Teens, television, and depression

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
depression chứng rồi loạn trầm cảm
extent mức độ, phạm vi
unanswered chưa được giải đáp
long-term dài hạn,lâu ngày
adolescent trẻ vị thành niên
investigate điều tra , nghiên cứu
base dựa trên, căn cứ vào
socialize xã hội hóa
journal tạp chí
Thành ngữ - Ngữ pháp

Social Indicators Research

 

Bài 1:

Câu 1 :

The researchers used a national ....... survey of adolescent health to investigate the relationship  .....  media use and depression. They based their findings on more than ..... thousand adolescents who were not depressed when the survey began in nineteen ...... .

 • 1.

  long-term

 • 2.

  between

 • 3.

  four

 • 4.

  ninety-five

Câu 2 :

Brian Primack at the University of Pittsburgh medical school was the lead ...... of the new study. He says every extra hour of television meant an .... percent increase in the chances of developing signs of depression.

 • 1.

  author

 • 2.

  eight

A new study suggests that the more teenagers watch television, the more likely they are to develop depression as young adults. But the extent to which TV may or may not be to blame is a question that the study leaves unanswered.

The researchers used a national long-term survey of adolescent health to investigate the relationship between media use and depression. They based their findings on more than four thousand adolescents who were not depressed when the survey began in nineteen ninety-five.

As part of the survey, the young people were asked how many hours of television or videos they watched daily. They were also asked how often they played computer games and listened to the radio.

Media use totaled an average of five and one-half hours a day. More than two hours of that was spent watching TV.

Seven years later, in two thousand two, more than seven percent of the young people had signs of depression. The average age at that time was twenty-one.

Brian Primack at the University of Pittsburgh medical school was the lead author of the new study. He says every extra hour of television meant an eight percent increase in the chances of developing signs of depression.

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng các thanh thiếu niên xem truyền hình ngày càng nhiều hơn , nhiều khả năng họ mắc phải chứng trầm cảm như ở người trưởng thành .Nhưng phạm vi có thể hay không thể đổ lỗi cho truyền hình đang là câu hỏi mà nghiên cứu chưa thế giải đáp.

Các nhà nghiên cứu tiến hành một cuộc điều tra dài hạn trên toàn quốc về sức khỏe trẻ vị thành niên để điều tra mối quan hệ giữa việc sử dụng phương tiện truyền thông và chứng trầm cảm.Họ dựa trên những phát hiện của họ với hơn bốn ngàn thanh thiếu niên , những người không bị trầm cảm trước khi cuộc điều tra bắt đầu vào năm 1995.

Một phần của cuộc điều tra , các bạn trẻ được hỏi hàng ngày họ xem truyền hình hoặc video bao nhiêu giờ .Họ cũng được hỏi như vậy với mức độ thường xuyên của việc chơi trò chơi máy tính và nghe các chương trình của đài phát thanh .

Họ sử dung phương tiện truyền thông năm tiếng rưỡi mỗi ngày.Dành thời gian cho việc xem TV hai tiếng.

Bảy năm sau, năm 2002 , hơn bảy phần trăm của những người trẻ tuổi có dấu hiệu của bệnh trầm cảm .Độ tuổi trung bình tại thời điểm đó là hai mươi mốt .

Brian Primack tại khoa t trường Đại học Pittsburgh là tác giả chính của nghiên cứu mới này.Ông cho biết cứ thêm một giờ xem TV là tăng thêm 8% cơ hội phát triển các dấu hiệu của bệnh trầm cảm .

Bài 2:

Câu 1 :

The researchers say they did not find any such ...... with the use of other media such as movies, video games or radio. But the study did find that young men were more likely than young women to develop depression given the...... amount of media use.

 • 1.

  relationship

 • 2.

  same

Câu 2 :

In December, the journal Social Indicators Research published a study of activities that help lead to ..... lives. Sociologists from the University of Maryland found that people who describe ..... as happy spend ....... time watching television than unhappy people. The study found that happy people are more likely to be ...... active, to read, attend religious services and to vote.

 • 1.

  happy

 • 2.

  themselves

 • 3.

  less

 • 4.

  socially

The researchers say they did not find any such relationship with the use of other media such as movies, video games or radio. But the study did find that young men were more likely than young women to develop depression given the same amount of media use.

Doctor Primack says the study did not explore if watching TV causes depression. But one possibility, he says, is that it may take time away from activities that could help prevent depression, like sports and socializing. It might also interfere with sleep, he says, and that could have an influence.

The study was just published in the Archives of General Psychiatry.

In December, the journal Social Indicators Research published a study of activities that help lead to happy lives. Sociologists from the University of Maryland found that people who describe themselves as happy spend less time watching television than unhappy people. The study found that happy people are more likely to be socially active, to read, attend religious services and to vote.

Các nhà nghiên cứu cho hay họ không tìm thấy bất kỳ mối quan hệ nào như vậy với việc sử dụng các phương tiện truyền thông khác như phim ảnh, trò chơi video hoặc radio .Nhưng nghiên cứu đã cho thấy rằng những người đàn ông trẻ tuổi có nhiều khả năng mắc phải chứng trầm cảm cho cùng một lượng sử dụng phương tiện truyền thông hơn những người phụ nữ trẻ .

Bác sĩ Primack cho biết nghiên cứu đã không chỉ ra rằng TV là nguyên nhân gây ra trầm cảm.Những ông cho biết có khả năng là nó có thể mất thời gian cho các hoạt động mà có thể giúp ngăn ngừa trầm cảm, như thể thao và xã hội hóa .Ông nói nó có thể gây cản trở giấc ngủ, và điều đó thì gây ảnh hưởng.

Nghiên cứu được công bố trong Hồ sơ lưu trữ và tổng hợp tâm thần học.

Trong tháng Mười Hai, tạp chí Các chỉ số nghiên cứu xã hội đã công bố một nghiên cứu về các hoạt động giúp mang lại cuộc sống hạnh phúc.Các nhà xã hội học của trường Đại học Maryland cho thấy những người cho rằng mình hạnh phúc dành ít thời gian xem truyền hình hơn người không cảm thấy hạnh phúc.Nghiên cứu cho thấy những người hạnh phúc có nhiều khả năng hoạt động xã hội , đọc sách , tham dự các nghi lễ tôn giáo và bầu cử.