Teens help seniors bridge technology gap

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
senior người cao tuổi
bridge vượt qua,khắc phục
gap lỗ hổng
imagine hình dung
sign up đăng ký
honor danh vọng
arbitration sự phân xử
relative họ hàng

This report was based on a story from VOA’s Faiza Elmasry. Jonathan Evans wrote the story for Learning English. George Grow was the editor.

Words in this Story

 • confident – adj. having a feeling or belief that you can do something well or succeed at something
 • imagine – v. to make a picture in the mind; to form an idea
 • patience – n. the ability to remain calm and not become annoyed when dealing with problems or with difficult people
 • shy – adj. feeling nervous and uncomfortable about meeting and talking to people
 • workshop – n. a class or series of classes in which a small group of people learn the methods and skills used in doing something

Bài 1:

Fill in the blank with the missing words
Câu 1 :

When most people imagine a classroom, they think of older people teaching younger ones. But when it comes to learning about ______, the opposite can often be true. That is what is happening through a program in the eastern American city of Columbia, Maryland. The 50 Plus Center offers free technology classes for _____ ages 50 and older. The teachers are often teenagers and even younger children. Myra Stafford is 73 years old. She signed up for the ______ to learn how to use her iPad. “My daughter gave it to me. She’s been long waiting for me to use it.” Ms. Stafford says she is learning quickly about the device. She adds that she enjoys learning from younger people.

 • 1.

  high-technology devices

 • 2.

  adults

 • 3.

  workshop

Câu 2 :

Meridy McCague is the _______ of the 50 Plus Center. She says the center offers many other kinds of workshops for older residents of Columbia. The activities include playing cards and ________ classes.
“It’s everything from QiGong and Tai Chi to yoga to Latin jam dance. We have a lot of exercise programs, and then we also have a lot of programs where people just meet together to play cards or just to spend some time together, sewing circles, things like that.”
Ms. McCague added the senior technology workshop last year. She acted after the center received several iPads from a _______ organization. Since then, about 100 senior citizens have signed up for the workshop. Ms. McCague says the classes are necessary for seniors to connect with the world around them.

 • 1.

  director

 • 2.

  physial exercise

 • 3.

  local community

When most people imagine a classroom, they think of older people teaching younger ones. But when it comes to learning about high-technology devices, the opposite can often be true. That is what is happening through a program in the eastern American city of Columbia, Maryland. The 50 Plus Center offers free technology classes for adults ages 50 and older. The teachers are often teenagers and even younger children. Myra Stafford is 73 years old. She signed up for the workshop to learn how to use her iPad. “My daughter gave it to me. She’s been long waiting for me to use it.”

Khi đa phần mọi người tưởng tượng ra về một lớp học, họ sẽ nghĩ về chuyện thế hệ trước đang giảng bài cho thế hệ sau. Thế nhưng khi nghĩ tới việc học tập với các thiết bị công nghệ cao, điều ngược lại có thể trở thành sự thật. Đó là những gì đang diễn ra trong một chương trình tại Maryland, một thành phố nằm ở bang Columbia, miền Đông nước Mỹ. Trung tâm 50 Plus đã cung cấp những lớp học công nghệ miễn phí cho những người trưởng thành từ 50 tuổi hoặc hơn. Các giáo viên thường là những thanh thiếu niên và thậm chí là những người trẻ tuổi hơn. Cụ bà Myra Stafford năm nay 73 tuổi. Cụ đã đăng kí một hội thảo để học cách sử dụng cái iPad của mình. “Con gái tôi đưa nó cho tôi. Nó đang chờ đợi dài cổ để tôi dùng nó.”

Ms. Stafford says she is learning quickly about the device. She adds that she enjoys learning from younger people. “I am more confident today than I was before. Today I have more hands-on. Working with young people makes it wonderful because that’s all they know and they didn’t make me feel that I was old or dumb.” Eleven-year-old Zhion Perkins teaches Ms. Stafford. He says that patience is very important when working with older adults. “You have to be really, really patient, you know, because some of them might not know as well as others, so you have to be really patient.”

Cụ bà Stafford nói rằng cụ đang học về thiết bị này rất nhanh. Cụ còn nói thêm rằng cụ rất thích học với những người trẻ nữa. “Tôi bây giờ tự tin hơn rất nhiều so với trước đây. Ngày nay tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Làm việc với những người trẻ thực sự tuyệt vời bởi đó là tất cả những gì họ biết và họ không khiến cho tôi cảm thấy mình già nua và ngu dốt.”
Cậu bé Zhion Perkins 11 tuổi đã dạy cho cụ Stafford. Cậu nói rằng đức tính kiên nhẫn rất quan trọng khi làm việc với những người cao tuổi hơn. “Bạn phải thực sự, thực sự kiên nhẫn, bởi vì một số người không thể bằng những người khác, vậy nên bạn phải thực sự kiên nhẫn.”

Meridy McCague is the director of the 50 Plus Center. She says the center offers many other kinds of workshops for older residents of Columbia. The activities include playing cards and physical exercise classes. “It’s everything from QiGong and Tai Chi to yoga to Latin jam dance. We have a lot of exercise programs, and then we also have a lot of programs where people just meet together to play cards or just to spend some time together, sewing circles, things like that.” Ms. McCague added the senior technology workshop last year. She acted after the center received several iPads from a local community organization. Since then, about 100 senior citizens have signed up for the workshop. Ms. McCague says the classes are necessary for seniors to connect with the world around them.

