Vietnam working to improve its economy

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
merger sát nhập
acquisition mua lại
deal thỏa thuận
advisory company công ty tư vấn
expectations kì vọng, dự tính

Học tiếng Anh qua VOA

Bài 1:

Câu 1 :

Gabor Szendroi has traveled a lot between Hungary and Vietnam. He tries to connect companies in both countries. He seeks to do that through ______ and ______ -- or combining and buying. He recently spent months advising a Hungarian company that wanted to buy a Vietnamese company. But the deal failed. He said the Vietnamese company asked too high a price.

 • 1.

  merger

 • 2.

  acquisition

Câu 2 :

He spoke recently while he was in Ho Chi Minh City. He called expectations in Vietnam “______.” He said these expectations are one of several issues causing problems for the ______ of mergers and acquisitions in Vietnam.

 • 1.

  extreme

 • 2.

  growing business

Câu 3 :

The Vietnamese government says it is working to solve these problems so it can bring in more ______ like Mr. Szendroi.

 • 1.

  foreign investors

Câu 4 :

Earlier this month, Prime Minister Nguyen Tan Dung approved a five-year ______ for the society’s economy. The plan said the country should work for economic growth of 6½ to 7 percent per year, and create ______ -- especially for businesses with foreign investors.

 • 1.

  development plan

 • 2.

  good business conditions

Câu 5 :

Nguyen Van Hieu is deputy minister of planning and______. He spoke recently at a conference on mergers and acquisitions. He said Vietnam is dealing with many development challenges, including ______ and competitiveness, problems with the regulatory and legal systems, and poor infrastructure and human resources.

 • 1.

  investment

 • 2.

  low efficiency

Câu 6 :

Experts say these problems prevent foreign investment. To get foreigners to pour money into Vietnam, the government is starting with the area it controls -- ______ by the state. Officials want to change more than 400 state-owned organizations into ______ by the end of next year. They hope this will improve the state organizations and make them better-able to gain foreign investment.

 • 1.

  businesses owned

 • 2.

  private companies

Gabor Szendroi has traveled a lot between Hungary and Vietnam. He tries to connect companies in both countries. He seeks to do that through merger and acquisition — or combining and buying. He recently spent months advising a Hungarian company that wanted to buy a Vietnamese company. But the deal failed. He said the Vietnamese company asked too high a price.

Gabor Szendroi đã đi lại rất nhiều giữa Hungary và Việt Nam. Ông cố gắng kết nối các công ty ở cả hai nước. Ông tìm cách làm điều đó thông qua việc sáp nhập và mua lại – hoặc kết hợp lại và mua lại. Gần đây, ông đã dành hàng tháng tư vấn cho một công ty Hungary muốn mua một công ty Việt Nam. Nhưng thỏa thuận thất bại. Ông cho biết công ty Việt Nam đã yêu cầu giá quá cao.

Mr. Szendroi is a partner at IMP MB partners, a Budapest-based advisory company for merger and acquisition deals. He spoke recently while he was in Ho Chi Minh City. He called expectations in Vietnam “extreme.” He said these expectations are one of several issues causing problems for the growing business of mergers and acquisitions in Vietnam.

Ông Szendroi là một đối tác tại IMP MB, một công ty tư vấn Budapest dựa trên các giao dịch sáp nhập và mua lại. Ông đã có bài phát biểu khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Ông gọi những kỳ vọng ở Việt Nam là “cực đoan”. Ông nói những kỳ vọng này là một trong những vấn đề gây ra những vấn đề cho việc kinh doanh sáp nhập và mua bán đang phát triển ở Việt Nam.

The Vietnamese government says it is working to solve these problems so it can bring in more foreign investors like Mr. Szendroi. Helping to gain mergers or acquisitions is part of the country’s larger plan to aid an economy that continually grows below six percent yearly.

Chính phủ Việt Nam nói rằng họ đang làm việc để giải quyết những vấn đề này để có thể thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài như ông Szendroi. Trợ giúp để đạt được sự sáp nhập hoặc mua lại là một phần của kế hoạch lớn hơn của quốc gia để hỗ trợ một nền kinh tế mà liên tục tăng trưởng dưới sáu phần trăm hàng năm.

Earlier this month, Prime Minister Nguyen Tan Dung approved a five-year development plan for the society’s economy. The plan said the country should work for economic growth of 6½ to 7 percent per year, and create good business conditions — especially for businesses with foreign investors.

Đầu tháng này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt kế hoạch phát triển 5 năm cho nền kinh tế xã hội. Kế hoạch cho biết đất nước cần tăng trưởng kinh tế từ 6,5% lên 7% / năm và tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi – đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài.

Officials admit that they will have to work hard to try to return Vietnam to its former standing as a popular investment in Asia’s growing markets. Nguyen Van Hieu is deputy minister of planning and investment. He spoke recently at a conference on mergers and acquisitions.

Các quan chức thừa nhận rằng họ sẽ phải làm việc chăm chỉ để cố gắng đưa Việt Nam trở lại vị thế cũ như một sự đầu tư phổ biến vào các thị trường đang phát triển ở châu Á. Nguyễn Văn Hiếu là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Gần đây ông đã có bài phát biểu tại một cuộc họp về sáp nhập và mua lại.

He said Vietnam is dealing with many development challenges, including low efficiency and competitiveness, problems with the regulatory and legal systems, and poor infrastructure and human resources.

 

Ông nói Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển, bao gồm hiệu quả và khả năng cạnh tranh thấp, các vấn đề với hệ thống pháp luật và luật pháp, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực kém.

Experts say these problems prevent foreign investment. To get foreigners to pour money into Vietnam, the government is starting with the area it controls — businesses owned by the state.

Các chuyên gia nói những vấn đề này ngăn cản đầu tư nước ngoài. Để người nước ngoài đổ tiền vào Việt Nam, chính phủ đang bắt đầu với khu vực mà nó kiểm soát – các doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà nước.

Officials want to change more than 400 state-owned organizations into private companies by the end of next year. They hope this will improve the state organizations and make them better-able to gain foreign investment.

I’m Jonathan Evans.

Các quan chức muốn thay đổi hơn 400 tổ chức thuộc sở hữu nhà nước vào các công ty tư nhân vào cuối năm tới. Họ hy vọng điều này sẽ cải thiện các tổ chức nhà nước và làm cho chúng tốt hơn – có thể thu được đầu tư nước ngoài.

Tôi là Jonathan Evans.