The price of pleasure

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
identify nhận biết
represent tượng trưng, tương ứng
pleasantness thú vị
cortex vỏ não
proceeding biên bản
recent gần đây
definition độ nét
crush lấn át, chèn ép
Thành ngữ - Ngữ pháp

National Academy of Sciences.

 

Bài 1:

Câu 1 :

Usually we think about ..... qualities when we think about the pleasure we will get from a product. When ...... costs a lot, we might think about all the fine work that went ..... it. But can price .... influence the pleasure we experience?

 • 1.

  material

 • 2.

  something

 • 3.

  into

 • 4.

  alone

Câu 2 :

But in truth there were only .... different wines, and two of them were presented...., at a high price and a .... price. For example, the wine that in fact cost ninety dollars a bottle was presented .....the time as a ten dollar wine.

 • 1.

  three

 • 2.

  twice

 • 3.

  low

 • 4.

  half

Usually we think about material qualities when we think about the pleasure we will get from a product. When something costs a lot, we might think about all the fine work that went into it. But can price alone influence the pleasure we experience?

Researchers from the California Institute of Technology and the Stanford Graduate School of Business say yes.

Hilke Plassmann, John O'Doherty and Antonio Rangel at Caltech and Baba Shiv at Stanford did a study. They had twenty people taste different wines. Wine was chosen because it comes in many different qualities and prices, and because a lot of people enjoy tasting it.

The people were told they were tasting five different Cabernet Sauvignons. The wines were identified only by price: five, ten, thirty-five, forty-five and ninety dollars.

But in truth there were only three different wines, and two of them were presented twice, at a high price and a low price. For example, the wine that in fact cost ninety dollars a bottle was presented half the time as a ten dollar wine.

There were two important results from the study.

Nghĩ đến sự thoải mái khi chúng ta sẽ nhận đc từ một sản phẩm ,ta thường nghĩ về những sản phẩm vật chất.Khi một cái gì đó có chi phí đắt đỏ , chúng ta có thể suy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp dành cho nó. Nhưng sự thoải mái mà chúng ta trải nghiệm có phải có thể chỉ đánh giá bởi một sự ảnh hưởng đó

Các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ California và tốt nghiệp trường Đại học Stanford của doanh nghiệp cho rằng đúng vậy.

Hilke Plassmann , John O'Doherty và Antonio Rangel tại Caltech và Baba Shiv tại Stanford đã làm một nghiên cứu

Họ đã có hai mươi người nếm thử các loại rượu vang khác nhau . Rượu vang được lựa chọn bởi vì nó có chất lượng và mức giá khác nhau , và bởi vì rất nhiều người thưởng thức nó .

Những người được cho biết họ đã nếm năm loại Sauvignon Cabernet khác nhau .Các loại rượu vang được xác định duy nhất theo giá: năm, mười, ba mươi lăm , bốn mươi lăm và chín mươi đô la .

Nhưng thực chất chỉ có ba loại rượu vang khác nhau , và hai trong số chúng đã được dùng hai lần ,ở một mức giá cao và một mức giá thấp.Ví dụ, rượu mà trong thực tế giá chỉ chín mươi đô la một chai , đã được trình bày một nửa thời gian như một loại rượu mười đô la .

Có hai kết quả quan trọng của nghiên cứu

Bài 2:

Câu 1 :

Activity, represented by blood-oxygen levels, .....in an area of the brain thought to .... "experienced pleasantness." Experiments have shown that the medial orbitofrontal cortex processes the experience of enjoyment from ....., ...... and music. The new findings will add to the limited knowledge of how marketing affects brain activity.

 • 1.

  increased

 • 2.

  process

 • 3.

  smells

 • 4.

  taste

Câu 2 :

The second result has meaning for .... and ...... The experiment appears to confirm that raising the price can ...... how much a product is enjoyed. In other words, when it comes to expectations, it seems you ...... do get what you pay for.

 • 1.

  economists

 • 2.

  marketers

 • 3.

  increase

 • 4.

  really

First, the individuals, on average, reported greater pleasure from drinking wine that they were told was higher in price. Brain images taken while the people tasted the wine supported this finding.

Activity, represented by blood-oxygen levels, increased in an area of the brain thought to process "experienced pleasantness." Experiments have shown that the medial orbitofrontal cortex processes the experience of enjoyment from smells, taste and music. The new findings will add to the limited knowledge of how marketing affects brain activity.

The second result has meaning for economists and marketers. The experiment appears to confirm that raising the price can increase how much a product is enjoyed. In other words, when it comes to expectations, it seems you really do get what you pay for.

The study is in the Proceedings of the National Academy of Sciences.

Finally, we want to update our recent story on the fight over next-generation DVD technology for high definition televisions. This week, the Toshiba company in Japan announced the end of its HD DVD business, crushed by Sony's Blu-ray format.

Đầu tiên , các cá nhân , trên trung bình , báo cáo niềm vui lớn hơn từ uống rượu vang mà họ được cho biết là cao hơn trong giá cả.Hình ảnh của não thực hiện trong khi những người nếm thử rượu vang hỗ trợ phát hiện này.

Hoạt động được tương ứng với các cấp oxy máu , tăng trong một khu vực của bộ não nghĩ rằng để xử lý tăng trong một khu vực của bộ não suy nghĩ để xử lý "trải nghiệm thú vị ''.Thí nghiệm đã chỉ ra rằng vỏ não orbitofrontal trung gian xử lý thí nghiệm thưởng thức từ mùi , hương vị và âm nhạc.Những phát hiện mới sẽ thêm vào kiến thức hạn chế của cách tiếp thị ảnh hưởng đến hoạt động của não .

Kết quả thứ hai có ý nghĩa đối với các nhà kinh tế và các nhà tiếp thị.Thí nghiệm xuất hiện để chứng thực rằng tăng giá có thể tăng bao nhiêu một sản phẩm là được.Nói một cách khác ,khi mong đợi điều gì đó, dường như là bạn thực sự làm được những gì cho nó.

Nghiên cứu là trong biên bản của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia .

Cuối cùng , chúng tôi muốn để cập nhật câu chuyện gần đây của chúng tôi về đấu tranh trên công nghệ DVD thế hệ mới cho truyền hình độ nét cao .Tuần này , các công ty Toshiba của Nhật Bản công bố việc kinh doanh HD DVD cuối cùng của họ , chúng bị lấn át bởi định dạng Blu-ray của Sony.