Tại hiệu thuốc – At the phamarcy

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
prescription /pris'kripʃn/ .n prescription
indigestion /,indi'dʤestʃn/ . khó tiêu
diarrhoea /,daiə'riə/ . tiêu chảy
medicine /'medsin/ . thuốc
medicament /me'dikəmənt/ . dược phẩm
tablet /'tæblit/ . viên ( thuốc )
sirup /'sirəp/ . xi rô

Tới hiệu thuốc dược sĩ có thể hỏi bạn :

How may I help you ?

Khi muốn yêu cầu người bán thuốc lấy loại thuốc bạn cần

I’d like some …..                                                    tôi muốn mua …

Ex : I’d like some paracetamol                             tôi muốn mua thuốc paracetamol  

I’ve got a prescription here from the doctor       tôi có đem theo đơn thuốc của bác sĩ

hoặc
Have you got…..?                                               bạn có loại thuốc….. ?
Ex :

Have you got anything for  a sore throat   ?       anh/chị có thuốc nào chữa đau họng không?

cold sores                                                 bệnh rộp môi
chapped lips                                             nẻ môi
a cough                                                     ho
travel sickness                                         say xe

athlete’s foot                                             nấm chân

hoặc bạn cũng có thể hỏi như sau :
can you recommend anything for a cold?     anh/chị có thể giới thiệu thuốc nào chữa cảm không?
I’m suffering from hay fever                    tôi đang bị sốt mùa khô
I’ve got a rash                                          tôi bị phát ban

 

 

– Have you got anything to help me stop smoking?     anh/chị có thuốc gì giúp tôi bỏ thuốc không?

-Have you tried nicotine patches?                  anh/chị đã thử cao dán nicôtin chưa?

-Can I buy this without a prescription?            tôi có thể mua khi không có đơn thuốc không?
-It’s only available on prescription                  cái này chỉ bán khi có đơn thuốc của bác sĩ

-Does it have any side-effects?                      cái này có tác dụng phụ không?
-It can make you feel drowsy                         nó có thể khiến anh/chị buồn ngủ

-You should avoid alcohol                              anh/chị nên tránh rượu bia

You could try this cream                                       anh/chị có thể thử loại kem bôi này
If it doesn’t clear up after a week, you should see your doctor     

Nếu sau một tuần không khỏi, anh/chị nên đi khám bác sĩ

I’d like to speak to the pharmacist, please     cho tôi xin gặp dược sĩ

Bài 1:

Nghe đoạn hội thoại sau đây giữa dược sỹ và người mua hàng.