Viết đoạn văn miêu tả – Description paragraph

Đoạn văn miêu tả là đoạn văn được dùng để tả người, địa điểm hoặc sự vật, giúp bạn mường tượng trong đầu một số hình ảnh về những gì đang diễn ra. Đoạn văn miêu tả nên được viết một cách rõ ràng, chi tiết và được đưa ra theo trình tự thời gian.

Để viết được một đoạn văn miêu tả tốt và gây ấn tượng, người viết cần sử dụng ngôn ngữ thu hút các giác quan: thị giác, xúc giác, thính giác, khứu giác, vị giác bởi lẽ chính thông qua các giác quan này mà con người cảm nhận được thế giới chung quanh mình và cũng chính thông qua các giác quan đó mà thế giới được miêu tả một cách sinh động nhất.

Cùng học các nhóm từ sau đây để vận dụng vào bài văn miêu tả của mình thật linh hoạt bạn nhé.

1.Đặc tính (Properties)

Size

kích thước

Polar bears are big in size.

Gấu bắc cực có kích thước lớn.

Colour

Màu

Polar bears are usually white in colour.

Gấu Bắc cực thường có màu trắng.

Shape

Hình dáng

Polar bears have a special shape.

Gấu Bắc cực có một hình dáng đặc biệt.

Purpose

Mục đích

The purpose of the polar bear’s fur is to keep it warm.

Lông của gấu Bắc Cực có mục đích giữ ấm.

 

2. Kích thước (Measurement)

Length

Chiều dài

The length of a polar bear’s claws is 20 cm.

Chiều dài móng vuốt một chú gấu Bắc cực là 20 cm.

Width

Chiều rộng

The width of a polar bear’s head is about 50 cm.

Chiều rộng đầu một chú gấu Bắc cực là khoảng 50 cm.

Weight

Nặng

Polar bears weigh up to 650 kg.

Gấu Bắc cực nặng tới 650 kg.

Speed

Tốc độ

Polar bears can swim at a speed of 40 km per hour.

Gấu Bắc cực có thể bơi với tốc độ 40 km mỗi giờ.

 

3.Sự giống nhau (Analogy)

(be) like

Giống như

A polar bear is like other bears in shape.

Một con gấu bắc cực cũng có hình dạng như các con gấu khác.

Resemble

Giống như

A polar bear resembles other bears in shape.

Một con gấu bắc cực có hình dạng giống như các con gấu khác.

 

4.Vị trí (Location)

In

Trong, tại

Most of Canada’s manufacturing is located in Ontario and Quebec.

Hầu hết các xưởng sản xuất của Canada nằm ở Ontario và Quebec.

Below

Bên dưới

Most of Ontario is below Hudson Bay.

Hầu hết Ontario dưới vịnh Hudson.

Beside

Bên cạnh

Quebec is located beside Ontario.

Quebec nằm bên cạnh Ontario.

Near

Gần

Many companies are located near Toronto.

Nhiều công ty đang nằm gần Toronto.

Ngoài ra, những cụm từ chuyển tiếp (transitionl expressions) thường được sử dụng trong một đoạn văn miêu tả:

next to, near, up, down, between, above, below, on top, beneath, toward, away, left, right, center, front, back, middle…

Bài 1:

Câu 1 :

My house is not big in______

 • 1.

  size

Câu 2 :

The table has a round ______ and it's blue in ______.

 • 1.

  shape

 • 2.

  colour

Câu 3 :

The chairs are yellow. The window are yellow.
The chairs ______ the window in ______.

 • 1.

  resembles/are like

 • 2.

  colour

Câu 4 :

My motorbike can run at a ______ of 200 km per hour. Its ______is 180 cm and it ______ 130 kg.

 • 1.

  speed

 • 2.

  length

 • 3.

  weighs