Tại tiệm cắt tóc – At the hairdressers

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
trim tỉa
new style kiểu mới
perm uốn quăn
fringe mái ngố
grade one ngắn mức một (cạo xong còn 3mm)
grade two ngắn mức hai (cạo xong còn 6mm)
grade three ngắn mức ba (cạo xong còn 9mm)
grade four ngắn mức bốn (cạo xong còn 12mm)
completely shaven cạo trọc
beard râu
moustache ria
gel tạo nếp tóc dạng gien
hairspray gôm
wax sáp
hairdressers Hiệu tóc nữ
barbers Hiệu tóc nam

Những mẫu câu thường sử dụng khi vào tiệm cắt tóc .
Nếu muốn yêu cầu gì tóc bạn sẽ sử dụng mẫu câu
I'd like ....

I'd like a haircutnghe

tôi muốn cắt tóc

I'd like a trimnghe

tôi muốn tỉa tóc

I'd like it colourednghe

nhuộm

I'd like some highlights nghe

nhuộm highlight

Are you able to see me now?nghe

anh/chị có thể làm bây giờ không?

do I need to book?nghe

tôi có cần đặt lịch trước không?

would you like to make an appointment?nghe

anh/chị có muốn đặt lịch hẹn không?

Các dịch vụ trong tiệm cắt tóc có thể dùng

what would you like?nghe

anh/chị muốn làm gì?

would you like me to wash it?nghe

anh/chị có muốn gội không?

how would you like me to cut it?nghe

anh/chị muốn cắt thế nào?

I'll leave it to younghe

tùy anh/chị

how short would you like it?nghe

anh/chị muốn tóc ngắn mức nào?

not too shortnghe

không ngắn quá

quite shortnghe

hơi ngắn

very shortnghe

rất ngắn

grade onenghe

ngắn mức một (cạo xong còn 3mm)

square at the back, please nghe

tỉa vuông đằng sau giùm tôi

tapered at the back, please nghe

tỉa nhọn đằng sau giùm tôi

what colour would you like?nghe

anh/chị thích màu gì?

which of these colours would you like?nghe

anh/chị thích màu nào trong những màu này?

would you like it blow-dried?nghe

anh/chị có muốn sấy khô không?

could you trim my beard, please?nghe

anh/chị tỉa cho tôi bộ râu

could you trim my moustache, please? nghe

anh/chị tỉa cho tôi bộ ria

would you like anything on it?nghe

anh/chị muốn bôi gì lên tóc?

a little waxnghe

một ít sáp

some gelnghe

một ít gel

some hairspraynghe

một ít gôm xịt tóc

do you have a parting?nghe

anh chị có rẽ ngôi không?

nothing, thanksnghe

không gì cả, cảm ơn.

how much do I owe you? nghe

tôi phải trả anh/chị bao nhiêu tiền?

that's fine, thanksnghe

cảm ơn, thế là được rồi