What are your short term goals?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
goal mục tiêu
marketing tiếp thị
challenging tính thử thách
analyst phân tích
application sự áp dụng
exceptional khác thường
implement thực hiện đầy đủ
contribute góp phần
concentrate tập trung
acquire giành được
vendor nhà cung cấp
diligent siêng năng, cần cù
gain lợi ích

Câu trả lời ngắn gọn :

"My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for."nghe

Mục tiêu của tôi là tìm được một công việc mà tôi có thể vận dụng những kiến thức và thế mạnh của mình. Tôi muốn đóng góp vào sự phát triển của công ty nơi tôi làm việc.

"I've learned the basics of marketing during my first two years. I want to take the next step by taking on challenging projects. My short term goal is to grow as a marketing analyst."
nghe

Tôi đã học được những điều cơ bản về tiếp thị trong suốt 2 năm làm việc. Tôi muốn thực hiện bước tiếp theo bằng cách tham gia các dự án mang tính thử thách. Mục tiêu ngắn hạn của tôi là hường tới việc trở thành một nhà phân tích thị trường.

"As a program manager, it's important to understand all areas of the project. Although I have the technical abilities to be successful in my job, I want to learn different software applications that might help in work efficiency."nghe

Là một người quản lý chương trình điều quan trọng là phải hiếu tất cả các lĩnh vực của dự án . Mặc dù tôi đã có khả năng về ký thuật để có thể thành công trong công việc của tôi , nhưng tôi vẫn muốn tìm hiếu các ứng dụng phần mềm khác nhau để có thể giúp hiệu quả trong công việc

"My goal is to always perform at an exceptional level. But a short term goal I have set for myself is to implement a process that increases work efficiency."nghe

Mục tiêu của tôi là phải luôn thể hiện đẳng cấp vượt trội , tuy nhiên một mục tiêu ngắn hạn mà tôi đã đắt ra cho bản thân là vận dụng được những phương pháp làm tăng hiệu quả công việc

Câu trả lời dài :

"My short term goal is to learn everything I can about marketing. I want to find a position where I can contribute what I've learned through education and to gain real life experience. I believe the next couple of years will be very important to me and my immediate goal is to learn and become skilled in all aspects of marketing."nghe

"Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm hiểu tất cả mọi thứ có thể về tiếp thị .Tôi muốn tìm một vị trí mà tôi có thể đóng góp những gì tôi đã học được thông qua giáo dục và để có được kinh nghiệm thực tế cuộc sống . Tôi tin rằng vài năm tới sẽ rất quan trọng để tôi và mục tiêu trước mắt của tôi là để tìm hiểu và trở thành kỹ năng trong tất cả các khía cạnh của tiếp thị .

"My short term goal is to get into a management position. The last five years of my career, I've concentrated on learning and acquiring all the skills needed to perform excellent work. Recently, I've taken more responsibilities in management because I eventually want to become a sales manager. I'm excited about the last few assignments I completed because it involved working with vendors and partners while managing a small group of workers. So I hope to be in a management position within a year or two and I feel I'm doing a diligent job by volunteering for extra work to gain more experience."nghe

"Mục tiêu ngắn hạn của tôi là để có được nhận vào làm vị trí quản lý . Năm năm gần đây , tôi đã tập trung vào việc học tập và tiếp thu tất cả các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc tuyệt vời . Gần đây , tôi đã lấy trách nhiệm hơn trong quản lý vì tôi cuối cùng muốn trở thành một người quản lý bán hàng .Tôi rất hứng thú với những nhiệm vụ cuối cùng tôi hoàn thánh bởi nó liên quan đến việc làm việc với các nhà cung cấp và các đối tác trong quản lý nhóm nhỏ những người lao động.Vì vậy tôi mong muốn được làm việc ở vị trí quản lý trong vong 1 hoặc 2 năm và tôi đang làm việc chuyên cần bằng cách tình nguyện làm người phụ việc để có được nhiều kinh nghiệm .

Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào vị trí bạn đang có trong sự nghiệp của bạn.Một người có 5 năm kinh nghiệm sẽ có mục tiêu ngắn hạn khác so với 1 người không có kinh nghiệm làm việc. Trên đây là một kịch bản đưa ra cho cả 2 ví dụ.

Ví dụ đầu tiên là một sinh viên vừa tốt nghiệp . Học tập là một mục tiêu ngắn hạn tốt  bởi nó cho thấy bạn sẽ phải cố gắng chăm chỉ trong công việc của bạn . Ví dụ thứ hai là chi tiết hơn bởi vì người đó đã có nhiều năm kinh nghiệm . Ai cũng có thể nói rằng họ muốn có một vị trí quản lý , nhưng ứng cử viên này được lấy nó một bước xa hơn bằng cách kể ra những bước mà họ đang thực hiện để đạt được các mục tiêu ngắn hạn . Do đó trở thành một câu trả lời hiệu quả hơn.