VOA: ASEAN to Discuss South China Sea, Other Issues

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
launch khởi đầu, khai trương
integrated được hợp nhất lại; được nhóm lại
ease làm bớt căng
restrictions sự hạn chế
tension sự căng thẳng
restraint sự kiềm chế
warrant đảm bảo
ginger thận trọng,cẩn thận
intent mục đích, ý định
suspicious đáng ngờ

Bài 1: Fill in the blank

Câu 1 :

Foreign ministers of Southeast Asian countries are ______ in Myanmar this week for two meetings. The United States, China and other countries are sending ______to the meetings

 • 1.

  gathering

 • 2.

  representatives

Câu 2 :

ASEAN ______ say the planned system would ease restrictions on trade and labor across borders. Much of the change in Southeast Asia has come from ______ But there are political issues dividing ASEAN member countries.

 • 1.

  officials

 • 2.

  economic forces.

Câu 3 :

Thailand has faced ______ from Western countries since Thai military officers ousted the civilian government in May. The pressure has included ______to the Thai military.

 • 1.

  diplomatic pressure

 • 2.

  cuts in assistance

Câu 4 :

Some ASEAN officials are not sure the country can provide ______. They note that Myanmar is dealing with ______ and rebel groups. At the same time, the country is moving away from years of military rule.

 • 1.

  effective leadership

 • 2.

  ethnic unrest

Câu 5 :

The group has always made a point of not criticizing its members. That has led to results that have earned ______ on important issues. This has made some people question the value of ASEAN in a ______.

 • 1.

  little praise or general agreements

 • 2.

  fast-changing world

Foreign ministers of Southeast Asian countries are gathering in Myanmar this week for two meetings.  The United States, China and other countries are sending representatives to the meetings.

Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á đang ở Myanmar trong tuần này để tiến hành hai cuộc họp. Mỹ, Trung Quốc và các nước khác đang cử người đại diện đến các cuộc họp này.

The talks are taking place in Naypyidaw, the capital of Myanmar, also known as Burma.  They come as the Association of Southeast Asian Nations continues preparations to launch its integrated economic community next year.  ASEAN officials say the planned system would ease restrictions on trade and labor across borders. Much of the change in Southeast Asia has come from economic forces.  But there are political issues dividing ASEAN member countries.  One example is the South China Sea dispute.

 

Các cuộc đối thoại sẽ diễn ra ở Naypyidaw, thủ đô của Myanmar, cũng được biết tới với tên gọi Burma. Các ngoại trưởng đến khi Hiệp hội các nước Đông Nam Á đang tiếp tục chuẩn bị cho việc thực hiện Cộng đồng Kinh tế chung vào năm sau. Các viên chức ASEAN nói rằng hệ thống được lên kế hoạch sẽ làm giảm những hạn chế đối với thương mại và lao động xuyên biên giới. Hầu hết những sự thay đổi ở Đông Nam Á đều đến từ những lực lượng kinh tế. Nhưng có những vấn đề chính trị đang chia rẽ các nước thành viên ASEAN. Một ví dụ là vụ tranh chấp ở biển Đông.

Daniel Russel is the top United States diplomat for East Asia.  He says China’s temporary deployment of an oil platform in disputed waters has increased tension in the area.

 

Daniel Russel là nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á. Ông nói rằng sự triển khai tạm thời những giàn khoan dầu của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

“China, as a large and powerful nation, has a special responsibility to show restraint.  There is a big footprint that comes with military strength and it warrants setting your feet very, very carefully — treading very gingerly when you are in a sensitive area.”

“Trung Quốc, với vị thế là một nước lớn và mạnh, có trách nhiệm đặc biệt trong việc tự kiềm chế.  Đã có một bước tiến lớn cùng với sức mạnh quân sự và sự cẩn trọng trong từng bước đi – bước những bước dè chừng khi đang ở trong một khu vực nhạy cảm – là hết sức cần thiết.”

Secretary of State John Kerry plans to attend the conference in Myanmar.  A U.S. diplomat says Secretary Kerry will urge China and its neighbors to agree to voluntarily end actions that increase tensions in the South China Sea.

