Surgery Safaris: Looking for the perfect body

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
surgery phẫu thuật
South Africa Nam Phi
cosmetic surgeon bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
cosmetic surgery phẫu thuật thẩm mỹ
growing economies các nền kinh tế đang phát triển
middle class tầng lớp trung lưu

Học tiếng anh qua VOA

Bài 1:

Câu 1 :

Many people these days are going as far as South Africa to get their version of ______.

 • 1.

  perfection

Câu 2 :

South Africa is becoming the leading country in Africa for people seeking ______.

 • 1.

  cosmetic surgery

Câu 3 :

Lorraine Melvill is a doctor with Surgeon and Safari. She ______ cosmetic surgeries for nearly 16 years in Johannesburg. She says that more than 80 percent of her clients now come from sub-Saharan Africa. She says this is because Africa did not experience______ that hit other parts of the world.

 • 1.

  has been performing

 • 2.

  the economic problems

Câu 4 :

And then clients have a week or two to enjoy ______ for new clothes and handbags while their bodies heal.

 • 1.

  a shopping safari

Câu 5 :

A 2009 report from the research company Trend Monitor said one in five South Korean women has had plastic surgery. But South Africa is______.

 • 1.

  catching up

Câu 6 :

These include a favorable exchange rate and ______ surgical methods.

 • 1.

  better and safer

Câu 7 :

And, he says a growing number of people in sub-Saharan Africa have more ______ than in the past.

 • 1.

  disposable income

Câu 8 :

In terms of race perhaps, a lot of Asian, Indian, Thai, Chinese as well as ______ are realizing that they can do something about something that is ______ them.

 • 1.

  black patients

 • 2.

  bothering

Câu 9 :

A lack of rules on the cosmetic surgery industry has led to a growing number of rogue surgeons. South Africa’s medical professionals say as the industry continues to grow there must be ______ to govern it.

 • 1.

  stronger laws

How far would you go for a perfect body?

Bạn phải đi bao xa để có một thân hình hoàn hảo?

Many people these days are going as far as South Africa to get their version of perfection. People from across Africa and the world come for so-called “surgery safaris.” There are no animals to see on these safaris. The visitors instead look for smaller stomachs, firmer bottoms or perhaps new eye, nose or chin shapes.

Ngày nay, nhiều người xa ở tận Nam Phi đến để tìm được phiên bản hoàn hảo của mình. Mọi người từ khắp Nam Phi và trên thế giới đến để tham gia cái gọi là: ”đi săn phẫu thuật”. Không có bất kì động vật nào trong những cuộc đi săn này. Thay vào đó, các vị khách tìm kiếm những cái bụng bé hơn, những cái mông săn chắc hơn hoặc có thể là hình dáng mới của những đôi mắt, mũi, cằm.

Businesses that provide medical safaris say they have seen a large increase in African customers. VOA’s Gillian Parker spoke with several cosmetic surgeons in Johannesburg for her report.

Những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực săn y tế nói rằng họ đã thấy một sự gia tăng mạnh mẽ của các khách hàng châu Phi. Gillian Parker, phóng viên của VOA đã nói chuyện với một vài bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ  ở Johannesburg trong các bài báo của mình.

South Africa is becoming the leading country in Africa for people seeking cosmetic surgery.

For years, South Africa has appealed to medical tourists from Europe and the United States. But local cosmetic surgeons say now more clients from Africa’s growing economies are interested in such operations.

Nam Phi đang trở thành quốc gia dẫn đầu châu Phi trong việc tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong nhiều năm qua, Nam Phi bị cuốn hút bởi những cuộc du lịch y tế từ châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ địa phương nói rằng ngày càng có nhiều khách hàng đến từ những nước đang phát triển của châu Phi quan tâm đến hoạt động này.

Lorraine Melvill is a doctor with Surgeon and Safari. She has been performing cosmetic surgeries for nearly 16 years in Johannesburg. She says that more than 80 percent of her clients now come from sub-Saharan Africa. She says this is because Africa did not experience the economic problems that hit other parts of the world.