Meridy McCague là giám đốc của Trung tâm 50 Plus. Cô cho hay trung tâm cung cấp rất nhiều loại hội thảo cho người cao tuổi ở Columbia. Các hoạt động bao gồm việc chơi bài và các bài tập về thể chất. “Nó bao gồm tất cả mọi thứ từ Qidong và Tai Chi đến Yoga và nhảy Latin. Chúng tôi có rất nhiều chương trình vận động, và kế tiếp chúng tôi cũng có rất nhiều chương trình nơi mà mọi người có thể gặp gỡ để cùng nhau chơi bài hoặc chỉ đơn giản là dành thời gian cùng nhau, khâu các vòng tròn hoặc những thứ tương tự như vậy.”
Cô McCague cũng đã thêm hội thảo về công nghệ dành cho người già vào năm ngoái. Cô đã thực hiện việc này sau khi trung tâm nhận được một số iPad từ một tổ chức cộng đồng ở địa phương. Kể từ đó, khoảng 100 người cao tuổi đã đăng ký tham dự hội thảo. Cô McCague nói rằng các lớp học là cần thiết cho người cao niên để kết nối với thế giới xung quanh họ.

“As people are aging, their worlds get a little smaller. Some of them can no longer drive, some of them don’t get out to make long trips to see their relatives. And it brings them back out into Facebook, into Skype and just to be able to communicate. They can do everything from ordering things from Amazon now, to ordering groceries or meals.” Kerry Hannon is a career and retirement expert. She says teaching senior citizens about technology can prove helpful for the economy. “You have a huge growing population over 60 that’s just expanding, and offers an incredible opportunity to buy online, to research products that they want to buy, maybe not online, but they research them online. About a third of the Internet users in general are over 50. As seniors get more excited about using the technology, they’re going into the market place and buying it. So that’s a boom for economy right there.” Madison Lam is a 17-year-old teacher for the technology workshop. She says she also learns a lot from helping seniors. “I think I’ve learned a lot on how to connect with people and work with them because I’m usually a shy person so I’m not good at connecting with others besides my family and friends. So I’ve learned to be more outgoing.” Safire Windley is head of the Youth and Teen Center that operates the program. She says young people like Madison gain more than just social skills from teaching older residents.

“Khi mọi người đang già đi, thế giới của họ dường như nhỏ hơn một chút. Một số người không còn có thể lái xe, một số người không ra ngoài thực hiện các chuyến đi dài để thăm người thân. Và nó mang họ trở về với Facebook, hoặc vào Skype chỉ để có thể giao tiếp. Họ có thể làm tất cả mọi thứ từ việc đặt hàng từ Amazon, đặt hàng tạp hóa hoặc gọi đồ ăn.” Kerry Hannon là một chuyên gia về hưu trí và nghề nghiệp. Bà nói rằng dạy những người cao tuổi về công nghệ có thể giúp ích cho nền kinh tế. “Bạn có một nguồn dân số lớn trên 60 tuổi đang mở rộng và cung cấp một cơ hội đáng kinh ngạc để mua hàng trực tuyến, nghiên cứu các sản phẩm họ muốn mua, có thể không trực tuyến, nhưng họ nghiên cứu chúng trực tuyến. Khoảng một phần ba số người sử dụng Internet nói chung là trên 50 tuổi. Khi người cao niên hứng thú hơn về việc sử dụng công nghệ, họ sẽ gia nhập thị trường và mua nó. Đó là sự bùng nổ của nền kinh tế ngay tại đó. ” Madison Lam là một giáo viên 17 tuổi cho hội thảo công nghệ. Cô ấy nói rằng cô ấy cũng học hỏi rất nhiều từ việc giúp đỡ người cao niên. “Tôi nghĩ tôi đã học được rất nhiều về cách kết nối với mọi người và làm việc với họ bởi vì tôi thường là một người nhút nhát nên tôi không kết nối tốt với người khác ngoài gia đình và bạn bè của tôi. Vì vậy, tôi đã học được cách cởi mở hơn. ” Safire Windley là người đứng đầu Trung tâm Thanh niên và Thanh thiếu niên điều hành chương trình. Bà nói những người trẻ tuổi như Madison thu được nhiều thứ hơn là những kỹ năng xã hội từ việc giảng dạy những người cao tuổi.

“I find in this day and age, our younger people, they’re trying to explore and find out how they do they add value to life, just trying to find their way. This is something where they’re needed and their skill set is valued and it gives them purpose.”

I’m Jonathan Evans.

“Tôi thấy trong thời đại ngày nay, những người trẻ tuổi của chúng ta, họ đang cố gắng khám phá và tìm hiểu làm thế nào để mình tạo thêm giá trị cho cuộc sống, chỉ cần cố gắng tìm ra cách của họ. Đây là những điều mà họ cần và cũng là điều mà bộ kỹ năng của họ tạo ra được giá trị và nó mang lại cho họ mục đích. ”
Tôi là Jonathan Evans.