test 2

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
sadasd ádasd
sdfasd đá

sfdsfdsfdsf

Thành ngữ - Ngữ pháp
ádasd
 

Bài 1:

Câu 1 : cxvxc
Câu 2 :

cxvcxv

Nội dung tiếng anh

Nội dung tiếng việt