Two Powerful Earthquakes Strike Chile

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
geological thuộc địa chất học
survey khảo sát
magnitude cường độ
aftershock dư chấn
tsunami sóng thần
property tài sản
appropriate phù hợp
emergency tình trạng khẩn cấp
rupture sự gẫy; sự vỡ
seismology địa chấn học
defense sự bào chữa

Bài 1: Fill in the blank

Câu 1 :

The United States ______ Survey says a 7.8 magnitude aftershock hit northern Chile late Wednesday night,______.

 • 1.

  Geological

 • 2.

  local time

Câu 2 :

The ______led Chilean officials to order thousands of people away from coastal areas. It also led to warnings of high tsunami waves in parts of the Pacific Ocean. The orders and tsunami warnings were later ______.

 • 1.

  aftershock

 • 2.

  canceled

Câu 3 :

Chilean ______ guarded coastal communities to prevent attacks on homes and businesses. Television video showed ______ in Iquique.

 • 1.

  police and soldiers

 • 2.

  damaged buildings

Câu 4 :

The San Andreas Fault extends ______through California. Thousands died in its last major rupture, or movement. That took place near the city of San Francisco in ______.

 • 1.

  from north to south

 • 2.

  1906

Câu 5 :

Smaller earthquakes also can be deadly if they strike close to heavily ______. Safety experts say every home needs to have a plan of action, supplies food and water, and ______.

 • 1.

  populated areas

 • 2.

  emergency equipment

A powerful earthquake struck an area near the northern coast of Chile on Wednesday. The earthquake came a day after an even stronger quake hit the area. The earlier quake was blamed for at least six deaths.

Một trận động đất mạnh đã xảy ra ở khu vực gần bờ biển phía bắc Chile vào thứ Tư. Trận động đất xảy ra một ngày sau khi một trận động đất còn mạnh hơn xảy ra ở khu vực. Trận động đất trước đó đã cướp đi sáu mạng người.

The United States Geological Survey says a 7.8 magnitude aftershock hit northern Chile late Wednesday night, local time. Magnitude is a measurement of the energy released at the center, or source, of an earthquake. U.S. officials said the aftershock was centered about 23 kilometers south of the port of Iquique. They said it struck at a depth of 20 kilometers below sea level.

Cục Khảo sát Địa chấn Hoa Kỳ nói dư chấn 7,8 độ đã xảy ra ở bắc Chile vào tối muộn thứ Tư theo giờ địa phương. Cường độ là sự đo lại năng lượng được giải phóng ở tâm hay nguồn của một trận động đất. Các quan chức Mỹ nói rằng dư chấn tập trung ở khoảng 23 km về phía Nam của cảng Iquique. Họ nói nó diễn ra ở độ sâu 20 km dưới mực nước biển.

The aftershock led Chilean officials to order thousands of people away from coastal areas. It also led to warnings of high tsunami waves in parts of the Pacific Ocean. The orders and tsunami warnings were later canceled.

Dư chấn làm các nhà chức trách Chile ra lệnh sơ tán hàng nghìn người khỏi các khu vực ven biển. Nó cũng dẫ tới những cảnh báo về sóng thần ở một số vùng trên Thái Bình Dương. Các chỉ thị và cảnh báo sóng thần sau đó đã bị huỷ bỏ.

 

The aftershock struck a day after an even more powerful earthquake hit northern Chile. That quake was centered in an area about 100 kilometers northwest of Iquique. The city is home to nearly 200,000 people. The quake was felt in Bolivia and Peru. It also led to tsunami warnings as far as Japan. The warnings were cancelled hours later.

Dư chấn xảy ra một ngày sau mạnh hơn cả trận động đất ở Bắc Chile. Chân động tập trung ở một vùng cách khoảng 100 km về phía tây bắc Iquique. Thành phố này là nơi sinh sống của gần 200000 người. Trận động đất có thể được cảm thấy ở cả Bolivia và Peru. Nó cũng đặt ra những cảnh báo về sóng thần ở tận Nhật Bản. Những cảnh báo đã bị huỷ vài giờ sau đó.

