US, Russian oil partnership continues despite sanctions

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
observation sự quan sát, sự để ý, sự chú ý, sự theo dõi
sanction sự phê chuẩn
discordant bất hoà, trái ngược nhau, không hoà hợp
conflict sự xung đột
evaluate đánh giá
impact tác động
ally liên minh
violate vi phạm
maximum tối đa
operation sự hoạt động; quá trình hoạt động
invest đầu tư
policy chính sách

Bài 1:

Câu 1 :

The movement of an oil drilling rig ______ Russian waters in the Arctic is creating ______ for the American company that controls it.
The move of the drilling equipment ______had been planned for some time. But increasing tensions ______ the U.S. and Russia mean that it has attracted ______observation.

ExxonMobil Corporation controls the rig. It is the U.S. oil company with the ______ market value. Exxon is moving the rig______Norway to the Russian Arctic. It is hoping for a major discovery in the Kara Sea with its ______partner, the Rosneft Oil Company.

 • 1.

  into

 • 2.

  problems

 • 3.

  center

 • 4.

  between

 • 5.

  international

 • 6.

  highest

 • 7.

  from

 • 8.

  Russian

Câu 2 :

The move has started just as the United States______economic sanctions on Russia -- including on Rosneft. The restrictions ban U.S. companies ______giving long-term financial support to many Russian companies. The U.S. acted______of increasing violence in Ukraine. The ______ down of a Malaysia Airlines passenger plane in______ Ukraine means there probably will be more economic restrictions against Russia.

The movement of the oil rig by an______company into Russian waters does not necessarily violate the latest sanctions. But the joint effort could be considered support for Russia by a______American company. And this______hurt ExxonMobil.

 • 1.

  increased

 • 2.

  from

 • 3.

  because

 • 4.

  shooting

 • 5.

  eastern

 • 6.

  American

 • 7.

  large

 • 8.

  could

Câu 3 :

Elizabeth Rosenberg is the energy program director for the ______ for a New American Security. She is a former ______advisor at the U.S. Treasury Department.

The joint oil-drilling project is, in her words, “a bit discordant with the ______ that the United States government is trying to send.”

The project may show whether major oil companies will ______ dealing with Russia even though the country’s conflict with the ______ has been growing.

In a statement, Exxon said “We are evaluating the impact of the sanctions and don’t have ...... further at this time.”

The project means a ...... balance for Russia. The government wants to ..... the amount of oil it produces and the ....... that oil brings. But it cannot ask so much ....... the companies that they violate the sanctions.

 • 1.

  Center

 • 2.

  sanctions

 • 3.

  message

 • 4.

  continue

 • 5.

  West

 • 6.

  anything

 • 7.

  difficult

 • 8.

  increase

 • 9.

  money

 • 10.

  from

Câu 4 :

Observers say the______U.S. sanctions are not necessarily designed to hurt projects ______the Russian company Rosneft and its foreign partners. President Barack Obama said the sanctions were “designed to have ______ impact on Russia,” while limiting the effect on ______companies or those of American allies.

But Mr. Obama also warned that ______ sanctions may be placed on Russia if it does not change its actions in ______Ukraine. That may be a sign that joint operations ______U.S. and Russian companies could be banned.

Exxon has made decisions before that do not ______support U.S. government policies. For example, it decided to invest in Iraq’s Kurdistan area two years______ . It did so despite ______from the central Iraqi government in Baghdad and from the U.S.

 • 1.

  latest

 • 2.

  between

 • 3.

  maximum

 • 4.

  American

 • 5.

  additional

 • 6.

  eastern

 • 7.

  between

 • 8.

  fully

 • 9.

  ago

 • 10.

  opposition

The movement of an oil drilling rig into Russian waters in the Arctic is creating problems for the American company that controls it.

Sự di chuyển của giàn khoan dầu vào vùng biển của Nga ở Bắc Cực đang tạo ra vấn đề cho các công ty Mỹ kiểm soát.

The move of the drilling equipment center had been planned for some time. But increasing tensions between the U.S. and Russia mean that it has attracted international observation.

Động thái này của trung tâm thiết bị khoan đã được lên kế hoạch trong một thời gian .Tuy nhiên, những căng thẳng ngày càng tăng giữa Mỹ và Nga có nghĩa là nó đã thu hút sự quan sát quốc tế.

ExxonMobil Corporation controls the rig. It is the U.S. oil company with the highest market value. Exxon is moving the rig from Norway to the Russian Arctic. It is hoping for a major discovery in the Kara Sea with its Russian partner, the Rosneft Oil Company.

