Pattern 1: Product Manager (Quản lý sản phẩm)

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
product sản phẩm
manager quản lý
Requirement yêu cầu
bachelor cử nhân
degree bằng cấp
telecommunication viễn thông
computer science khoa học máy tính
related có liên quan
field lĩnh vực
excellent xuất sắc
communication giao tiếp
presentation giới thiệu
negotiation đàm phán,thương lượng
experience kinh nghiệm
at least ít nhất,tối thiểu
supervising giám sát
proficiency thành thạo
creative sáng tạo
initiative chủ động

PRODUCT MANAGER:

Requirements:

1. Bachelor degree in telecommunication, computer science or related field.

2. Excellent skill in communication, presentation and negotiation

3. 5 years experience in sales of computer hardwave of software.

4. Within 5 years, at least 3 years in supervising a team in project sales and management

5. English proficiency and high social competence.

6. Creative and initiative

7. Solid experience in business traveling in mainland PRC and willing to travel within the region frequently.

8. Job location: Ho Chi Minh City.

 

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

Những yêu cầu:

1. Cử nhân ngành viễn thông, khoa học máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan.

2. Có kĩ năng xuất sắc trong giao tiếp,giới thiệu và thương lượng.

3. Có 5 năm kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh phần cứng và phần mềm máy tính.

4. Trong vòng 5 năm có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giám sát nhóm về dự án quản lý và kinh doanh.

5. Tiếng Anh thông thạo và có khả năng hòa đồng cao

6. Sáng tạo và chủ động

7. Có kinh nghiệm vững chắc trong lĩnh vực kinh doanh ở các tỉnh và sẵn sàng đi công tác thường xuyên ở các nước trong khu vực

8. Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh