VOA: Vietnamese boycott Chinese products

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
withdrew rut khỏi
claim tuyên bố
worsene làm cho tệ hơn
deployment sự triển khai
campaign chiến dịch
loyalty lòng trung thành
priority sự ưu tiên

VOA

Bài 1:

Câu 1 :

China recently withdrew an oil rig ...... a disputed area in the South China Sea. Vietnam claims the ...... area. For Vietnamese, the waterway is known as the East Sea.

China’s deployment of the oil rig worsened ties ...... the two sides. The dispute has had a lasting effect ...... people in Vietnam.

Like many Vietnamese stores, this one is filled with products ..... in China. But a lot of these goods may not sell. Many Vietnamese are still ...... about the oil rig dispute.

 • 1.

  from

 • 2.

  same

 • 3.

  between

 • 4.

  on

 • 5.

  made

 • 6.

  angry

Câu 2 :

Every year, Phu Lang Huong buys ...... supplies for her children. This time, she says, she will ...... only Vietnamese products.

She says China has withdrawn its machinery from the disputed ..... . But she says her first thought is that the Vietnamese people ..... buy products from Vietnam.

One advertising campaign is designed to ..... feelings of nationalism or loyalty to the country. Part of the campaign ...... the saying, “Vietnamese People Give Priority to Vietnamese Goods."

 • 1.

  school

 • 2.

  buy

 • 3.

  waters

 • 4.

  must

 • 5.

  increase

 • 6.

  uses

Câu 3 :

In May, China set ...... the drilling platform in disputed waters .....  the Paracel islands. The action led to clashes ..... Chinese ships and Vietnamese fishing boats.

Mai Mai is a college ...... in Hanoi. She says she still uses products made in China.

“After this incident, there are so many ....... on the Internet, such as ‘stop using Chinese goods.’ So many Vietnames people did ...... to put their Chinese things away.”

But she also says she will not buy ...... ones.

China was Vietnam’s largest trade partner last year. Vietnamese officials say the trade was worth more than....... billion. I’m Jeri Watson.

 • 1.

  up

 • 2.

  near

 • 3.

  between

 • 4.

  student

 • 5.

  slogans

 • 6.

  try

 • 7.

  new

 • 8.

  $50

China recently withdrew an oil rig from a disputed area in the South China Sea. Vietnam claims the same area. For Vietnamese, the waterway is known as the East Sea.

China’s deployment of the oil rig worsened ties between the two
sides. The dispute has had a lasting effect on people in Vietnam.

Like many Vietnamese stores, this one is filled with products made in China. But a lot of these goods may not sell. Many Vietnamese are still angry about the oil rig dispute.

Every year, Phu Lang Huong buys school supplies for her children. This time, she says, she will buy only Vietnamese products.

She says China has withdrawn its machinery from the disputed waters. But she says her first thought is that the Vietnamese people must buy products from Vietnam.

One advertising campaign is designed to increase feelings of nationalism or loyalty to the country. Part of the campaign uses the saying, “Vietnamese People Give Priority to Vietnamese Goods."

In May, China set up the drilling platform in disputed waters near the Paracel islands. The action led to clashes between Chinese ships and Vietnamese fishing boats.

Mai Mai is a college student in Hanoi. She says she still uses products made in China.

“After this incident, there are so many slogans on the Internet, such as ‘stop using Chinese goods.’ So many Vietnames people did try to put their Chinese things away.”

But she also says she will not buy new ones.

China was Vietnam’s largest trade partner last year. Vietnamese officials say the trade was worth more than $50 billion. I’m Jeri Watson.

This report was based on a story by Reasey Poch in Hanoi.

 

 

Words in the News

withdraw – v., to take or move out, away or back; to remove

deployment – n., the moving of forces or weapons into place for action

machinery - n., devices with moving parts used to do work

nationalism -n., a feeling of loyalty and pride in one’s country, often with the belief that it is better and more important than other countries

priority – n., something that is more important than other things and that needs to be done or dealt with

Now it’s your turn to use these words in the news.
In the comment section, write a sentence using one of these words and we will provide feedback on the use of vocabulary and grammar.

 

Trung Quốc gần đây đã rút giàn khoan dầu từ khu vực tranh chấp ở Biển Đông .Việt Nam tuyên bố chủ quyền khu vực. Đối với Việt Nam, đường thủy được biết đến là vùng Biển Đông.

Việc triển khai các giàn khoan của Trung Quốc làm mối quan hệ giữa hai bên trở nên tồi tệ.Vụ tranh chấp đã gây ảnh hưởng lâu dài đối với con người ở Việt Nam.

Như là việc nhiều cửa hàng Việt Nam, bán đầy các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng hiện giờ rất nhiều các mặt hàng này không được bày bán .Nhiều người Việt Nam vẫn còn tức giận về tranh chấp giàn khoan dầu .

Hàng năm, Phù Lãng Hương mua đồ dùng học tập cho con cái. Lần này, cô cho biết , cô sẽ mua duy nhất sản phẩm của Việt Nam.

Cô nói rằng dù Trung Quốc đã rút các máy móc thiết bị ra khỏi vùng biển tranh chấp . Nhưng cô cho rằng suy nghĩ đầu tiên của cô là người Việt Nam phải mua sản phẩm của Việt Nam.

Một chiến dịch quảng cáo được thiết kế để làm tăng tình yêu dân tộc hay là sự trung thành với đất nước.Một phần của chiến dịch sử dụng câu nói, " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam . "

Vào tháng Năm, Trung Quốc cho hạ đặt các giàn khoan trong vùng biển tranh chấp gần quần đảo Hoàng Sa .Các hành động này dẫn đến các cuộc đụng độ giữa tàu Trung Quốc và tàu đánh cá Việt Nam.

Mai Mai là một sinh viên đại học tại Hà Nội. Cô nói rằng cô vẫn sử dụng các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc." Sau sự cố này , có rất nhiều khẩu hiệu trên Internet, chẳng hạn như " ngừng sử dụng hàng hóa Trung Quốc . "Vì vậy, nhiều người Việt Nam đã cố gắng vứt bỏ những món đồ Trung Quốc của họ đi . "Nhưng cô cũng nói rằng cô sẽ không mua cái mới.

Năm ngoài Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.Các quan chức Việt Nam nói hoạt động thương mại giữa hai nước trị giá hơn 50 tỷ USD.