Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ và Động từ – Subject and Verb Agreements

 1. Luôn luôn phải nhớ những nguyên tắc cơ bản nhất
 • Chủ ngữ số ít -> động từ chia số ít, và ngược lại, chủ ngữ số nhiều thì động từ chia dạng số nhiều.

The dog growls when he is angry. The dogs growl when they are angry.

 • Động từ luôn chia theo chủ ngữ chính, chứ không ảnh hưởng bởi mệnh đề khác.

The dog, who is chewing on my jeans, is usually very good.

 • Cụm giới từ không ảnh hưởng đến việc chia động từ.

The colors of the rainbow are beautiful.

 • Chủ ngữ không phải lúc nào cũng đứng trước động từ trong câu hỏi. Cần xác định đúng chủ ngữ chính trước khi chia động từ.

Where are the pieces of this puzzle?

Ở câu trên, chủ ngữ chính là “pieces” chứ không phải “puzzle”.

 • Tiêu đề sách, truyện, phim, … được coi là số ít -> động từ chia dạng số ít.

The Burbs is a movie starring Tom Hanks.

 

 1. Các trường hợp đặc biệt, cụ thể hơn:

a. Khi câu bắt đầu bằng “there” hoặc “here,” chủ ngữ luôn được đặt sau động từ, vì vậy, động từ được chia theo chủ ngữ đứng sau nó.

There is a problem with the balance sheet. Here are the papers you requested.

 

b. “and”

 • Nếu như câu có 2 chủ ngữ, và được nối bởi “and” thì động từ chia ở dạng số nhiều.

The cow and the pig are jumping over the moon.

 • Nếu 2 động từ nguyên thể có “to” nối với nhau bằng “and”, động từ chia dạng số nhiều.

To walk and to chew gum require great skill.

 • Danh động từ là chủ ngữ của câu -> động từ chia số ít. Nhưng nối bằng “and” khi có 2 danh động từ trở lên -> động từ chia số nhiều.

Standing in the water was a bad idea. Swimming in the ocean and playing drums are my hobbies.

 • Nếu câu có 2 chủ ngữ được nối bởi “and” nhưng lại đề cập đến một người/vật, động từ chia dạng số ít.

Red beans and rice is my mom’s favorite dish.

Ở đây, Red bean và rice kết hợp lại thành 1 món ăn => chia số ít.

 

c. “or,” “nor,” “neither/nor,” “either/or,” “not only/but also”

 • Chủ ngữ ở dạng số ít, nối với nhau bởi các từ “or,” “nor,” “neither/nor,” “either/or,” và “not only/but also”, động từ chia dạng số ít.

Jessica or Christian is to blame for the accident.

 • Chủ ngữ là các danh từ số nhiều được nối bằng “or,” “nor,” “neither/nor,” “either/or,” và “not only/but also”, động từ chia dạng số nhiều

Dogs and cats are both available at the pound.

 • Nếu một chủ ngữ số ít, một chủ ngữ số nhiều và nối với nhau bằng “or,” “nor,” “neither/nor,” “either/or,” and “not only/but also”, động từ chia theo chủ ngữ gần nó nhất.

Either the bears or the lion has escaped from the zoo. Neither the lion nor the bears have escaped from the zoo.

 

d. Các từ mang tính tổ hợp

 • Đại từ bất định chung -> động từ chia dạng số ít. Trừ một số đại từ bất định mang nghĩa số nhiều như “few,” “many,” “several,” “both,” “all,” và “some” -> động từ chia dạng số nhiều.

Everybody wants to be loved. (Mọi người)

Few were left alive after the flood. (Vài người)

 • Các danh từ tổ hợp như “herd,” “senate,” “class,” và “crowd,”, động từ chia dạng số ít.

The herd is stampeding.

 • Chủ ngữ với “some,” “half,” “none,” “more,” hoặc “all” theo sau là cụm giới từ, chủ từ của cụm giới từ quyết định dạng của động từ.

All of the chicken is gone. All of the chickens are gone.

Ở câu trên, động từ được quyết định bởi chủ từ “chicken/chickens” chứ không phải từ chỉ sự tổ hợp “all”.

 • Trước chủ ngữ chính là một trong các từ “each”, “every”, hoặc “no” thì động từ chia dạng số ít.

No smoking or drinking is allowed. Every man and woman is required to check in.

 

e. Các đơn vị đo lường làm chủ ngữ -> động từ chia số ít.

Four quarts of oil was required to get the car running.

 

 1. Quy tắc cuối cùng – Hãy nhớ: Chỉ có chủ ngữ mới ảnh hưởng đến động từ.