Physical education aims for active lives, fewer painful memories

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
provide quy định
expectancy tuổi thọ dự tính
obesity béo phì
blame đổ lỗi
require đòi hỏi , yêu cầu
executive điều hành , chấp hanh
competition cạnh tranh
toward adv
Thành ngữ - Ngữ pháp
Centers for Disease Control and Prevention American Heart Association National Association for Sport and Physical Education
 

Bài 1:

Câu 1 :

In the United States, elementary and .....schools are advised to give students two and a half hours of physical activity a week. That is what the Centers for Disease Control and Prevention and the American Heart Association recommend. They say......... should provide about four hours of physical activity each week.

 • 1.

  middle

 • 2.

  high schools

Câu 2 :

Just this week, a study...... that life expectancy has fallen or is no longer increasing in some .....of the United States. The situation is worst among poor people in the southern states, and ......women. Public health researchers say it is largely the result of increases in obesity, smoking and high.... pressure. They also blame differences in health services around the country.

 • 1.

  reported

 • 2.

  parts

 • 3.

  especially

 • 4.

  blood

Common sense would tell us that physically active children may be more likely to become active and healthy adults.

In the United States, elementary and middle schools are advised to give students two and a half hours of physical activity a week. That is what the Centers for Disease Control and Prevention and the American Heart Association recommend. They say high schools should provide about four hours of physical activity each week.

Yet many schools across the country have reduced their physical education programs. Criticism of the cuts has led in some places to efforts to give students more time for exercise, not less.

The future health of Americans may depend on it.

Just this week, a study reported that life expectancy has fallen or is no longer increasing in some parts of the United States. The situation is worst among poor people in the southern states, and especially women. Public health researchers say it is largely the result of increases in obesity, smoking and high blood pressure. They also blame differences in health services around the country.

Tại Mỹ , các trường tiểu học và trung học được khuyên là cho sinh viên hai giờ và nửa tiếng hoạt động thể chất một tuần.Đó là những gì mà Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh và Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ khuyên.Họ nói rằng các trường trung học nên quy định hoạt động thể chất khoảng 4 giờ mỗi tuần.

Tuy nhiên, nhiều trường học trên cả nước đã giảm tải các chương trình giáo dục thể chất của họ.Việc chỉ trích sự cắt giảm đó đã nổi lên ở một vài nơi để nỗ lực cho học sinh có nhiều thời gian để thể dục, không được ít hơn .

Sức khỏe tương lai của Mỹ có thể phụ thuộc vào điều đó.

Chỉ trong tuần này , một nghiên cứu cho biết tuổi thọ trung bình đã giảm hoặc không còn tăng tại một số vùng của Hoa Kỳ.Tình trạng tồi tệ nhất trong là những người nghèo ở các bang miền Nam , và đặc biệt là phụ nữ .Các nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng cho biết phần lớn là kết quả của sự gia tăng bệnh béo phì, hút thuốc lá và huyết áp cao.Họ cũng đổ lỗi cho sự khác biệt trong dịch vụ y tế trên toàn quốc.

Bài 2:

Câu 1 :

In two thousand six, a study found that only.... percent of elementary schools provided daily .... education all year for all grades. This was true of .... percent of middle schools and two percent of high schools. The study also found that.....percent of all schools did not require students to take any P.E.

 • 1.

  four

 • 2.

  physical

 • 3.

  eight

 • 4.

  twenty-two

Câu 2 :

But experts say P.E. classes have changed. They say the goal has moved away from ..... and toward personal performance, as a way to build a lifetime of activity. These days, teachers often lead .....like weight training and yoga.

 • 1.

  competition

 • 2.

  activities

In two thousand six, a study found that only four percent of elementary schools provided daily physical education all year for all grades. This was true of eight percent of middle schools and two percent of high schools. The study also found that twenty-two percent of all schools did not require students to take any P.E.

Charlene Burgeson is the executive director of the National Association for Sport and Physical Education. She says one problem for P.E. teachers is that schools are under pressure to put more time into academic subjects.

Also, parents may agree that children need exercise in school. Yet many parents today still have bad memories of being chosen last for teams because teachers favored the good athletes in class.

But experts say P.E. classes have changed. They say the goal has moved away from competition and toward personal performance, as a way to build a lifetime of activity. These days, teachers often lead activities like weight training and yoga.

Some parents like the idea of avoiding competitive sports in P.E. class. Yet others surely dislike that idea. In the end, schools may find themselves in a no-win situation.

Trong năm 2006 , một nghiên cứu cho thấy chỉ có bốn phần trăm các trường tiểu học được quy định tập luyện thể chất hàng ngày ,cả năm cho các lớp.Nghiên cứu thực tế này ở các trường trung học là tám phần trăm và các trường phổ thông là hai phần trăm.Nghiên cứu cũng cho thấy hai mươi hai phần trăm tất cả các trường học không yêu cầu sinh viên thực hiện bất kì một hoạt động thể chất nào.

Charlene Burgeson là giám đốc điều hành của Hiệp hội Quốc gia về Thể thao và Giáo dục thể chất. Bà nói một vấn đề với những giáo viên dạy thể dục là các trường học hiện nay đang chịu áp lực dành nhiều thời gian hơn cho các môn học.

Ngoài ra, cha mẹ có lẽ đồng ý rằng trẻ em cần tập thể dục trong trường học. Tuy nhiên thì các bậc phụ huynh ngày nay vẫn có những ấn tượng không tốt về việc lựa chọn cuối cùng cho các đội tuyển vì giáo viên luôn ưu ái các vận động viên tốt trong lớp.

Nhưng các chuyên gia cho biết môn thể dục ở các lớp học đã được thay đổi.Họ nói rằng mục tiêu đã chuyển từ cạnh tranh và hướng tới hiệu suất cá nhân , như là một cách để xây dựng một cuộc sống tích cực.Những ngày này, giáo viên thường dẫn các hoạt động như tập tạ và tập yoga.

Một số cha mẹ thích ý tưởng của việc tránh các môn thể thao cạnh tranh trong lớp học thể dục.Tuy nhiên, những người khác chắc chắn không thích ý tưởng đó. Cuối cùng , trường học có thể tìm thấy chính mình trong một tình huống không có lợi.