Thế Giới

Từ vựng hình
thế giới
the world.
the world /ðə wə:ld/
lục địa
continents.
continents /'kɑntnənt/
bắc mỹ
north america.
north america //
nam mỹ
south america.
south america //
âu-châu
europe.
europe //
á-châu
asia.
asia //
phi-châu
africa.
africa //
úc-châu
australia.
australia //
nam cực
antarctica.
antarctica //