Studying in the US: Where to live?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
admission sự nhập học
dorm nhà ở tập thể,kí túc xá
fraternity hội học sinh, sinh viên
sorority hội phụ nữ
consideration sự lưu ý
vacation kỳ nghỉ lễ
provide cung cấp, chu cấp
seek tìm
resident thường trú, nội trú
Thành ngữ - Ngữ pháp
as well ass
 

Bài 1:

Câu 1 :

March Madness is the name for the busy championship season in American college ..... . But March also means another kind of madness -- the nervous wait for admissions ...... from colleges and universities.

 • 1.

  basketball

 • 2.

  letters

Câu 2 :

Dormitory buildings might house a .... number of students or many hundreds. Some dorms have suites. A suite has several bedrooms, a common area and a ..... . Other dorms have rooms along a common hallway. Two, three or four students might share a room.

 • 1.

  small

 • 2.

  bathroom

Câu 3 :

Different groups and organizations such as fraternities and sororities might .... their own houses where their members live. And there is often housing for ..... students.

 • 1.

  have

 • 2.

  married

March Madness is the name for the busy championship season in American college basketball. But March also means another kind of madness -- the nervous wait for admissions letters from colleges and universities.

This week in our Foreign Student Series, we jump ahead to the subject of where to live. Housing policies differ from school to school. Some schools have limited housing or none at all.

Dormitory buildings might house a small number of students or many hundreds. Some dorms have suites. A suite has several bedrooms, a common area and a bathroom. Other dorms have rooms along a common hallway. Two, three or four students might share a room.

Males and females often live on different floors of the same building. Or they might live on the same floor, or in some cases even share a suite if permitted. But single-sex housing is usually also available.

Different groups and organizations such as fraternities and sororities might have their own houses where their members live. And there is often housing for married students.

Some dorms are nice, others are not so nice. But many students say they like the chance to make friends and be near their classes.

March Madness là tên cho mùa giải vô địch bóng rổ náo nhiệt của các trường đại học Mỹ. Nhưng March cũng có nghĩa là sự phát điên , sự bồn chồn khi phải chờ giấy báo nhập học của các trường đại học cao đẳng.

Tuần này trong loạt phóng sự sinh viên nước ngoài của chúng tôi , chúng tôi đưa tin trực tiếp về chủ đề nơi sinh sống của sinh viên. Chính sách nhà ở khác nhau giữa các trường . Một số trường hạn chế nhà ở hoặc một số không có gì cả .

Tòa nhà ký túc xá có thể chứa một số ít hoặc hàng trăm sinh viên.Một số ký túc xá có phòng . Một dãy có nhiều phòng ngủ , khu vực chung và phòng tắm.Khu khác thì có phòng dọc theo một hành lang chung.Hai , ba hoặc bốn học sinh có thể ở chung một căn phòng.

Nam và nữ thường sống ở những tầng khác nhau của cùng một tòa nhà.Hoặc họ có thể sống cùng một tầng , hoặc trong một số trường hợp thậm chí chia sẻ một phòng nếu được phép .Nhưng nhà ở dành cho sinh viên cùng giới thường là có sẵn.

Các nhóm và các tổ chức khác nhau như hội sinh viên hay hội phụ nữ có thể có những khu nhà riêng dành cho các thành viên của họ . Và thường là nhà ở cho sinh viên đã lập gia đình .

Một vài khu kí túc khá đẹp, số khác thì không . Nhưng nhiều sinh viên nói rằng họ thích vì có cơ hội để kết bạn và được ở gần lớp học của họ.

Bài 2:

Câu 1 :

Here are some questions to ask .... making a decision: How much privacy can a student expect? Will the school provide a single room if a student requests one? Will the school provide a special diet if a student needs one? And are any dorms open all year so ...... students can have a place to stay during long vacations?

 • 1.

  before

 • 2.

  international

Câu 2 :

Kirsten Kennedy, housing ..... at the University of South Carolina in Columbia, says all first-year undergraduates there have to live in a dorm. After that, they are free to seek ..... housing.

 • 1.

  director

 • 2.

  other

Câu 3 :

Working as a resident assistant in student housing is one ..... to help finance an education. At many schools, RAs earn money as well as get their room and meals for ..... or at a reduced price.

 • 1.

  way

 • 2.

  free

Cost is another consideration. Dorms can cost less than off-campus housing. But school-owned housing can also cost more, though the price may include meals.

Here are some questions to ask before making a decision: How much privacy can a student expect? Will the school provide a single room if a student requests one? Will the school provide a special diet if a student needs one? And are any dorms open all year so international students can have a place to stay during long vacations?

Kirsten Kennedy, housing director at the University of South Carolina in Columbia, says all first-year undergraduates there have to live in a dorm. After that, they are free to seek other housing.

Students can apply to become resident assistants after living in the dorms for a year. International students can also apply to become resident assistants after a year in the dorms.

Working as a resident assistant in student housing is one way to help finance an education. At many schools, RAs earn money as well as get their room and meals for free or at a reduced price.

Điều lưu ý nữa là chi phí.Ký túc xá có thể chi phí ít hơn so với nhà ở ngoài khuôn viên trường.Nhưng học trong nước thì cũng có thể mất nhiều chi phí hơn, mặc dù giá cả bao gồm của những bữa ăn.

Đây là một số câu hỏi trước khi đưa ra quyết định: Có bao nhiêu không gian riêng tư mà sinh viên có thể mong đợi ? Nhà trường sẽ cung cấp phòng riêng cho sinh viên nếu họ yêu cầu không?Nhà trường sẽ cung cấp một chế độ ăn uống đặc biệt nếu một sinh viên cần chứ ? Và có phải ký túc xá mở bất cứ lúc nào trong năm để sinh viên quốc tế có thể có một nơi để ở trong các kỳ nghỉ dài không?

Kirsten Kennedy, giám đốc khu nhà ở tại Đại học Nam Carolina ở Columbia ,cho hay tất cả các sinh viên đại học năm thứ nhất phải sống trong khu ký túc xá.Sau đó, họ được tự do tìm nhà ở ở nơi khác .

Sinh viên có thể xin để trở thành trợ lý khu nội trú sau khi sống trong ký túc xá trong một năm.Sinh viên quốc tế cũng có thể áp dụng điều này để trở thành trợ lý nội trú sau một năm ở ký túc xá .

Làm một trợ lý nội trú trong khu nhà ở sinh viên là một cách để hỗ trợ tài chính cho việc học tập.Ở một vài trường các trợ lý khu nội trú cũng có phòng và đồ ăn miến phí hoặc được giảm giá.