Searching for better ways to teach Math in US

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
improve cải thiện
panel cuộc khảo sát
algebra đại số học
release đưa ra, phát hành
detailed cặn kẽ , chi tiết
advice lời khuyên, chỉ bảo
subtract phép trừ
multiply phép nhân
divide phép chia
kindergarten lớp mẫu giáo
strengthen củng cố
urge thúc đẩy, thuyết phục
Thành ngữ - Ngữ pháp
National Mathematics Advisory Panel
 

Bài 1:

Câu 1 :

The panel examined.....of reports, along with survey results from more than ....hundred algebra teachers. Yet the report, released last month, is short on detailed advice. It says existing .....does not show just what knowledge or skills are needed for .....math teaching. The solution? More research.

 • 1.

  thousands

 • 2.

  seven

 • 3.

  research

 • 4.

  effective

Câu 2 :

The report says a major goal for...... through eighth grade should be understanding fractions. These skills are needed for algebra. Yet, the report says, at the present time they seem to be ....underdeveloped in American students.

 • 1.

  kindergarten

 • 2.

  severely

A committee has released its final report on ways to improve math education for American students. President Bush created the National Mathematics Advisory Panel two years ago.

The panel examined thousands of reports, along with survey results from more than seven hundred algebra teachers. Yet the report, released last month, is short on detailed advice. It says existing research does not show just what knowledge or skills are needed for effective math teaching. The solution? More research.

The report does say basic math skills must be taught completely in the early years of school. Children should be able to add and subtract in the third grade. By the end of fifth grade, they should be able to multiply and divide.

Teachers should avoid revisiting skills year after year. And, the experts say, it is wrong to think children are "too young" or "not ready" to learn certain content at certain ages.

The report says a major goal for kindergarten through eighth grade should be understanding fractions. These skills are needed for algebra. Yet, the report says, at the present time they seem to be severely underdeveloped in American students.

Schools are urged to prepare more students to take algebra by the eighth grade.

Một ủy ban đã công bố báo cáo cuối cùng về phương pháp cải thiện giáo dục toán học cho sinh viên Mỹ .Tổng thống Bush đã mở ra Hội thảo tư vấn toán học quốc gia hai năm trước đây .

Bảng khảo sát xem xét hàng ngàn báo cáo , cùng với kết quả khảo sát từ hơn bảy trăm giáo viên đại số.Tuy nhiên bản báo cáo được đưa ra vào tháng trước là tài liệu tư vấn ngắn gọn và chi tiết .Báo cáo cho rằng hiện nay việc nghiên cứu không cho thấy những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho việc giảng dạy toán học hiệu quả. Giải pháp nào ?Nghiên cứu nhiều hơn.

Báo cáo không nói kỹ năng toán học cơ bản phải được dạy hoàn toàn trong những năm đầu của trường.Trẻ em sẽ có thể học cộng và trừ ở lớp thứ ba.Đến cuối năm lớp năm , chúng sẽ có thể học nhân và chia.

Giáo viên nên tránh kiểm tra lại kỹ năng năm này qua năm khác.Và các chuyên gia cho rằng , đó là sai lầm khi nghĩ con là " quá trẻ " hay " chưa sẵn sàng " để tìm hiểu nội dung nhất định ở độ tuổi nhất định.

Báo cáo cho biết mục tiêu chính cho lớp mẫu giáo đến lớp tám nên là sự hiểu biết về các phân số.Những kỹ năng này cần thiết cho môn đại số.Tuy nhiên , báo cáo cho hay , tại thời điểm hiện tại dường như sinh viên Mỹ được phát triển kém nghiêm trọng.

Trường được khuyến khích để chuẩn bị cho nhiều sinh viên học đại số lớp tám

Bài 2:

Câu 1 :

The report also calls for strengthening the math preparation of .....and .....school teachers. And it urges publishers to shorten math textbooks, which are often up to a ......pages long. The panel said math books are much smaller in many nations where students do .....in math than American children.

 • 1.

  elementary

 • 2.

  middle

 • 3.

  thousand

 • 4.

  better

Câu 2 :

The report also calls for more research on the effects of using calculators. Many algebra teachers expressed concern about their use in the...... grades.

And the report says gifted students who can move through the material much ......than others should be permitted to do so.

 • 1.

  lower

 • 2.

  faster

Many people think math success depends largely on natural talent or ability; the experts say it depends on effort. Studies have shown that children improve in math when they believe that their efforts to learn make them "smarter."

The report also calls for strengthening the math preparation of elementary and middle school teachers. And it urges publishers to shorten math textbooks, which are often up to a thousand pages long. The panel said math books are much smaller in many nations where students do better in math than American children.

Publishers say American textbooks have to meet the goals of different states for what should be taught in each grade.

The report also calls for more research on the effects of using calculators. Many algebra teachers expressed concern about their use in the lower grades.

And the report says gifted students who can move through the material much faster than others should be permitted to do so.

The math panel says the educational system needs major changes. If not, it warns that the United States will lose the mathematical leadership it possessed during most of the twentieth century.

Nhiều người nghĩ rằng thành công trong môn toán phụ thuộc phần lớn vào tài năng bẩm sinh hoặc khả năng,các chuyên gia thì cho rằng nó phụ thuộc vào nỗ lực .Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em tiến bộ trong toán học khi họ tin rằng những nỗ lực của họ để học hỏi làm cho họ " thông minh hơn . "

Bản báo cáo cũng kêu gọi tăng cường chuẩn bị toán học cho giáo viên tiểu học và trung học.Và kêu gọi các nhà xuất bản rút gọn sách giáo khoa toán học lại ,những quyển sách mà thường dài đến một nghìn trang .Khảo sát cho biết sách toán học nhỏ hơn nhiều ở nhiều quốc gia , nơi đó học sinh học giỏi toán học hơn trẻ em Mỹ .

Các nhà xuất bản sách giáo khoa nói rằng Mỹ phải đáp ứng các mục tiêu của các quốc gia khác nhau cho những gì cần được giảng dạy trong mỗi lớp.

Bản báo cáo cũng kêu gọi nghiên cứu thêm về tác động của việc sử dụng máy tính . Nhiều giáo viên đại số bày tỏ lo ngại về việc sử dụng chúng ở những lớp thấp.

Và báo cáo cho biết các học sinh có năng khiếu, có thể hiểu những tài liệu nhanh hơn so với những người khác nên được phép làm như vậy .

Khảo sát toán học nho biết hệ thống giáo dục cần thay đổi lớn.Nếu không ,người ta cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ mất vị trí đứng đầu về toán học nước này đang sở hữu trong thời gian nhất của thế kỷ XX.