Thư ký của Nhà Trắng John Kerry có kế hoạch tham dự hội thảo ở Myanmar. Một nhà ngoại giao Mỹ nói Thư ký Kerry sẽ thúc giục Trung Quốc và những nước láng giềng tình nguyện chấm dứt các hành động làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông.

Panitan Wattanayagorn studies issues of concern to ASEAN.  He says progress on major issues will remain slow because of past events.

Panitan Wattanayagorn nghiên cứu các vấn đề về ASEAN. Ông nói rằng tiến trình của những vấn đề lớn sẽ bị chậm lại với những sự kiện trong quá khứ.

“This region is, of course, full of, in the past, suspicious intents, lack of trust, especially in terms of military capability, especially in terms of the growth of the big powers.  The region has gone through so many decades of turmoil during the colonial period, during the Cold War period.”

 

“Khu vực này, tất nhiên, trước đây, tràn ngập những mục đích đáng ngờ, thiếu sự tin tưởng đặc biệt trong khả năng quân sự và trong bối cảnh các quốc gia lớn mạnh phát triển. Khu vực này đã trải qua nhiều thập kỉ trong tình trạng rối loạn vì thời kỳ thuộc địa, trong suốt khoảng thời gian Chiếc tranh Lạnh diễn ra.”

Thailand has faced diplomatic pressure from Western countries since Thai military officers ousted the civilian government in May.  The pressure has included cuts in assistance to the Thai military.

 

Thái Lan đã đang phải đối mặt với những áp lực về ngoại giao từ các nước phương Tây kể từ khi những nhân viên thuộc quân đội nước này thay thế chính phủ của người dân vào tháng Năm. Những áp lực bao gồm cả việc cắt viện trợ cho quân đội Thái Lan.

The ouster of the civilian government also has led ASEAN members and others to believe that Thailand could be moving toward a closer relationship with China. “The Thai representatives need to assure that that will not be the case, that will be a more balanced approach, getting engaged with all countries, like Myanmar, like Cambodia, like most of the rest of the ASEAN members.  They have to be more well-rounded, they have to be more multi-dimensional.”

Việc thay thế chính phủ của người dân cũng dẫn đến việc các nước thành viên ASEAN và các nước khác tin rằng Thái Lan không thể đi đến một mối quan hệ thân cận với Trung Quốc. Những đại biểu của Thái Lan cần đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy, đó sẽ là một bước tiếp cận cân bằng hơn nếu thắt chặt quan hệ với tất cả các quốc gia như Myanmar, như Campuchia, hay hầy hất các nước thành viên ASEAN khác. Họ cần nhìn nhận bao quát hơn, cần phải trở nên đa chiều.”

This year, Myanmar is chairing ASEAN meetings for the first time.  Some ASEAN officials are not sure the country can provide effective leadership.  They note that Myanmar is dealing with ethnic unrest and rebel groups.  At the same time, the country is moving away from years of military rule.

Cùng năm nay, Myanmar cũng lần đầu tiên giữ chức vụ chủ toạ các cuộc họp. Một số quan chức ASEAN không chắc chắn liệu rằng quốc gia này có thể mang lại sự lãnh đạo hiệu quả hy không. Họ thấy rằng Myanmar đang phải giải quyết những bất ổn về vấn đề dân tộc và những nhóm nổi loạn. Cùng lúc đó, quốc gia này đang dần chuyển dịch ra khỏi luật lệ của quân đội trong suốt nhiều năm.

The Association of Southeast Asian Nations was created in 1967.  The group has always made a point of not criticizing its members.  That has led to results that have earned little praise or general agreements on important issues.  This has made some people question the value of ASEAN in a fast-changing world.

Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập năm 1967. Tổ chức này đã luôn giữ quan điểm không chỉ trích các nước thành viên. Hệ quả là rất ít sự công nhận hay tán thành chung đối với các vấn đề quan trọng. Điều này làm một số người hoài nghi về giá trị của ASEAN trong một thế giới thay đổi hết sức nhanh chóng như hiện nay.