Lorraine Melvill là một bác sĩ với Surgeon và Safari. Bà đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ trong gần 16 năm ở Johannesburg. Bà nói rằng hơn 80% khách hàng của bà hiện nay đến từ vùng cận Sahara ở Châu Phi. Bà cho biết điều này là vì Châu Phi đã không gặp những vấn đề kinh tế mà các quốc gia khác đang phải gánh chịu.

“When the West started having its economic downturn, it was almost a symbiotic change and the scales just tilted. And we know Africa wasn’t as affected by the economic downturn. There is also a huge emerging African middle class that has come to the fore. But for us, the growing market is the sub-Saharan African market. Africa is where we are looking to the future.”

“Khi phương Tây bắt đầu suy thoái kinh tế, nó đã gần như là một sự thay đổi cộng sinh và quy mô chỉ vừa nghiêng đi. Và chúng ta biết Châu Phi không bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế. Cũng có một tầng lớp trung lưu đang nổi lên ở châu Phi nắm giữ địa vị lãnh đạo. Nhưng đối với chúng tôi, thị trường đang phát triển là thị trường châu Phi cận Sahara. Châu Phi là nơi chúng tôi đang tìm kiếm tương lai.”

Her clients are treated like movie stars. Assistants take them from the airport to a luxurious guesthouse. They explain in detail the medical operation to be done. Doctors operate the next day. And then clients have a week or two to enjoy a shopping safari for new clothes and handbags while their bodies heal.

Khách hàng của cô ấy được đối xử như những ngôi sao điện ảnh. Trợ lý đưa họ từ sân bay đến nhà khách sang trọng. Họ giải thích chi tiết các hoạt động y tế được thực hiện. Các bác sĩ điều trị vào ngày hôm sau. Và sau đó khách hàng có một hoặc hai tuần để thưởng thức một trò chơi safari mua sắm quần áo mới và túi xách trong khi cơ thể của họ lành lại.

Clients can spend anywhere from $5,000 to $7,000 on a cosmetic treatment. They might spend an additional $2,000 on the cost of the hotel while they heal.

Khách hàng có thể chi tiêu bất cứ nơi nào từ 5.000 đến 7.000 đô la Mỹ để điều trị bằng mỹ phẩm. Họ có thể chi thêm $ 2.000 cho chi phí của khách sạn trong khi họ chữa lành.

For many African women, less is more. Ms. Melvill says the most popular forms of cosmetic surgeries for African women are breast reductions and liposuction. Liposuction removes fat from the body. So-called tummy tucks are also common. This treatment removes fat from a person’s middle.

Đối với nhiều phụ nữ châu Phi, ít hơn là nhiều hơn. Bà Melvill nói rằng các hình thức phổ biến nhất của phẫu thuật thẩm mỹ cho phụ nữ châu Phi là thu nhỏ phần ngực và hút mỡ. Hút mỡ sẽ loại bỏ chất béo ra khỏi cơ thể. Cái gọi là bụng ngấn cũng phổ biến. Điều trị này loại bỏ chất béo từ phần giữa của người.

“A lot of Africans have a huge need for breast reduction. And also in terms of the African market, I would certainly say breast reductions, liposuctions and tummy tucks would be their main.”

“Rất nhiều người châu Phi có nhu cầu lớn cho việc thu nhỏ phần ngực. Và về thị trường châu Phi, tôi chắc chắn sẽ nói rằng giảm ngực, hút mỡ và ngấn bụng là chủ yếu.”

​South Korea is also a popular spot for cosmetic surgery.  But the leading treatments there are operations to create larger eyes, thinner noses and pointy chins.

Hàn Quốc cũng là một điểm phổ biến cho phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng các phương pháp điều trị hàng đầu có các cuộc phẫu thuật để tạo ra mắt to hơn, mũi mỏng hơn và cằm nhọn.

A 2009 report from the research company Trend Monitor said one in five South Korean women has had plastic surgery. But South Africa is catching up.

