Ngày tháng

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
Monday Thứ 2
Tuesday Thứ 3
Wednesday Thứ 4
Thursday Thứ 5
Friday Thứ 6
Saturday Thứ 7
Sunday Chủ nhật
January Tháng 1
February Tháng 2
March Tháng 3
April Tháng 4
May Tháng 5
June Tháng 6
July Tháng 7
August Tháng 8
September Tháng 9
October Tháng 10
November Tháng 11
December Tháng 12

Ngày tháng trong tiếng Anh:

Để viết ngày tháng năm,người Anh viết theo dạng:

 Thứ , Tháng  Ngày (Số thứ tự), Năm

 Ví dụ:

 •  Monday, November 21st, 1992 (Thứ Hai ngày 21 tháng Mười Một năm 1992)
 • Saturday, June 14th, 1982  (Thứ 7, ngày 14 tháng 6 năm 1982)

 Để đọc số ghi năm không đọc theo cách đọc số bình thường mà bốn chữ số được chia đôi để đọc. Ví dụ:

 • 1992 = 19 và 92 =  nineteen ninety two
 •  1880 = 18 và 80 = eighteen eighty
 • 2014 =  20 + 14 =   twenty fourteen

 Để hỏi về ngày tháng ta dùng câu hỏi:

 What’s date today?  (Hôm nay ngày mấy?)

Cách dùng giới từ chỉ thời gian: at, on, in

1. Dùng at:

 • Để chỉ thời gian trong ngày:  at 5 o’clock, at 11.45, at midnight(lúc nửa đêm), at sunset (lúc hoàng hôn)….
 • Một số thành ngữ:  
  • at the weekend: cuối tuần
  • at Christmas: lễ giáng sinh
  • at night: vào ban đêm
  • at the moment / at present: vào lúc này
  • at the same time:  cùng lúc

2. Dùng on:

 • Để nói về các thứ: on Monday, on Sunday….
 • Để nói về ngày: on 16 May 1999, on 14 June 1982, on my birthday….
 • Các buổi của thứ (mấy):
  • on Friday moring: sáng thứ 6
  • on Sunday evening: tối chủ nhật: I’ll see you on Sunday evening.

3. Dùng in:

 • Để chỉ 1 khoảng thời gian dài:
  • in October: vào tháng 10
  • in 1982: năm 1982
  • in the 18th century: vào thế kỉ 18
  • in the 1990s: những năm 1990……
 • Nói về các buổi trong ngày: in the morning, in the afternoon…. 

Bài 1:

Câu 1 :

Điền vào chỗ trống năm mà bạn nghe được:

 • 1.

  1879

 • 2.

  1952

 • 3.

  1539

 • 4.

  1800

 • 5.

  1978

 • 6.

  1760

 • 7.

  1913

 • 8.

  1817

 • 9.

  1901

 • 10.

  1970

 • 11.

  1929

 • 12.

  1899

 • 13.

  1908

 • 14.

  1066

Bài 2:

Bài 3: