Phân biệt made of, made from, made out of, made with, made for, made by, made in

– made of: Được làm bằng (Đề cập đến chất liệu làm nên vật).Nguyên liệu không bị biến đổi khỏi trạng thái ban đầu sau khi làm ra vật.

Ex : This table is made of wood.

-made from : Được làm ra từ (đề cập đến việc nguyên vật liệu bị biến đổi khỏi trạng thái ban đầu để làm nên vật)

Ex : Paper is made from wood.

-made out of : Được làm bằng (đề cập đến quá trình làm ra vật)

Ex : This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.

-made with : Được làm với (đề cập đến chỉ một trong số nhiều chất liệu làm nên vật)

Ex : This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

-made for : làm cho ai

Ex: These were made in Vietnam , but made for USA.

-made in : làm tại

Ex : This mobile was made in Vietnam

-made by : được tạo ra bởi ai

Ex : It was made by me.

This product was made by Vietnam. ( sản phẩm này được tạo ra bởi người Việt ).