Tell me about a time you made a poor decision

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
assumption sự tự nhận vào mình , giả định
assume làm ra vẻ
decision sự quyết định, quyết nghị
audit kiểm tra (sổ sách)
typo thợ in
detail chi tiết
picky cầu kỳ , kiểu cách
jewelry đồ trang sức
engagement sự hứa hẹn
polite lịch sự
immediately ngay lập tức
variety khác nhau
satisfaction sự hài lòng
guarantee sự bảo đảm, sự cam đoan
range khoảng

Câu hỏi tình huống

"Tell me about a time you made a poor decision."
nghe

''Hãy kể cho tôi về một lần mà bạn quyết định sai lầm''

Loại câu hỏi này tương tự như câu hỏi về việc những sai lầm mà bạn mắc phải. Vì vậy , trước tiên chúng ta hãy nghĩ về bài học mà chúng ta rút ra. Một lỗi phổ biến là mọi người hay đưa ra các giả định. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ trong đó một quyết định sai lầm đã xảy ra do suy diễn một giả định không tốt. Câu trả lời cũng bao gồm cả bài học rút ra , và làm thế nào để từ những sai lầm đó bạn có thể rút kinh nghiệm và làm việc tốt hơn.
Câu trả lời ngắn :

"When I was doing an audit for a small company, there was a problem with one of the accounts. I tried to contact the company to ask questions, but they were not there. I made the decision to keep looking for the answer. Four hours later, they returned my call and I realized it was a simple typo. I wasted 4 hours of my day. In this case, I was too sensitive about detail. So I learned how not to be so detailed and picky."nghe

Khi tôi còn là kiểm toán cho một công ty nhỏ , có một vài vấn đề về sổ sách . Tôi đã cố liên hệ với công ty để hỏi , nhưng không được. Tôi đã quyết định tự giải quyết. Sau bốn tiếng , họ gọi lại cho tôi và tôi nhận ra đó là tại lỗi đánh máy. Tôi đã lang phí 4 giờ đồng hồ. Trong trường hợp này tôi đã quá nhạy cảm với các chi tiết. Bởi vậy tôi học được bài học rằng không nên quá chi tiết và cầu kỳ.

Câu trả lời dài:

"In my first month working at Tiffany's selling jewelry, I made a poor decision by making an assumption. A person buying an engagement diamond wanted to see some rings. It's not polite to immediately ask for a price range, so I showed the person a variety of rings. He pointed to a ring that was about twelve thousand dollars. The diamond ring he pointed to was one of the more expensive ones I showed him. Eager to sell him the ring, I explained the quality of the ring, explained our satisfaction guarantee policy to him, and made sure he was comfortable with making a purchase at Tiffany's. He bought the ring, and I thought I made a great sell. However, it turns out that on my day off, he came in and exchanged the ring for one that was twenty five thousand dollars. It was one of the rings that I didn't show him. So basically, I made a bad decision on selling him what he first pointed out instead of showing him more options. I assumed that the initial ring he selected was the price range he was looking for. I never made that mistake again and I learned that I shouldn't assume so much."nghe

Tháng đầu tiên tôi làm ở cửa hàng bán trang sức Tiffany , tôi đã quyết định một việc sau lầm vì tôi đưa đã ra giả định . Một người mua một chiếc nhẫn kim cương để đính hôn , họ muốn xem qua một vài chiếc nhẫn khác nhau. Tôi thấy thật không lich sự khi hỏi khách hàng định mua loại khoảng bao nhiêu nên tôi đã đưa cho anh ấy xem rất nhiều loại nhẫn khác nhau. Anh chỉ vào một chiếc nhẫn đó là khoảng mười hai ngàn đô la .Chiếc anh ấy chỉ lại là chiếc đắt hơn những cái tôi đưa cho anh ấy.Vì mong muốn bán được cho anh ấy chiếc nhẫn đắt hơn ấy , tôi đã giải thích về chất lượng của chiếc nhẫn , giải thích chính sách đảm bảo sự hài lòng của chúng tôi với anh ta, và đảm bảo rằng anh ấy sẽ cảm thấy thoải mái với việc mua hàng tại Tiffany. Anh ấy đã mua chiếc nhẫn và tôi nghí rằng là mình đã bán được một món hàng lớn.Tuy nhiên , điều đó đã khiến tôi bị sa thải, anh khách hàng đã đến và yêu cầu đổi chiếc nhẫn sang chiếc khác với giá 25 ngàn đô la. Nó là một trong số những chiếc nhẫn mà tôi không đưa cho ông khách xem. Vì vậy , về cơ bản , tôi đã quyết định sai lầm khi bán cho vị khách chiếc nhẫn đầu tiên họ chỉ mà không chỉ cho họ nhiều lựa chọn hơn. Gỉa sử chiếc nhẫn ban đầu mà anh ấy chỉ là chiếc nhẫn trong phạm vi giá mà anh ấy đang tìm kiếm thì tôi không bao giờ mắc phải sai lầm đó nữa và tôi biết rằng tôi không nên đưa ra quá nhiều chiếc để họ lựa chọn như vậy.

VOA