Thì tương lai tiếp diễn

I. Cấu trúc thì tương lai tiếp diễn:

1. Khẳng định

I/We                                         + shall

She/He/It/You/They/Danh từ  + will + be + Ving + O

VD:     I shall be attending a English course at 6 pm tomorrow

She will be flying to France at all day tomorrow

 

2. Phủ định

I/We  + shall not

She/He/It/You/They/Danh từ  + will not + be + Ving + O

* Chú ý:

  • shall not = shan’t
  • Will not = won’t

VD:     I shan’t be attending a English course at 6 pm tomorrow

She won’t be flying to France at all day tomorrow

 

3. Nghi vấn

Yes/No question :

Shall/Shan’t + I/we

Will/Won’t + she/he/it/you/they/Danh từ

Wh- question :

Wh + shall/shan’t + I/we

Wh + will/won’t + she/he/it/you/they/Danh từ + be + Ving + O?

VD:     What shall I be doing this time tomorrow?

Why won’t she be staying at home all tomorrow morning?

 

II. Cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn :

1. Thì tương lai tiếp diễn dùng để tả một hành động sẽ đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong tương lai

Các cụm từ thường dùng:

* at + giờ + tomorrow/next monday,…

* at + this time + tomorrow/next monday,…

VD:     At this time next week, I will be staying at some hotel in Saigon

Vào thời gian này tuần sau, tôi sẽ/đang ở tại một vài khách sạn tại Sài Gòn

2. Thì tương lai tiếp diễn dùng để tả một dự định đã được sắp đặt trong tương lai

VD:                 Ann will be helping us to hold the party (đã sắp xếp)

Ann sẽ giúp chúng tôi tổ chức các bữa tiệc

Nhưng:           Ann will help us to hold the party (ngụ ý sẵn lòng)

Ann sẽ giúp chúng tôi tổ chức các bữa tiệc

3. Thì tương lai tiếp diễn dùng để tả một hành động không dự định trước những xảy ra như một thông lệ.

VD:     I will be seeing Mary tomorrow at school

Tôi sẽ được nhìn thấy Mary vào ngày mai ở trường

4. Thì tương lai tiếp diễn dùng để tả một hành động sẽ xảy ra và kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó ở tương lai.

Các cụ từ thường dùng: all day long tomorrow/all next week/month/year..

VD:     I shall be swimming all day long tomorrow

Tôi sẽ đi bơi cả ngày mai