US cancels hundreds of millions in aid to Egypt

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
criticize chỉ trích
decision quyết định
aid viện trợ
election cuộc bầu cử
suspend đình chỉ
toward đối với
investigation cuộc điều tra
assistance sự giúp đỡ
overthrow sự lật đổ
suspension sự đình chỉ
vital quan trọng
objective mục tiêu
democratic dân chủ
guarantee sự cam đoan
campaign chiến dịch
clash cuộc va chạm, đụng độ
mobilize huy động
repression sự đàn áp
movement phong trào

Bài 1:

Câu 1 :

The decision followed an investigation of events since the Egyptian military ousted President Mohamed Morsi .....  months ago. President Obama has also decided to suspend $...... million in assistance to the government that followed the ouster. 

 • 1.

  three

 • 2.

  260

Câu 2 :

The United States will continue to support programs that it says directly help the Egyptian people. It will also continue .....  programs that support what it calls “vital security objectives.” These include help aimed at securing Egypt’s ....... .

 • 1.

  financing

 • 2.

  borders

Câu 3 :

“There is the image that President Obama wants to present to the world as .......  who stands up for human rights and for democracy. And the images of Egyptian soldiers killing protesters on the streets of Cairo is a very ......  one in the United States. And there’s pressure on him from human rights organizations and from some in Congress to suspend the aid.”

 • 1.

  someone

 • 2.

  negative

Egypt is criticizing an American decision to cancel hundreds of millions of dollars in aid to the country. An Egyptian Foreign Ministry official says the decision is wrong. He says his country is prepared to carry out what he called a political road map, which includes plans for elections next year.

The Obama administration said this week it was suspending the delivery of major weapons to Egypt because of delays in progress toward an inclusive government.

The decision followed an investigation of events since the Egyptian military ousted President Mohamed Morsi three months ago. President Obama has also decided to suspend $260 million in assistance to the government that followed the ouster.

Mr. Obama has said there can be no business as usual following the overthrow of Mr. Morsi. American officials say this suspension is a way of expressing that point. But it is far from a complete break in American assistance.

The United States will continue to support programs that it says directly help the Egyptian people. It will also continue financing programs that support what it calls “vital security objectives.” These include help aimed at securing Egypt’s borders.

Jonathan Broder is with Congressional Quarterly, a publication that reports on American politics. He says Mr. Obama has been under pressure for not taking stronger steps after the ouster of Egypt’s democratically-elected leader.

“There is the image that President Obama wants to present to the world as someone who stands up for human rights and for democracy. And the images of Egyptian soldiers killing protesters on the streets of Cairo is a very negative one in the United States. And there’s pressure on him from human rights organizations and from some in Congress to suspend the aid.”

Ai Cập chỉ trích quyết định của Mỹ về việc bãi bỏ hàng trăm triệu đô la viện trợ cho đất nước này.Một quan chức Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết quyết định này là sai lầm.Ông nói rằng nước ông đang chuẩn bị để thực hiện những gì mà ông gọi là một lộ trình chính trị ,trong đó bao gồm kế hoạch cho cuộc bầu cử vào năm tới.

Chính quyền Obama cho biết trong tuần này họ đã đình chỉ việc cung cấp vũ khí lớn cho Ai Cập vì sự chậm trễ trong tiến độ thực hiện đối với toàn bộ chính phủ.

Quyết định theo sau một cuộc điều tra về các sự kiện kể từ khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi ba tháng trước đây. Tổng thống Obama cũng đã quyết định đình chỉ 260 triệu đô la trong việc hỗ trợ cho chính phủ sau cuộc lật đổ .

Ông Obama nói rằng có thể công việc kinh doanh sẽ diễn ra không bình thường sau khi bị lật đổ của ông Morsi .Các quan chức Mỹ nói hệ thống treo này là một cách thể hiện trong thời điểm đó. Nhưng động thái đó còn rất ra trong sự phá vỡ hoàn toàn của viện trợ Mỹ.

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các chương trình mà trực tiếp giúp đỡ người dân Ai Cập. Họ cũng sẽ tiếp tục các chương trình tài chính hỗ trợ những gì họ gọi là " các mục tiêu an ninh quan trọng . "Chúng bao gồm việc giúp đỡ nhằm đảm bảo biên giới Ai Cập.

