Kinh nghiệm làm việc – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm

A: Have you done that kind of job before?nghe

Trước đây anh đã làm loại công việc đó chưa?

B: I got a job in a department storenghe

Tôi làm việc ở 1 cửa hàng bách hóa

A: How long have you been working there?nghe

Anh đã làm việc ở đó được bao lâu rồi?

B: One yearnghe

Một năm

A: Can you often work over time?nghe

Anh có thể thường xuyên làm việc ngoài giờ không?

B: Yes. No problemnghe

Tất nhiên là được, không vấn đề gì

A: How many employers have you worked for?nghe

Anh đã làm việc cho bao nhiêu ông chủ rồi?

B: Only one, since I have graduated from the University for just over a yearnghe

Chỉ một, vì tôi mới chỉ tốt nghiệp được hơn 1 năm

A: What kind of work are you doing now?nghe

Hiện nay bạn đang làm công việc gì?

B: I’m working as an export sales staff member for a foreign trading companynghe

Tôi đang làm nhân viên kinh doanh hàng xuất khẩu cho 1 công ty thương mại nước ngoài

How do you keep up to date on industry development?nghe

Anh cập nhật xu hướng phát triển của ngành kinh doanh này như thế nào?

A: I subscribe to an economic news service on the internet, and I also read industry magazines to study the cutting edge technologies and product developmentnghe

Tôi đăng kí dịch vụ tin tức kinh tế trên internet, và tôi cũng đọc tạp chí kinh doanh để nghiên cứu những kĩ thuật tiên tiến và tình hình phát triển sản phẩm

B: I subscribe to a number of industry publications, keep an eye on relevant websites, and try to attend hotel management conventions whenever I can. I was fortunate at my last job that I was provided with the time and funding to attend a number of hotel management conventionsnghe

Tôi đặt mua dài hạn 1 số sách báo kinh doanh này, chú ý đến những trang web có liên quan, và cố gắng tham dự các hội nghị về quản lí khách sạn bất cứ khi nào tôi có thể. Ở công việc vừa rồi, tôi đã may mắn được tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để tham dự nhiều hội nghị về quản lý khách sạn

What are the most valuable skills to have in this field?nghe

Những kỹ năng quý giá nhật cần có trong lĩnh vực này là gì?

A: The ability to look ahead, interpersonal skills, and a good command of Englishnghe

Kỹ năng dự đoán, kỹ năng giao tiếp và thông thạo tiếng Hoa

B: I think there are a number of valuable skills including the people skills, intercultural skills, language skills, and business skills that I've referred to earlier. In addition, the ability to innovate in business may be the most valuable. Without innovation , business stagnate and die.nghe

Tôi nghĩ có rất nhiều kỹ năng quý giá bao gồm kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hiểu biết văn hóa các nước, kĩ năng ngoại ngữ, và kĩ năng kinh doanh mà tôi đã đề cập đến lúc trước.Ngoài ra kĩ năng đổi mới trong kinh doanh có lẽ là quý báu nhất. Không có sự đổi mới, công việc kinh doanh bị trì trệ và diệt vong

3/ How did you select your career?nghe

Anh đã lựa chọn nghề của mình như thế nào?

A: I selected my career to make a full use of my French and to work in the architectural design sector utilizing my industrial design degree.nghe

Tôi đã chọn lựa nghề nghiệp của mình để sử dụng vốn tiếng Pháp tôi có và làm việc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc sử dụng bằng cấp thiết kế công nghiệp của tôi

B: When I was in elementary school, I loved cooking, and I want to be a chef. At some point I lost the desire to be a chef, but throughout school I work part – time in the restaurant and hotel industry. I found that I really like it, which is why I went back school and studied hotel managementnghe

Khi tôi học tiểu học, tôi rất thích nấu ăn và tôi muốn trở thành 1 đầu bếp. Có những lúc tôi không còn đam mê trở thành đầu bếp nữa, nhưng trong thời gian học, tôi đã làm việc bán thời gian trong ngành kinh doanh nhà hàng khách sạn. . Tôi nhận thấy là tôi thật sự yêu thích công việc này, và đó là lý do tại sao tôi trở lại trường và học quản lý khách sạn

Nghe toàn bộ:nghe