Scientists Uncover Mystery of Mosquito Flight

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
troublesome quấy rầy, khó chịu
itch sự ngứa
itchy ngứa; làm ngứa
mystery điều bí ẩn
mechanics cơ học
ideal lý tưởng
antennae râu (của sâu bọ)
movement sự chuyển động, sự vận động, sự cử động, sự hoạt động
edge bờ; cạnh
reverse chạy lùi; đảo ngược
unmanned tự động
drone máy bay không người lái/ong mật đực
advantageous có lợi, thuận lợi

 

Mosquitoes can spread diseases including malaria and Zika virus.

 

_____________________________________________________________

Words in This Story

itchv. to have or produce an unpleasant feeling on your skin or inside your mouth, nose, etc. that makes you want to scratch

wingn. a part of an animal’s body that is used for flying or gliding

calculatev. to find a number or answer by using mathematical processes

3Dadj. made in a way that causes an image to appear to be three-dimensional

coordinaten. one of a set of numbers that is used to locate a point on a map or graph

reverse – v. to change to an opposite direction or state

unmanned – adj. not carrying a person

drone – n. a kind of aircraft that does not carry a pilot or passengers

advantageousadj. helpful or favorable

Bài 1:

The mosquito is a troublesome and sometimes dangerous insect. Their bites itch and can carry dangerous diseases, like malaria, Zika virus and yellow fever.

Muỗi là một loại côn trùng gây khó chịu và nguy hiểm. Muỗi cắn gây ngứa và có thể mang mầm bệnh nguy hiểm, như sốt rét, virus Zika và sốt vàng da.

Recently, researchers from Britain and Japan discovered how mosquitoes fly. This knowledge, they say, help find ways to stop mosquitoes from spreading diseases in the future.

Gần đây, các nhà nghiên cứu Anh và Nhật đã phát hiện ra cách mà chúng bay như thế nào. Họ cho rằng, kiến thức này sẽ giúp chúng ta tìm ra cách ngăn chặn muỗi truyền bệnh trong tương lai.

Mosquito wings are small and have an uncommon shape. Because of this, it is hard to believe that they are able to fly. So, how is their flight possible?

Cánh muỗi nhỏ và có hình dạng khác biệt. Chính vì thế, thật khó tin rằng chúng có thể bay. Vậy chúng bay được như thế nào?

The team of scientists from Britain and Japan solved the mystery. They used high-speed cameras and computer images to understand the mechanics of how the insect moves its wings to stay in the air.

Các nhà khoa học Anh và Nhật Bản đã giải đáp được bí ẩn này. Họ sử dụng máy quay tốc độc cao và hình ảnh máy tính để hiểu cơ chế di chuyển cánh của cô trùng khi giữ thăng bằng trong không khí.

Researchers at the University of Oxford took images of mosquito wing movements. They set up eight super-high speed cameras that take 10,000 images each second.

Các nhà nghiên cứu trường Đại học Oxford chụp lại những chuyển động cánh muỗi. Họ cài đặt 8 máy quay tốc độ cực cao với 10,000 hình ảnh mỗi giây.

Simon Walker is a researcher at the University of Oxford.

Simon Walker là một nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford.

“So normally to record an insect you need at least two cameras, ideally more, so you’ve got enough views of an insect because with two camera views you can then take any point on an insect and calculate its 3-D coordinates.”

“Bình thường, để ghi lại hoạt động của côn trùng, bạn cần ít nhất 2 máy quay, nhiều hơn thì càng lý tưởng, vì vậy bạn sẽ có đầy đủ hình ảnh của côn trùng bởi với 2 máy quay bạn có thể chụp lại bất cứ điểm nào và tính toán tọa độ 3-D của chúng.”

The insect has two antennae, or tall, thin organs on its head that it uses to feel things. But its antennae and six legs make it difficult to take clear images of the wing movements. So, the team needed to use eight cameras to view the wings from many directions.

Muỗi có 2 râu, hoặc có cơ quan cao, mỏng trên đầu chúng để cảm nhận mọi thứ. Nhưng râu và 6 chân của chúng gây khó khăn cho việc ghi lại hình ảnh của chuyển động cánh.

So, the team needed to use eight cameras to view the wings from many directions.

Vì thế, nhóm các nhà nghiên cứu đã phải cần đến 8 máy quay để ghi hình cánh từ nhiều vị hướng.

The extra cameras let the researchers see that the mosquito’s wings move eight hundred times each second. That is four times faster than many insects of a similar size.

Các máy quay phụ cho phép các nhà nghiên cứu thấy cánh muỗi chuyển động 800 lần mỗi giây, nhanh gấp 4 lần các loài côn trùng có cùng kích cỡ.

Mosquitoes fly by moving their wings in several different directions.

Muỗi bay bằng chuyển động cánh theo nhiều hướng khác nhau.

The thin top edges of their wings move forward first and then they reverse direction and move down. The movement looks almost as if the wings are drawing the number eight.

The research team believes the mosquitoes’ wing movements could help inventors design new flying devices.

Rìa cánh mỏng di chuyển về phía trước, sau đó đảo ngược về phía sau và di chuyển xuống. Cánh muỗi như đang vẽ nên hình số 8.

Nhóm nghiên cứu tin rằng chuyển động của cánh muỗi có thể giúp các nhà sáng chế thiết kế ra thiết bị bay mới.

Walker says that existing unmanned flying devices – or drones – do not work very well outside because wind can affect their flight.

“Insects, on the other hand, deal really, really well with even quite windy conditions. So understanding how they can do this is going to be advantageous to us in the future.”

Ông Walker cho biết những thiết bị bay hoặc máy bay không người lái hiện có hoạt động không tốt ở ngoài trời vì tác động của gió.

“Mặt khác, các loài côn trùng đối phó rất tốt với điều kiện gió thổi. Vì thế, việc hiểu được sao chúng có thể làm như vậy sẽ rất có lợi cho chúng ta trong tương lai.”

These researchers say that, more importantly, understanding how mosquitoes fly might help find ways to stop them from spreading diseases.

Những nhà nghiên cứu này cho rằng, điều quan trọng hơn là phải hiểu cách muỗi bay để tìm ra cách ngăn chặn chúng truyền bệnh.