War in Gaza is also on the internet

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
conflict cuộc xung đột
bullet đạn
confirm xác nhận , chứng thực
mainstream xu hướng
coverage phạm vi
democratize dân chủ hóa
willing sẵn sàng
spread truyền bá
Islamic đạo Hồi
evidence bằng chứng

Bài 1:

Câu 1 :

The war in the Gaza Strip is being ..... as much on the Internet as it is on the ground. Some people say the increased ......of social media is changing the way people ..... at the conflict.

Palestinian activists .....  put a video on the YouTube website. The video shows rescue workers trying to ..... a Palestinian boy look for his family. Suddenly, the boy is seen lying on the ..... . The video claims he was shot by Israel gunmen. A second bullet appears to kill him.

 • 1.

  fought

 • 2.

  use

 • 3.

  look

 • 4.

  recently

 • 5.

  help

 • 6.

  ground

Câu 2 :

The video is now being ..... on social media. VOA could not independently confirm ..... the video came from a pro-Palestinian group called the International Solidarity Movement.

The current fighting in Gaza is not the .... time the Palestinian people have seen war. But this is the first time Palestinians ..... to tell their stories to the world as the direct ..... of information. Lisa Goldman is with the New America Foundation, a non-profit ..... . She spoke to VOA on Skype.

 • 1.

  shared

 • 2.

  whether

 • 3.

  first

 • 4.

  get

 • 5.

  source

 • 6.

  group

Câu 3 :

“Before, there were a lot of Israelis .... Twitter, and this time, there are a lot of Palestinians on Twitter, and this is new; this is ..... new. It’s something that happened in the last year.”

Yousef Munayyer heads the Jerusalem Fund, a pro-Palestinian group. He says that ..... news reports about the Middle East were ..... pro-Israel. But he says active ..... media work by the Palestinians is changing how ..... media report the news.

 • 1.

  on

 • 2.

  really

 • 3.

  earlier

 • 4.

  generally

 • 5.

  social

 • 6.

  traditional

Câu 4 :

“Because the mainstream is trying to put .... what they believe is the truth, but when you have this marketplace of .... that is showing different ideas, different images, different ..... , they too have to then adjust their coverage to become ...... to that democratized sort of space of information.”

The Israeli government understands the power of this new ..... .

“Social media is on the same par as traditional media in our broader public ..... efforts and strategy.”

 • 1.

  out

 • 2.

  information

 • 3.

  realities

 • 4.

  closer

 • 5.

  technology

 • 6.

  diplomacy

Câu 5 :

Jed Shein is the social media ..... at Israel's embassy in Washington. He warns ..... thinking that social media truly show how the ..... feels about issues.

“The people willing to comment and .... on social media are the people that maybe are on the broader ends of each spectrum.”

Use of social media to spread the news is not .... to the Palestinian territories. The Islamic group ISIL has also used the Internet to spread its message to the world. Recently, Syria blocked Internet access for ..... hours across the entire country. Some people believe the Syrian action was an effort to stop ISIL from using social media networks.

 • 1.

  director

 • 2.

  against

 • 3.

  public

 • 4.

  react

 • 5.

  limited

 • 6.

  two

Câu 6 :

Social media websites ..... YouTube and Facebook remain popular. But experts say there is .....  scientific evidence to prove how effective they are in the Gaza conflict. Lisa Goldman notes the ..... of having news media .... report from conflict areas.

“People like Ayman Mohyeldin from NBC News in the States, people like Sherine Tadros for Sky News, Ben Wedeman from CNN. These are Arabic speakers, people who’ve been in the ....East for a long time and ..... know Gaza very well.”

 • 1.

  like

 • 2.

  little

 • 3.

  importance

 • 4.

  employees

 • 5.

  Middle

 • 6.

  who

 • 7.

The war in the Gaza Strip is being fought as much on the Internet as it is on the ground. Some people say the increased use of social media is changing the way people look at the conflict.

Palestinian activists recently put a video on the YouTube website. The video shows rescue workers trying to help a Palestinian boy look for his family. Suddenly, the boy is seen lying on the ground. The video claims he was shot by Israel gunmen. A second bullet appears to kill him.

The video is now being shared on social media. VOA could not independently confirm whether the video came from a pro-Palestinian group called the International Solidarity Movement.

The current fighting in Gaza is not the first time the Palestinian people have seen war. But this is the first time Palestinians get to tell their stories to the world as the direct source of information. Lisa Goldman is with the New America Foundation, a non-profit group. She spoke to VOA on Skype.

“Before, there were a lot of Israelis on Twitter, and this time, there are a lot of Palestinians on Twitter, and this is new; this is really new. It’s something that happened in the last year.”

Yousef Munayyer heads the Jerusalem Fund, a pro-Palestinian group. He says that earlier news reports about the Middle East were generally pro-Israel. But he says active social media work by the Palestinians is changing how traditional media report the news.

“Because the mainstream is trying to put out what they believe is the truth, but when you have this marketplace of information that is showing different ideas, different images, different realities, they too have to then adjust their coverage to become closer to that democratized sort of space of information.”

The Israeli government understands the power of this new technology.

“Social media is on the same par as traditional media in our broader public diplomacy efforts and strategy.”

Jed Shein is the social media director at Israel's embassy in Washington. He warns against thinking that social media truly show how the public feels about issues.

