với tôi,thành công là những đóng góp có ảnh hưởng tích cực tới công ty của mình.

Câu trả lời dài:

Success to me means completing a task and when looking back, thinking I couldn't have done it better. To succeed is to complete a task or assignment on time in an excellent manner. But that's only half of it. The results should be good and the people involved should gain a valuable lesson or experience. For example, if it was a group project, and only two people out of four really did the work, I wouldn't call that success. If everyone participated and worked together providing a valuable deliverable then it's a success. So I think both the result and the process should be great to call something a success."nghe

Thành công với tôi có nghĩa là sau khi hoàn thành một công việc, tôi nhìn lại và nghĩ rằng mình không thể làm tốt hơn được nữa. Để thành công phải hoàn thành công việc và nhiệm vụ của mình đúng thời hạn một cách xuất sắc. Nhưng đó mới chỉ là một nửa. Kết quả phải thực sự tốt và mọi người liên quan cần phải thu được những bài học và kinh nghiệm giá trị. Ví dụ như nếu trong một nhóm làm dự án, chỉ có hai trong bốn người thực sự làm việc,tôi không thể gọi đó là thành công. Nếu tất cả mọi người tham gia làm việc cùng nhau tạo ra những thành quả quý giá, đó mới là thành công. Vì vậy, tôi nghĩ rằng kết hợp cả kết quả và quá trình làm việc sẽ là tuyệt vời để gọi một việc gì đó là thành công.