Tell me about a time you fired someone

"Tell me about a time you fired someone."
nghe

Hãy kể cho tôi về một lần bạn sa thải nhân viên.

Đây là một câu hỏi tương đối khó. Thường thì bạn sẽ không gặp phải câu hỏi tương tự như thế này nếu bạn không ứng tuyển vào vị trí quản lý.Bạn nên nhấn mạnh một vài điều quan trọng khi bạn trả lời câu hỏi này .Đầu tiên bạn nên tỏ ra chuyên nghiệp. Thứ hai là bạn nên đề cập đến những lý do hợp lý khi muốn sa thải một nhân viên nào đó.Tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ cho trường hợp bạn chưa sa thải một nhân viên nào , và trường hợp bạn đã sa thải nhân viên của mình.

"In my last position, I had four people reporting to me. One of my direct reports failed to show up on time, complete assignments, and really didn't care about the work. I tried to encourage the employee, assign different types of work to him, and even sat down and showed him how to do things. After 2 months of trying, I had to let him go."nghe

Khi tôi còn đương nhiệm , tôi đã sa thải bốn nhân viên . Một trong số đó thường quá hạn nộp báo cáo và phạm lỗi trong việc hoàn thành nhiệm vụ, họ cũng không để tâm đến công việc. Tôi đã cố gắng khích lệ anh ấy và giao cho anh ấy nhiều loại công việc khác nhau , thậm chí còn ngồi cạnh và chỉ cho anh ấy cách làm những công việc đó như thế nào. Cuối cùng sau 2 tháng tôi đã cho anh ấy nghỉ việc .

"Our company was down sizing and I had to let two people go. It's easier when a person does a terrible job, but if everyone is doing there job, it's more difficult. I had to select the bottom two performers and explained why they were being let go."nghe

Công ty của tôi có đợt cắt giảm biên chế và tôi đã phải sa thải 2 nhân viên của mình. Điều đó sẽ thật dễ dàng nếu bạn sa thải nhân viên làm việc không tốt , những nếu mỗi nhân viên đang làm tốt công việc của mình thì thật khó khăn. Tôi đã chọn 2 nhân viên cấp dưới , và phải giải thích cho họ lý do tại sao họ lại bị nghỉ việc.

Long Answers

"During my second year as a manager, I had to fire one of my directs. I can't say it was a difficult task because not only did he not do his job well, he didn't want to try. Initially, we put him on probation monitoring his work, we tried to give him different types of work that he might do better at, and we even assigned a mentor to him. However, even through all this, he was a weak performer. I consulted with other management members and we all agreed it was best for the company to let him go. I got together with an HR representative and told him that he no longer has a job here. He wasn't surprised at all. He just picked up his things and left."nghe

Trong suốt năm thứ hai làm quản lý , tôi đã sa thải một nhân viên cấp dưới của mình. Điều này không khó lắm bởi vì nhân viên đó làm việc không tốt , và cũng không muốn cố gắng. Lúc đầu , chúng tôi đề bạt anh ấy làm chức vụ quản lý giám sát, chúng tôi cũng thử giao cho anh nhiều loại công việc khác nhau , thâm chí còn cử riêng một người làm cố vấn cho anh ấy. Tuy nhiên thì trong suốt khoảng thời gian làm việc anh ấy thể hiện rất yếu kém. Tôi đã tham khảo ý kiến những quản lý khác và tât cả đều đồng ý tốt nhất là nên cho anh ấy nghỉ việc. Tôi cùng với một đại diện của phòng nhân sự cùng đến thông báo cho anh ấy rằng anh ấy sẽ không còn được làm việc ở đây lâu nữa. Anh ấy cũng không bất ngờ và thu dọn đồ đạc rời đi.

"I've never had to fire somebody yet. I believe that a manager should mentor and lead all team members to be a solid performer. But I know that there are some people who can't or won't perform despite management's best effort. So in that case, I would have to let someone go in a professional manner following the procedures set by the company."nghe

Tôi chưa từng sai thải một nhân viên nào , vì tôi tin rằng là một người quản lý thì nên đào tạo và hướng dẫn nhân viên của mình thành một nhân viên giỏi. Nhưng tôi cũng biết có một số nhân viên không thể hoặc sẽ không làm tốt bất chấp những nỗ lực của quản lý .Bởi vậy nên trong một số trường hợp chúng tôi phải sa thải ai đó thì cũng phải tuân theo những quy định của công ty.