“The people willing to comment and react on social media are the people that maybe are on the broader ends of each spectrum.”

Use of social media to spread the news is not limited to the Palestinian territories. The Islamic group ISIL has also used the Internet to spread its message to the world. Recently, Syria blocked Internet access for two hours across the entire country. Some people believe the Syrian action was an effort to stop ISIL from using social media networks.

Social media websites like YouTube and Facebook remain popular. But experts say there is little scientific evidence to prove how effective they are in the Gaza conflict. Lisa Goldman notes the importance of having news media employees report from conflict areas.

“People like Ayman Mohyeldin from NBC News in the States, people like Sherine Tadros for Sky News, Ben Wedeman from CNN. These are Arabic speakers, people who’ve been in the Middle East for a long time and who know Gaza very well.”

Cuộc chiến tranh ở Dải Gaza đang được đấu tranh ngày càng nhiều trên Internet cùng với cuộc chiến ngoài mặt trận.Một số người nói rằng việc tăng cường sử dụng các  phương tiện truyền thông xã hội đang thay đổi cách nhìn của mọi người vào cuộc xung đột.

Các hoạt động của người Palestin gần đây đã được ghi trong đoạn video trên trang web YouTube .Đoạn video cho thấy nhân viên cứu hộ đang cố gắng giúp đỡ một cậu bé Palestin tìm kiếm gia đình mình . Đột nhiên ,người ta nhìn thấy cậu bé  nằmxuống đất . Những xác nhận trong đoạn video là cậu bị bắn bởi các tay súng của Israel.Viên đạn thứ hai đã bán chết cậu .

Video hiện đang được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội. VOA không thể độc lập xác nhận video có phải đến từ một nhóm ủng hộ người Palestine gọi là Phong trào Đoàn kết quốc tế hay không.

Cuộc giao tranh hiện nay ở Gaza không phải là lần đầu tiên người dân Palestine trải qua chiến tranh.Nhưng đây là lần đầu tiên người Palestine được kể những câu chuyện của họ với thế giới với nguồn thông tin trực tiếp . Lisa Goldman làm việc tại New America Foundation, một nhóm phi lợi nhuận . Cô đã nói chuyện với đài VOA trên Skype.

"Trước đây, đã có rất nhiều người Israel trên Twitter, và lần này, có rất nhiều người Palestine trên Twitter, và điều này là mới; điều này thực sự mới. Đó là một cái gì đó đã xảy ra trong 1 năm qua . "

Yousef Munayyer đứng đầu Quỹ Jerusalem , một nhóm ủng hộ Palestine.Ông nói rằng các bản tin trước đây về Trung Đông nói chung ủng hộ Israel.Nhưng ông cho biết phương tiện truyền thông hoạt động công tác xã hội của người Palestine đang thay đổi như thế nào so với phương tiện truyền thông báo cáo tin tức truyền thống.

'' Bởi vì xu thế chủ đạo là cố gắng đặt ra những điều mà họ tin là sự thật, nhưng khi bạn có thị trường thông tin mà cho ra những ý tưởng khác nhau , hình ảnh khác nhau , tính chất khác nhau , sau đó họ cũng phải điều chỉnh phạm vi của mình để gần gũi phần nào với dân việc chủ hóa của không gian thông tin. "

Chính phủ Israel hiểu được sức mạnh của công nghệ mới này .

" Phương tiện truyền thông xã hội có tỉ lệ tương tự như phương tiện truyền thông truyền thống trong các nỗ lực ngoại giao công cộng rộng lớn hơn và chiến lược của chúng tôi. "

Jed Shein là giám đốc truyền thông xã hội của đại sứ quán Israel tại Washington. Ông cảnh báo việc chống lại suy nghĩ cho rằng phương tiện truyền thông xã hội thực sự cho thấy như thế nào về việc cảm nhận của công chúng về điều này.Một số người tin rằng những hành động của Syria là một nỗ lực nhằm ngăn chặn ISIL từ việc sử dụng các mạng truyền thông xã hội .

" Người dân sẵn sàng bình luận và phản ứng trên phương tiện truyền thông xã hội là những người mà có lẽ là ở đầu rộng hơn của từng quang phổ. "

Sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để truyền bá những tin tức không giới hạn các vùng lãnh thổ Palestine. Các nhóm Hồi giáo ISIL cũng sử dụng Internet để truyền bá thông điệp của mình cho thế giới. Gần đây, Syria bị chặn truy cập Internet hai tiếng đồng hồ trên toàn quốc .Lisa Goldman ghi nhận tầm quan trọng của nhân viên truyền thông báo cáo từ các khu vực xung đột.

Phương tiện truyền thông các trang web xã hội như YouTube và Facebook vẫn còn phổ biến.Nhưng các chuyên gia nói rằng có rất ít bằng chứng khoa học để chứng minh hiệu quả của chúng trong cuộc xung đột Gaza.Lisa Goldman ghi nhận tầm quan trọng của nhân viên truyền thông báo cáo từ các khu vực có xung đột.

"Những người như Ayman Mohyeldin từ NBC News tại Hoa Kỳ, Sherine Tadros từ Sky News , Ben Wedeman từ CNN. Đây là những người nói tiếng Ả Rập , những người đã ở Trung Đông trong một thời gian dài và là những người nắm rất rõ về tình hình Gaza. "