Studying in the US: Alcohol on campus

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
legal hợp pháp
debate cuộc tranh luận
liquor rượu
differ khác
require đòi hỏi , yêu cầu
prevention sự cản trở, phòng ngừa
zero tolerance không khoan nhượng
violation sự phạm tội
suspend đình chỉ
inform báo tin, cho biết
underage tuổi vị thành niên
judicial thuộc pháp luật, tư pháp
expel trục xuất, đuổi
prosecutor công tố viên
instead thay thế
offender người phạm tội
minor nhỏ
immigration sự nhập cư, nhập vào
record hồ sơ
Thành ngữ - Ngữ pháp

whether ...or

Department of Homeland Security

 

Bài 1:

Câu 1 :

In the United States, the legal age to drink alcohol is  ........ -- one of the highest in the world. Americans debate whether it should be lowered, or whether young drinkers would only drink more. In parts of  ...... , the legal drinking age for beer, and sometimes hard liquor, is ....... . Yet France may raise the age limit for beer and wine sales to  ...... , the same as for hard liquor there.

 • 1.

  twenty-one

 • 2.

  Europe

 • 3.

  sixteen

 • 4.

  eighteen

Câu 2 :

Rules on alcohol differ from college to college in the United States. Many schools require all ...... students to take an alcohol prevention and .......  program, often given online. Some have a "zero tolerance" ....... where alcohol is banned from all buildings. Parents are informed of violations and ....... may be suspended.

 • 1.

  first -year

 • 2.

  education

 • 3.

  policy

 • 4.

  students

Most American colleges and universities take a spring break. Students might go home to their families or spend a week partying on a warm beach with no parents around. That is the popular image, at least.

In the United States, the legal age to drink alcohol is twenty-one -- one of the highest in the world. Americans debate whether it should be lowered, or whether young drinkers would only drink more. In parts of Europe, the legal drinking age for beer, and sometimes hard liquor, is sixteen. Yet France may raise the age limit for beer and wine sales to eighteen, the same as for hard liquor there.

Rules on alcohol differ from college to college in the United States. Many schools require all first -year students to take an alcohol prevention and education program, often given online. Some have a "zero tolerance" policy where alcohol is banned from all buildings. Parents are informed of violations and students may be suspended.

At the University of Virginia in Charlottesville, permission is needed to serve alcohol at any event on campus. But alcohol is banned in first-year dorms -- where most students are under twenty -one anyway.

Hầu hết các trường đại học và cao đẳng Mỹ đều nghỉ vào mùa xuân .Sinh viên có thể về nhà với gia đình hoặc dành một tuần tiệc tùng trên bãi biển ấm áp mà không có cha mẹ ở bên.Đó là hình ảnh phổ biến và tối thiểu nhất .

Tại Hoa Kỳ , các tuổi hợp pháp để uống rượu là 21- một lứa tuổi cao nhất trên thế giới.Mỹ tranh luận rằng mức tuổi này hoặc nên được hạ xuống , hoặc cho những người trẻ tuổi uống nhiều hơn.Tại một số nơi ở châu Âu, độ tuổi uống rượu hợp pháp cho bia , và đôi khi là rượu mạnh, là mười sáu .Tuy nhiên, Pháp có thể nâng cao giới hạn bán bia và rượu vang cho người mười tám tuổi , giống như đối với rượu mạnh ở đó.

Những quy định về rượu là khác nhau từ trường cao đẳng cho đến đại học ở Mỹ.Nhiều trường yêu cầu tất cả sinh viên năm đầu tiên thực việc hiện phòng ngừa và các chương trình giáo dục về rượu , thường là cho thực hiện trực tuyến.Một vài nơi thực hiện chính sách không khoan nhượng , cấm rượu ở tất cả các toàn nhà.Cha mẹ được thông báo về hành vi vi phạm và học sinh có thể bị đình chỉ .

Tại trường Đại học Virginia ở Charlottesville,cho phép việc được cần thiết phục vụ rượu tại bất kỳ sự kiện trong khuôn viên trường.Nhưng rượu bị cấm ở ký túc xá trong năm đầu tiên ở đó hầu hết học sinh đều dưới hai mươi mốt

Bài 2:

Câu 1 :

Jon Zug is a prosecutor in Albemarle County, where the university is located. He says international students would  ..... the same punishment as American citizens for  ....... drinking in Virginia. That includes a fine of five hundred dollars or ....... hours of community service. But first offenders might be given a chance to complete an alcohol ...... program instead.

 • 1.

  face

 • 2.

  underage

 • 3.

  fifty

 • 4.

  education

Câu 2 :

Schools have to report legal ....... by international students to the Department of Homeland Security. International adviser Richard Tanson at the University of Virginia says even ...... violations stay on a student's permanent immigration ..... . He says international students should know that this can affect them in the ...... if they try to re -enter the United States

 • 1.

  violations

 • 2.

  minor

 • 3.

  record

 • 4.

  future

Susan Davis, a university lawyer, says campus police and local police report underage drinking violations to administrators. The university judicial committee decides punishment on a case by case basis. For example, the committee might suspend or expel a student. It might require an alcohol education program. Or it might just give a warning.

Jon Zug is a prosecutor in Albemarle County, where the university is located. He says international students would face the same punishment as American citizens for underage drinking in Virginia. That includes a fine of five hundred dollars or fifty hours of community service. But first offenders might be given a chance to complete an alcohol education program instead.

Schools have to report legal violations by international students to the Department of Homeland Security. International adviser Richard Tanson at the University of Virginia says even minor violations stay on a student's permanent immigration record. He says international students should know that this can affect them in the future if they try to re -enter the United States.

Susan Davis , một luật sư đại học,cho biết cảnh sát trường và cảnh sát khu vực sẽ báo cáo về các trường hợp trẻ vị thành niên vi phạm cho người quản lý.Ủy ban tư pháp trường đại học quyết định hình phạt trên cơ sở từng trường hợp.Ví dụ, Ủy ban có thể đình chỉ hoặc đuổi một học sinh. Việc đó có thể là yêu cầu học một chương trình giáo dục rượu.Hoặc có thể chỉ đưa ra một cảnh báo .

Jon Zug là một công tố viên ở Albemarle County, nơi trường đại học tọa lạc .Ông cho biết sinh viên quốc tế sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt tương tự như công dân Mỹ cho việc trẻ vị thành niên uống rượu ở Virginia ..Bao gồm phạt tiền từ năm trăm đô la hoặc năm mươi giờ phục vụ cộng đồng.Nhưng người phạm tội đầu tiên có thể có cơ hội để hoàn thành chương trình giáo dục thay vì rượu .Những những người phạm tội lần đầu có thể được thay thế bằng việc hoàn thành các chương trình giáo dục về rượu.

Các trường phải báo cáo hành vi vi phạm pháp luật của sinh viên quốc tế đến Bộ An ninh Nội địa.Cố vấn quốc tế Richard Tanson tại trường Đại học thuộc vùng Virginia cho hay thậm chí những lỗi nhỏ cũng có thể lưu lại trên hồ sơ của sinh viên vĩnh viễn.Ông cũng cho biết sinh viên quốc tế nên biết rằng điều này có thể ảnh hưởng đến họ trong tương lai nếu họ cố gắng để tái nhập cảnh Hoa Kỳ .