Vietnam removes law book with ‘Justice’ on the cover

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
justice công bằng, công lý
withdrawn rút khỏi , thu hồi
protest sự phản đối
civil công dân
muscular cơ bắp
representative người đại diện
blame lỗi, trách nhiệm
release xuất bản
authority cơ quan có thẩm quyền
relevant thích đang, thích hợp; xác đáng
investigate điều tra nghiên cứu
mock nhạo báng

Học tiếng anh qua VOA.

Words in this Story

digitally – adj., using or characterized by computer technology

viral – adj., relating to or involving an image, video, piece of information, etc., that is circulated rapidly and widely from one Internet user to another

muscular – adj., having large and strong muscles

mock – v., to laugh at or make fun of (someone or something) especially by copying an action or a way of behaving or speaking

Bài 1:

Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống sau đây
Câu 1 :

A state-owned book publisher in Vietnam has withdrawn hundreds of law books because of the ________ over the book’s cover.
The Labor and Social Affairs Publishing House published 500 copies of the book on Vietnam’s __________ earlier this year. The cover of the book features a digitally changed image of a man without clothing holding the scales of _________

 • 1.

  protest

 • 2.

  civil code

 • 3.

  justice

Câu 2 :

A _________ for the publisher, Nguyen Thi Thuy, blames its partner, the Lao Dong Bookstore, for releasing the book.
“There is no such image in the contract. They published that cover without our consent. We have explained our _________. Now it is up to the relevant authorities to decide. They are investigating.”

 • 1.

  representative

 • 2.

  responsibility

A state-owned book publisher in Vietnam has withdrawn hundreds of law books because of the protest over the book’s cover. The Labor and Social Affairs Publishing House published 500 copies of the book on Vietnam’s civil code earlier this year. The cover of the book features a digitally changed image of a man without clothing holding the scales of justice.

Một nhà xuất bản sách thuộc sở hữu của nhà nước tại Việt Nam đã bị thu hồi hàng trăm cuốn sách pháp luật vì vấp phải phản ứng dữ dội về bìa sách. Vào đầu năm nay nhà xuất bản Lao động và Xã hội đã xuất bản 500 bản sách về luật dân sự Việt Nam.Trang bìa của cuốn sách in hình ghép một diễn viên hài cởi trần, đứng trên một quả cầu lửa, và hai tay cầm hai cán cân.

The book’s cover went viral recently on social media networks in Vietnam, leading to public protests of the image. The book cover features a muscular male body that was changed to have the face of Cong Ly, a popular comedian whose name literally means ‘justice’ in Vietnamese. The image has reportedly been taken off Internet sites viewed inside Vietnam.

Hình ảnh trang bìa của cuốn sách gần đây đã được lan truyền trên mạng xã hội ở Việt Nam,dẫn đến làn sóng phản đối của công chúng về nó. Bìa sách có điểm nhấn là hình cơ thể một nam giới cơ bắp,đã được ghép khuôn mặt của Công Lý – một diễn viên hài nổi tiếng có tên theo nghĩa đen là “Công Lý” ở Việt Nam. Những hình ảnh được báo cáo đã được đưa ra khỏi các  website  nội bộ của  Việt Nam.

A representative for the publisher, Nguyen Thi Thuy, blames its partner, the Lao Dong Bookstore, for releasing the book. “There is no such image in the contract.  They published that cover without our consent.  We have explained our responsibility.  Now it is up to the relevant authorities to decide.  They are investigating.” One employee has lost his job as the result, and the bookstore could not be reached for comments.

Bà Nguyễn Thị Thủy -đại diện cho nhà xuất bản đã đổ lỗi cho đối tác của mình là nhà sách Lao Động đã cho phát hành cuốn sách. ”Đây không phải hình ảnh như trong hợp đồng. Họ xuất bản trang bìa đó mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Chúng tôi đã giải thích trách nhiệm của mình. Bây giờ phụ thuộc vào cơ quan có liên quan quyết định.Họ đang điều tra.” Kết quả là một nhân viên đã bị đình chỉ công tác , và nhà sách không đưa ra một lời bình luận nào .

The public has used the event as a chance to mock Vietnam’s legal system. “Justice in Vietnam is just a comedy. The publishing house is brave to say the truth,” one commenter wrote on the VOA Vietnamese Facebook page. The publishing house has apologized to the comedian, but local media reports say he has threatened to take legal action.

I’m Jonathan Evans.

Công chúng đã lợi dụng sự kiện này như một cơ hội để nhạo báng hệ thống pháp luật của Việt Nam. “Công lý ở Việt Nam chỉ là một màn hài kịch. Các nhà xuất bản đã can đảm để nói sự thật “, một bình luận đã viết như vậy trên trang Facebook của VOA Việt Nam. Nhà xuất bản đã gửi lời xin lỗi diễn viên hài này, nhưng theo các tin tức trên phương tiện truyền thông địa phương cho hay, anh đe dọa sẽ xem xét khởi kiện.

Tôi là Jonathan Evans.

Bài 2:

Tìm từ đúng với các định nghĩa sau đây
Câu 1 : using or characterized by computer technology

digitally

Câu 2 : relating to or involving an image, video, piece of information, etc., that is circulated rapidly and widely from one Internet user to another

viral

Câu 3 : having large and strong muscles

muscular

Câu 4 : to laugh at or make fun of (someone or something) especially by copying an action or a way of behaving or speaking

mock