“We are seeing a massive influx of patients from sub-Saharan Africa.”

Một báo cáo năm 2009 của công ty nghiên cứu Trend Monitor cho biết, cứ 5  phụ nữ Hàn Quốc lại có 1 người phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng Nam Phi đang bắt kịp.

“Chúng ta đang chứng kiến một làn sóng lớn các bệnh nhân từ châu Phi vùng cận Sahara.”

Dr. Chris Snijman is the national secretary for the Association of Plastic and Reconstructive Surgeons of South Africa (APRSSA). He says that there are several reasons for the increase in cosmetic treatments in South Africa. These include a favorable exchange rate and better and safer surgical methods.

Tiến sĩ Chris Snijman là thư ký quốc gia của Hiệp hội các bác sĩ phẫu thuật tạo hình và tái tạo của Nam Phi (APRSSA). Ông nói rằng có một vài lý do cho sự gia tăng các liệu pháp thẩm mỹ ở Nam Phi. Chúng bao gồm tỷ giá hối đoái thuận lợi và phương pháp phẫu thuật tốt hơn và an toàn hơn.

Mr. Snijman says there is also less of a stigma attached to plastic surgery in South Africa.

“Obviously they are becoming more socially aware, the social boundaries and stigma attached to cosmetic surgery are now far less than they were before.”

Ông Snijman cũng nói rằng cũng có ít sự kỳ thị đối với phẫu thuật thẩm mỹ ở Nam Phi.
“Rõ ràng họ đang trở nên nhận thức xã hội hơn, ranh giới xã hội và sự kỳ thị gắn liền với giải phẫu thẩm mỹ bây giờ ít hơn so với trước đây.”

And, he says a growing number of people in sub-Saharan Africa have more disposable income than in the past.

“… not to mention our own emerging upper middle class group of patients in this country… and in addition, they now have a disposable income.”

Và, ông nói rằng một số lượng ngày càng tăng của người dân ở tiểu vùng Sahara Châu Phi có thu nhập để dành hơn trước đây.

“… chưa kể đến nhóm bệnh nhân trên tầng lớp trung lưu đang nổi lên của chúng ta ở nước này … và ngoài ra, họ có thu nhập để dành.”

Dr. Julie Sinclair performs many non-surgical treatments every week. She says most of her customers are women. But she says this is slowly changing.

Tiến sĩ Julie Sinclair thực hiện nhiều phương pháp điều trị không cần phẫu thuật mỗi tuần. Bà nói hầu hết khách hàng của bà là phụ nữ. Nhưng cô ấy nói rằng điều này đang dần thay đổi.

“Over the last few years a lot more male patients are coming. So in terms of gender, that has changed quite a lot. In terms of race perhaps, a lot of Asian, Indian, Thai, Chinese as well as black patients are realizing that they can do something about something that is bothering them. And, I suppose, to some extent, they are more able to do it as the economical climate changes as well.”

“Trong vài năm gần đây, nhiều bệnh nhân nam đến. Vì vậy về mặt giới tính, điều đó đã thay đổi khá nhiều. Về chủng tộc, có lẽ, rất nhiều người châu Á, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc cũng như bệnh nhân người da đen đang nhận ra rằng họ có thể làm điều gì đó về cái gì đó mà đang làm họ lo ngại. Và, tôi cho rằng, ở một chừng mực nào đó, họ có thể làm được điều đó khi mà xu thế về tiết kiệm cũng thay đổi. “

A lack of rules on the cosmetic surgery industry has led to a growing number of rogue surgeons. South Africa’s medical professionals say as the industry continues to grow there must be stronger laws to govern it.

Việc thiếu các quy tắc về ngành phẫu thuật thẩm mỹ đã dẫn tới một số lượng các bác sĩ phẫu thuật giả mạo ngày càng tăng. Các chuyên gia y tế của Nam Phi nói rằng ngành công nghiệp tiếp tục phát triển phải có những đạo luật mạnh mẽ hơn để cai quản nó.