''Đó là những phản ánh mà ngài Obama muốn trình bày với thế giới như một người đứng lên cho nhân quyền và dân chủ .Và những hình ảnh của những người lính Ai Cập giết chết người biểu tình trên các đường phố của Cairo là một trong những hành động rất tiêu cực ở Mỹ.Và điều đó gây áp lực cho ông từ các tổ chức nhân quyền và từ một vài tổ chức của Quốc hội đình chỉ viện trợ''.

Bài 2:

Câu 1 :

American officials say Defense Secretary Chuck Hagel discussed the move in a telephone call on  ....... with Egypt’s Defense Minister Abdel Fattah al-Sisi. During the call, the two men were said to have re-stated the importance of their countries’ relations in guaranteeing ...... East security.

 • 1.

  Wednesday

 • 2.

  Middle

Câu 2 :

In recent days, more violence was reported, with attacks on security forces and clashes between .....  and police. Some Egyptians predict the unrest will only lead to .......  use of military force.

 • 1.

  protesters

 • 2.

  increased

Câu 3 :

For now, many Egyptians are still supporting the military against its opponents. But there are questions of how long that can.....  .
Mustafa Labbad is ....... of the Al Sharq Center for Regional and Strategic Studies.

 • 1.

  last

 • 2.

  director

American officials say Defense Secretary Chuck Hagel discussed the move in a telephone call on Wednesday with Egypt’s Defense Minister Abdel Fattah al-Sisi. During the call, the two men were said to have re-stated the importance of their countries’ relations in guaranteeing Middle East security.

Since July, the Egyptian military has led a campaign against suspected militants and supporters of Mr. Morsi and the Muslim Brotherhood. At least 1,000 people have been killed. Most were Islamists.

In recent days, more violence was reported, with attacks on security forces and clashes between protesters and police. Some Egyptians predict the unrest will only lead to increased use of military force.

Emad Shahin is a public policy professor with The American University in Cairo. He thinks military leaders are preparing for a final battle with their long-time enemies.

“They think that the plan by which they managed to charge, to mobilize the anger of the people against Morsi’s rule and administration and so on, has gained a momentum and it is really time to break down the Islamists.”

For now, many Egyptians are still supporting the military against its opponents. But there are questions of how long that can last.
Mustafa Labbad is director of the Al Sharq Center for Regional and Strategic Studies.

“After a while you have to solve your social and economic problems. And it wouldn’t matter if you are wearing a uniform or casual wear. If you are in power, you have to solve these problems.”

Observers say repression against one group may be possible. But attempting to suppress a larger movement will prove difficult.

Các quan chức Mỹ nói Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã thảo luận về biện pháp trong một điện đàm hôm thứ tư với Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah của Ai Cập al- Sisi.Trong cuộc điện đàm đó, hai ông đã trao đổi về việc tái định tầm quan trọng của mối quan hệ của nước họ trong việc đảm bảo an ninh Trung Đông.

Kể từ tháng Bảy , quân đội Ai Cập đã dẫn đầu một chiến dịch chống lại các chiến binh bị nghi ngờ và những người ủng hộ ông Morsi và tổ chức anh em Hồi giáo .Ít nhất 1.000 người đã thiệt mạng . Hầu hết là người Hồi giáo .

Trong những ngày gần đây , bạo lực đã được cảnh báo , với các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh và các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát.Một số người Ai Cập dự đoán tình trạng bất ổn sẽ chỉ gây ra sự tăng cường sử dụng lực lượng quân sự .

Emad Shahin là một giáo sư chính sách công của trường Đại học American ở Cairo .Ông nghĩ rằng các nhà lãnh đạo quân sự đang chuẩn bị cho một trận chiến cuối cùng với kẻ thù lâu năm của họ .

''Họ nghĩ rằng kế hoạch mà họ quản lý để tính phí , làm tăng sự giận dữ của những người chống lại chế độ và chính quyền Morsi và vì vậy, nó đã có động lực và thực sự là thời điểm để phá vỡ chính quyền người Hồi giáo . "

Hiện tại, nhiều người Ai Cập vẫn còn hỗ trợ quân sự chống lại đối thủ của chế độ .Nhưng câu hỏi là làm thế nào để có thể kéo dài.

''Sau một thời gian bạn có để giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội của bạn. Và điều quan trọng không phải là việc bạn mặc một bộ đồng phục hay quần áo bình thường.Nếu bạn có quyền lực, bạn phải giải quyết những vấn đề này . "

Quan sát cho rằng đàn áp đối với một nhóm có thể thực hiện được.Nhưng cố gắng để ngăn chặn một phong trào lớn hơn sẽ rất khó khăn.