What do you want to be doing five years from now?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
position vị trí
senior cao cấp hơn, cao hơn
expertise tinh thông, thành thạo.
positive xác thực, rõ ràng
promote thăng tiến, thăng chức
achieve giành được, đạt được
mechanical cơ khí
aspect khía cạnh
currently hiện nay, thời nay
provide cung cấp
expertise sự thành thạo ,tinh thông

"Where do you see yourself in five years?"

"In five years, I see myself as a valued employee of a company. I want to be an expert at my position and start training to be a manager."nghe

Trong vòng năm năm , tôi cho rằng mình sẽ như một nhân viên mẫn cán của công ty. Tôi muốn thành một chuyện gia trong vị trí tôi làm và bắt đầu rèn luyện để trở thành một nhà quản lý

"In five years, I want to be a senior analyst. I want my expertise to directly impact the company in a positive way."nghe

Trong vòng năm năm , tôi muốn trở thành một nhà phân tích với trình độ cao. Tôi muốn trực tiếp tác động chuyện môn của mình một cách tích cực.

"My goal is to become a lead in five years. Although not everyone gets promoted to this level, I believe I can achieve this goal through hard work."nghe

Trong vòng năm năm tôi muốn trở thành người đứng đầu. Mặc dù không phải tất cả mọi người ai cũng được thăng tiến nhanh như vậy , nhưng tôi tin tôi có thể đạt được mục tiêu này qua những khó khăn của công việc

"Although I really enjoy working hands on as a mechanical engineer, I want to eventually become a manager. I want to continue gaining experience, and after learning many different aspects, I see myself in management."nghe

Mặc dù tôi thích là một kỹ sư cơ khí , nhưng cuối cùng tôi lại muốn trở thành một nhà quản lý. Tôi muốn tiếp tục có thêm những kinh nghiệm và sau đó học học được nhiêu khía cạnh khác nhau. Tôi nhận ra chính mình trong vai trò là một nhà quản lý.

Câu trả lời dài, chi tiết

"Five years from now, I would like to see myself in a management position. I'm going to be learning and gaining practical experience until then, but eventually, I want to become a marketing manager. I know there are a lot of things to learn, but I'm going to be working hard for the next five years. I believe opportunities come to great workers and I'm going to try to be one of them."nghe

Năm năm kể từ bây giờ , tôi muốn nhìn thấy bản thân mình trong vài trò là một nhà quản lý. Tôi sẽ được học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thức tế cho đến sau này, nhưng cuối cùng , tôi muốn trở thành nhà quản lý tiếp thị .Tôi biết có rất nhiều điều để tôi học hỏi , tôi sẽ là việc chăm chỉ những năm tiếp theo . Tôi cho ràng cơ hội sẽ đến với người lao động chân chính và tôi sẽ cố gắng để trở thành một trong số họ.

"Five years from now, I want to be a senior sales manager. I'm currently training to become a manager, and if I continue to work hard, I feel I'll have a management position soon. After gaining several years of experience as a sales manager, I want to be in a position where I can train and provide my expertise to newer sales managers."nghe

Kể từ bây giờ , trong vòng 5 năm , tôi muốn trở thành nhà quản lý bán hàng cao cấp. Hiên tại tôi đang được đào tạo để trở thành nhà quản lý , và nếu tôi tiếp tục chăm chỉ , tôi cho rằng mình sẽ trở thành quản lý sớm thôi. Sau khi có được một vài năm kinh nghiệm quản lý bán hàng , tôi muốn được đứng ở vị trí mà tôi có thế đào tạo và truyền đạt kiến thức của mình cho những nhân viên bán hàng mới.

Đây là một câu hỏi tương tự cho câu hỏi mục đích ngắn hạn , nhưng bạn nên trả lời khác nhau một chút . Trên đây là một số ví dụ .

Cả hai câu trả lời cho thấy đức tính làm việc chăm chỉ của ứng viên . Ví dụ thứ hai cũng nói rằng ứng viên muốn được đào tạo các nhà quản lý mới . Đây là một câu trả lời tốt vì nó nhắm vào tình trạng tốt về quản lý cấp cao hơn … khả năng để đào tạo các nhà quản lý .