Search for Malaysian Airplane Ends Third Week

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
crew phi hành đoàn (máy bay)
disappear biến mất
announce công bố,tuyên bố
inform báo tin, thông báo
satellite vệ tinh
shipwreck nạn đắm tàu
protester người biểu tình
blame khiển trách
investigate điều tra

Bài 1: Chọn nghĩa tiếng Việt thích hợp

Câu 1 : "continue"
 • 1
  tiếp tục
 • dừng lại
 • trì hoãn
 • kết thúc
Câu 2 : "development"
 • sự tụt hậu
 • phát triển
 • 1
  sự phát triển
 • chính thức
Câu 3 : "environment"
 • thiên niên
 • rừng núi
 • đại dương
 • 1
  môi trường
Câu 4 : "demand"
 • cho phép
 • 1
  yêu cầu
 • làm theo
 • bắt chước
Câu 5 : "permit"
 • 1
  cho phép
 • bắt buộc
 • trì trệ
 • quy định

Bài 2: Nghe đoạn audio và điền vào chỗ trống

Câu 1 :

The search for a missing Malaysian airliner continued this week. The _______________ carrying 239 passengers and crew members disappeared on March 8th. Last Monday, Malaysian Prime Minister Najib Razak _______________ the flight ended in the southern Indian Ocean. “We wanted to inform you of this new _______________ at the earliest opportunity.”

 • 1.

  airplane

 • 2.

  announced

 • 3.

  development

Câu 2 :

Australian Defense Minister David Johnston describes the waters in that area as an _______________ difficult environment. “Remember, this Southern Ocean, has shipwrecked many, many sailors in our _______________ in Western Australia. It is rough. There are 20-, 30-meter waves. It is very, very _______________, even for big ships.”

 • 1.

  extremely

 • 2.

  history

 • 3.

  dangerous

Câu 3 :

The same day, Malaysia Airlines officials met with reporters. They defended their _______________ to inform families and the world that Malaysian officials now _______________ the flight lost. Two-thirds of the passengers were Chinese. The Australian government is easing visa and _______________ rules to permit relatives to travel to Perth. The city’s Chinese community has offered to _______________ the visitors.

 • 1.

  decision

 • 2.

  consider

 • 3.

  immigration

 • 4.

  assist

The search for a missing Malaysian airliner continued this week.  The airplane carrying 239 passengers and crew members disappeared on March 8th.  Last Monday, Malaysian Prime Minister Najib Razak announced the flight ended in the southern Indian Ocean. “We wanted to inform you of this new development at the earliest opportunity.” 

Việc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia tiếp tục trong tuần này. Chiếc mang bay chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã mất tích vào ngày 8 tháng 3. Thứ hai tuần trước, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố chuyến bay kết thúc tại Nam Ấn Độ Dương. “Chúng tôi muốn thông tin tới mọi người về sự tiến triển mới tại thời điểm sớm nhất.”

Satellite records show that Malaysia Airlines Flight 370 likely crashed in the southern Indian Ocean.  Malaysian officials say the flight ended west of the Australian city of Perth.

Các bản ghi vệ tinh cho thấy chuyến bay 370 của hãng hàng không Malaysia đã rơi tại vùng Nam Ấn Độ Dương. Các quan chức Malaysia nói chuyến bay kết thúc ở phía Tây thành phố Perth của Úc.

Australian Defense Minister David Johnston describes the waters in that area as an extremely difficult environment. “Remember, this Southern Ocean, has shipwrecked many, many sailors in our history in Western Australia.  It is rough.  There are 20-, 30-meter waves.  It is very, very dangerous, even for big ships.” 

Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston miêu tả các vùng nước trong khu vực này là một môi trường cực kỳ khó khăn. “Hãy nhớ rằng, tại vùng biển phía Nam này, đã có nhiều vụ đắm tàu và rất nhiều thủy thủ trong lịch sử của chúng tôi đã mất mạng ở Tây Úc. Điều này thật khó khăn. Có sóng cao đến 20-, 30- mét. Rất, rất nguy hiểm, ngay cả đối với các tàu lớn. ”

Chinese Protest Malaysian Delays Releasing Information

Phản kháng của người Trung Quốc trong việc Malaysia chậm trễ công khai thông tin

The Boeing 777 aircraft was flying from Kuala Lumpur to Beijing at the time of its disappearance.  On Tuesday, protesters marched toward the Malaysian embassy in Beijing.  They were angry about the way Malaysian officials have reacted to the disappearance of Flight 370.  The protesters demanded more information.  

Chiếc Boeing 777 bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh tại thời điểm biến mất. Vào thứ ba, những người phản đối đã tiến về đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh. Họ tức giận về cách các quan chức Malaysia phản ứng với sự biến mất của chuyến bay 370. Những người biểu tình yêu cầu thêm thông tin.

The same day, Malaysia Airlines officials met with reporters.  They defended their decision to inform families and the world that Malaysian officials now consider the flight lost. Two-thirds of the passengers were Chinese.  The Australian government is easing visa and immigration rules to permit relatives to travel to Perth.  The city’s Chinese community has offered to assist the visitors.

Cùng ngày, các quan chức của Malaysia Airlines có cuộc gặp với các phóng viên. Họ bảo vệ quyết định về việc thông báo cho gia đình và toàn Thế giới biết rằng các quan chức Malaysia đang xem xét trường hợp chuyến bay bị mất tích. Hai phần ba hành khách là người Trung Quốc. Chính phủ Úc đang nới lỏng các quy định về thị thực và nhập cư để cho phép họ hàng bay đến Perth. Cộng đồng Trung Quốc của thành phố đã đề nghị hỗ trợ những người đến thăm.

Critics say Malaysia has been keeping information from victims’ families and the media.  The British satellite company Inmarsat told Malaysian officials four days after the disappearance that they had received hourly signals from the plane.  Yet the officials were said to have waited three days before acting on that information. 

Các nhà chỉ trích nói rằng Malaysia đang giữ thông tin khỏi gia đình các nạn nhân và giới truyền thông. Công ty vệ tinh Anh Inmarsat nói với các quan chức Malaysia rằng bốn ngày sau sự biến mất họ đã nhận được các tín hiệu hàng giờ từ chiếc máy bay. Tuy nhiên, các quan chức được cho là đã đợi ba ngày trước khi có phản ứng đối với thông tin đó.

John Goglia has investigated plane crashes for the U.S. National Transportation Safety Board.  He noted Malaysia’s lack of experience with air disasters. “In this particular instance, what had come out certainly seemed disconnected.  Seemed like they didn’t follow any of the known processes that had been established for years and years.”

John Goglia đã điều tra tai nạn máy bay cho Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ. Ông lưu ý rằng Malaysia thiếu kinh nghiệm về thảm hoạ đường hàng không. “Trong trường hợp đặc biệt này, những gì đã chắc chắn xảy ra dường như không liên quan tới nhau. Có vẻ như họ đã không theo bất kỳ quy trình đã biết nào được thiết lập trong rất nhiều năm qua.

Other Southeast Asian countries were quick to join the search.  But they were slow to share radar or satellite information with Malaysia about possible sightings.

Các nước Đông Nam Á khác đã nhanh chóng tham gia vào cuộc tìm kiếm. Nhưng họ đã chậm trễ trong việc chia sẻ tin tức radar hoặc vệ tinh với Malaysia về những dấu hiệu khả thi.

Malaysia is in a difficult position.  Some observers say it does not want to anger China.  Yet China’s Global Times newspaper published editorials blaming Malaysia’s government.  One piece read: “Malaysia is determined to enter the ranks of developed countries by 2020.  But judging from its handling of the MH370 incident, Malaysia’s modernization will take far longer than this.”

Malaysia đang ở trong tình thế khó khăn. Một số nhà quan sát nói rằng họ không muốn khiến Trung Quốc tức giận. Thế nhưng tờ Global Times của Trung Quốc đã công bố các bài luận đổ lỗi cho chính phủ Malaysia. Một bài viết cho biết: “Malaysia đã quyết tâm gia nhập vào hàng ngũ các nước phát triển vào năm 2020. Nhưng xét từ việc xử lý vụ việc MH370, hiện đại hóa của Malaysia sẽ mất nhiều thời gian hơn”.

Malaysia has a growing tourist industry.  Last year, 1.8 million Chinese visited the country.  But this could change because of Flight 370. On Thursday, China’s Foreign Ministry again called for more exact information from Malaysia on the details of the search.  A spokesman said he hoped Malaysia would improve its communications with China.

Malaysia sở hữu một ngành công nghiệp du lịch đang phát triển. Năm ngoái, 1,8 triệu người Trung Quốc đã đến thăm đất nước này. Nhưng điều này có thể thay đổi vì chuyến bay 370. Vào thứ năm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại kêu gọi những thông tin chính xác hơn từ phía Malaysia về các chi tiết của cuộc tìm kiếm. Một phát ngôn viên cho biết ông hy vọng Malaysia sẽ cải thiện việc liên lạc với Trung Quốc.