Tổng công ty ExxonMobil điều khiển giàn khoan . Đây là công ty dầu của Mỹ với giá trị thị trường cao nhất.Exxon đang chuyển giàn khoan từ Na Uy đến Bắc Cực của Nga. Đó là sự hy vọng cho một phát hiện quan trọng ở Biển Kara với đối tác Nga của mình, Công ty dầu khí Rosneft .

The move has started just as the United States increased economic sanctions on Russia — including on Rosneft. The restrictions ban U.S. companies from giving long-term financial support to many Russian companies. The U.S. acted because of increasing violence in Ukraine. The shooting down of a Malaysia Airlines passenger plane in eastern Ukraine means there probably will be more economic restrictions against Russia.

Động thái này đã bắt đầu cũng giống như Hoa Kỳ tăng biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga – bao gồm cả Rosneft .Những sự hạn chế cấm các công ty Mỹ từ việc hỗ trợ tài chính dài hạn cho các công ty Nga.Mỹ hành động vì bạo lực gia tăng tại Ukraine. Việc bắn hạ một máy báy chở khách của hãng hàng không Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine có nghĩa là có thể sẽ có những hạn chế về kinh tế hơn chống lại Nga.

The movement of the oil rig by an American company into Russian waters does not necessarily violate the latest sanctions. But the joint effort could be considered support for Russia by a large American company. And this could hurt ExxonMobil.

Sự di chuyển của các giàn khoan dầu của một công ty Mỹ vào vùng biển của Nga không nhất thiết là vi phạm các biện pháp trừng phạt mới nhất.Tuy nhiên, nỗ lực chung có thể được xem xét hỗ trợ cho Nga bởi một công ty lớn của Mỹ. Và điều này có thể gây xúc phạm ExxonMobil .

Elizabeth Rosenberg is the energy program director for the Center for a New American Security. She is a former sanctions advisor at the U.S. Treasury Department.

Elizabeth Rosenberg là giám đốc chương trình năng lượng của Trung tâm An ninh mới của Mỹ.Bà nguyên là một chuyên gia tư vấn biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ .

The joint oil-drilling project is, in her words, “a bit discordant with the message that the United States government is trying to send.”

Các dự án dàn khoan khoan dầu theo lời của bà: “chính phủ Hoa Kỳ đang cố gắng để gửi một chút đối nghịch với thông điệp của mình . “

The project may show whether major oil companies will continue dealing with Russia even though the country’s conflict with the West has been growing.

Dự án có thể cho thấy việc có hay không việc các công ty dầu mỏ lớn tiếp tục đối phó với Nga cho dù xung đột của nước này với phương Tây đang gia tăng .

In a statement, Exxon said “We are evaluating the impact of the sanctions and don’t have anything further at this time.”

Trong một tuyên bố , Exxon cho biết: ” Chúng tôi đang đánh giá tác động của các biện pháp trừng phạt và không thêm bất cứ động thái gì vào lúc này. “

The project means a difficult balance for Russia. The government wants to increase the amount of oil it produces and the money that oil brings. But it cannot ask so much from the companies that they violate the sanctions.

Dự án này có nghĩa là một sự khó cân bằng cho Nga. Chính phủ muốn tăng lượng dầu nước này tạo ra và số tiền mà dầu mang lại.Nhưng không thể yêu cầu quá nhiều từ các công ty mà họ vi phạm các biện pháp trừng phạt .

Observers say the latest U.S. sanctions are not necessarily designed to hurt projects between the Russian company Rosneft and its foreign partners. President Barack Obama said the sanctions were “designed to have maximum impact on Russia,” while limiting the effect on American companies or those of American allies.

Các nhà quan sát nói rằng các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ không nhất thiết phải được lên kế hoạch để gây hại cho các dự án giữa các công ty của Nga Rosneft và các đối tác nước ngoài của mình .

But Mr. Obama also warned that additional sanctions may be placed on Russia if it does not change its actions in eastern Ukraine. That may be a sign that joint operations between U.S. and Russian companies could be banned.

Tổng thống Barack Obama cho rằng biện pháp trừng phạt đã được ” lập ra để có tác động tối đa vào Nga”, trong khi hạn chế ảnh hưởng đến công ty của Mỹ hoặc của các đồng minh của Mỹ.

Exxon has made decisions before that do not fully support U.S. government policies. For example, it decided to invest in Iraq’s Kurdistan area two years ago. It did so despite opposition from the central Iraqi government in Baghdad and from the U.S.

Exxon đã có những quyết định trước đó không hỗ trợ đầy đủ các chính sách của chính phủ Mỹ .Ví dụ như việc công ty này quyết định đầu tư trong khu vực Kurdistan của Iraq cách đây hai năm . Họđã làm như vậy bất chấp sự phản đối từ chính phủ Iraq trung ương ở Baghdad và từ Mỹ