Sea dispute tests Philippines’ ties with China

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
dispute sự tranh chấp
tie mối quan hệ
case vụ kiện,việc kiện
launched the case phát động việc kiện
claim tuyên bố,luận điệu
refuse cự tuyệt,từ chối
dispute over territory tranh chấp về lãnh thổ
executive director giám đốc điều hành
Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research Viện nghiên cứu vì hòa bình,chống bạo lực và khủng bố Philipin

VOA

Bài 1:

Câu 1 :

But Philippine officials say President Benigno Aquino was not invited to the event last year or this year. They say he is not welcome because of an ______ against China.

 • 1.

  arbitration case

Câu 2 :

The Chinese Embassy in Manila refused a Voice of America request to discuss ______ between the two countries. But some experts say the dispute ______ is making relations difficult.

 • 1.

  the relationship

 • 2.

  over territory

Câu 3 :

“Both countries should not let the territorial dispute affect ______. So on the part of the Philippines, we are willing to extract and isolate our territorial dispute and deal with this separately, but at the same time we try to promote and ______ of our cooperation with China.”

 • 1.

  the overall relationship

 • 2.

  strengthen the other areas

Câu 4 :

Some observers have said ______ relationship between the Philippines and China will not change soon. The main reason, they say, is because the Aquino administration is seeking to expand its ______ with the United States.

 • 1.

  the current tense

 • 2.

  military relationship

Câu 5 :

They’re being manipulated by the United States. If they’re removed, if they’re gone, everything will ______.

 • 1.

  go well

In 2013, the Philippines was named “country of honor” at the China ASEAN Expo in the Chinese city of Nanning. But Philippine officials say President Benigno Aquino was not invited to the event last year or this year. They say he is not welcome because of an arbitration case against China. The Philippine government launched the case to fight China’s claim that it controls much of the South China Sea.

Năm 2013, Philippines được đặt tên là “quốc gia vinh dự” tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc ASEAN tại thành phố Nam Ninh của Trung Quốc. Tuy nhiên, các quan chức Philippine nói rằng Tổng thống Benigno Aquino đã không được mời tham dự sự kiện năm ngoái hay năm nay. Họ nói ông không được hoan nghênh vì một vụ phân xử chống lại Trung Quốc. Chính phủ Philippine đã phát động vụ kiện để chống lại tuyên bố của Trung Quốc rằng họ kiểm soát phần lớn Biển Đông.

The Chinese Embassy in Manila refused a Voice of America request to discuss the relationship between the two countries. But some experts say the dispute over territory is making relations difficult.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila từ chối một yêu cầu của Tiếng nói Hoa Kỳ muốn thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, một số chuyên gia nói rằng tranh chấp về lãnh thổ đang làm cho mối quan hệ trở nên khó khăn.

Rommel Banlaoi is executive director of the Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research in Manila. He says the sea dispute is hurting relations.

Rommel Banlaoi là giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Hoà bình, Bạo lực và Khủng bố Philippine tại Manila. Ông nói rằng tranh chấp biển đang làm tổn thương các mối quan hệ.

“It’s still in a very sour political state. The relationship is still at its lowest point.”
A Philippine Foreign Affairs official says an agreement in 2011 between President Aquino and then-President Hu Jintao guides the countries’ relationship.

“Nó vẫn còn trong tình trạng chính trị rất tệ. Mối quan hệ vẫn còn ở điểm thấp nhất. ”
Một quan chức ngoại giao Phi-lip-pin cho biết một thỏa thuận trong năm 2011 giữa Tổng thống Aquino và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào giúp hướng dẫn mối quan hệ của các quốc gia.

Jose is a Foreign Affairs spokesman.
“Both countries should not let the territorial dispute affect the overall relationship. So on the part of the Philippines, we are willing to extract and isolate our territorial dispute and deal with this separately, but at the same time we try to promote and strengthen the other areas of our cooperation with China.”

Charles Jose là một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao.
“Cả hai nước không nên để cuộc tranh chấp lãnh thổ ảnh hưởng đến mối quan hệ chung. Vì vậy, về phía Philippine, chúng tôi sẵn sàng giải quyết và cô lập cuộc tranh chấp lãnh thổ của chúng tôi và đối phó với vấn đề này một cách riêng biệt, đồng thời chúng tôi cố gắng thúc đẩy và củng cố các lĩnh vực hợp tác khác của chúng tôi với Trung Quốc. “

The spokesman also said that tourism and trade between the two countries remains strong. Official Philippine records show the number of Chinese visiting the Philippines has sharply increased over the last three years. And, Philippine exports to China were higher than imports from China in 2011 and 2013.

Người phát ngôn cũng nói rằng du lịch và thương mại giữa hai nước vẫn còn mạnh mẽ. Các hồ sơ chính thức của Philippine cho thấy số người Trung Quốc sang Philippines đã tăng mạnh trong ba năm qua. Và, Philippine xuất khẩu sang Trung Quốc cao hơn nhập khẩu từ Trung Quốc trong năm 2011 và 2013.

But in 2012, Philippine exports suffered because China announced restrictions on banana imports. Observers say the limits may have been linked to the disagreement about rights to the South China Sea. And Mr. Banlaoi of the Philippine Institute says more Filipinos still invest in China than the other way around.

Tuy nhiên, vào năm 2012, xuất khẩu của Philippine đã phải chịu tổn thất vì Trung Quốc đã tuyên bố hạn chế nhập khẩu chuối. Các nhà quan sát cho biết các giới hạn này có thể liên quan đến sự bất đồng về các quyền đối với Biển Đông.
Và ông Banlaoi của Viện Philippine cho biết nhiều người Philippine vẫn đầu tư vào Trung Quốc hơn là cách khác.

Some observers have said the current tense relationship between the Philippines and China will not change soon. The main reason, they say, is because the Aquino administration is seeking to expand its military relationship with the United States.

Một số nhà quan sát cho biết mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Philippines và Trung Quốc sẽ không thay đổi sớm. Họ nói, lý do chính là bởi vì chính quyền của Aquino đang tìm cách mở rộng quan hệ quân sự với Hoa Kỳ.

Renato De Castro of De La Salle University in Manila says Chinese officials do not trust that relationship.
“For them President Aquino and Foreign Secretary [Albert] del Rosario are basically pro-Americans. That’s how they view it… they’re puppets. They’re being manipulated by the United States. If they’re removed, if they’re gone, everything will go well.”

Renato De Castro thuộc Đại học De La Salle ở Manila cho biết các quan chức Trung Quốc không tin tưởng vào mối quan hệ đó.
“Đối với họ, Tổng thống Aquino và Ngoại trưởng [Albert] del Rosario về cơ bản là những người ủng hộ Mỹ. Đó là cách họ xem nó … họ là những con rối. Họ đang bị Hoa Kỳ thao túng. Nếu chúng bị loại bỏ, nếu chúng đã biến mất, mọi thứ sẽ ổn. “