Chilean police and soldiers guarded coastal communities to prevent attacks on homes and businesses. Television video showed damaged buildings in Iquique. But officials found surprisingly light damage from the quake.

Cảnh sát và binh sĩ Chile đã canh giữ những cộng đồng dân cư ở vùng biển để ngăn chặn những cuộc tấn công vào các gia đình và hoạt động kinh doanh. Những video trên truyền hình đã chiếu cảnh những toà nhà bị hư hại ở Inquique. Nhưng quan chức rất bất ngờ vì thiệt hại do động đất là rất nhỏ.

President Michelle Bachelet visited the affected area. She spoke to the nation about the disaster. She said appropriate measures have been taken to protect lives and property. And she said the government will continue to work all the time that is necessary to deal with this emergency and protect our citizens.

Tổng thống Michelle Bachelet đã đến thăm những vùng bị ảnh hưởng. Bà nói chuyện với người dân về trận động đất. Bà nói rằng những biện pháp phù hợp cần được tiến hành để bảo vệ cuộc sống và tài sản. Bà cũng nói chính phủ sẽ tiếp tục làm việc trong thời gian cần thiết để giải quyết tình trạng khẩn cấp và bảo vệ người dân.

Rafael Abreu is a scientist with the U.S. Geological Survey Earthquake Information Center. He says the earthquake activity began with a magnitude 6.7 quake on March 16. More than 100,000 people were told to leave low-lying areas, but returned later.

Rafael Abreu là một nhà khoa học làm việc ở Trung tâm Thông tin của Cục Khảo sát Địa chấn Hoa Kỳ. Ông nói rằng động đất bắt đầu với những chấn động khoảng 6.7 độ vào ngày 16 tháng Ba. Hơn 100000 người đã được yêu cầu rời khỏi những vùng thấp trũng, nhưng sau đó đã quay trở lại.

 

Earthquakes are somewhat common in Chile. They are also a fact of life in the American state of California. Scientists say a quake of magnitude eight or higher could strike along the San Andreas Fault in coming years. The San Andreas Fault extends from north to south through California. Thousands died in its last major rupture, or movement. That took place near the city of San Francisco in 1906.

Động đất dường như là một điều bình thường ở Chile. Chúng cũng trở thành một điều quen thuộc trong cuộc sống của người Mỹ ở California. Đứt gãy San Andreas kéo dài từ phía bắc đến phía Nam California. Hàng nghìn người đã chết khi sự đứt gãy, hay sự dịch chuyển xảy ra. Sự kiện xảy ra ở thành phố San Francisco vào năm 1906.

Smaller earthquakes also can be deadly if they strike close to heavily populated areas. Safety experts say every home needs to have a plan of action, supplies food and water, and emergency equipment.  Kate Hutton is a seismologist at the California Institute of Technology. She specializes in the study of earthquakes. Kate Hutton admits there is no way to predict earthquakes, so being prepared is the best defense. We will have more about earthquakes next Tuesday on the weekly program Science in the News.

Những trận động đất nhỏ hơn cũng có thể gây thương vong nết chúng xảy ra ở những vùng dân cư tập trung đông đúc. Những chuyên gia về an toàn cho rằng mỗi hộ gia đình cần chuẩn bị kế hoạch hành động, cần có đồ ăn, nước uống và những thiết bị dùng trong trường hợp khẩn.  Kate Hutton là một nhà địa chấn học ở Việcn Công nghệ California. Cô chuyên nghiên cứu vể những trận động đất. Kate Hutton thừa nhận rằng không có cách nào để dự đoán trước động đất cả, vậy nên có sự chuẩn bị là cách bảo đảm an toàn tốt nhất. Chúng tôi sẽ nói thêm về những trận động đát vào thứ Ba tuần sau trong chương trình hàng tuần Tin tức Khoa học.