Oil Supply Swells Driving Prices Down

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
swell tăng
drop giảm
consult tư vấn
oil analyst nhà phân tích dầu
barrel thùng
blame đổ lỗi
sharp drop giảm mạnh
financial assistance hỗ trợ tài chính

Bài 1: Chọn nghĩa tiếng Việt thích hợp

Câu 1 : "policy"
 • 1
  chính sách
 • tiền tệ
 • diễn văn
 • công trình
Câu 2 : "economy"
 • suy thoái
 • tài chính
 • 1
  nền kinh tế
 • tiết kiệm
Câu 3 : "inflation"
 • tăng trưởng
 • giảm mạnh
 • 1
  suy thoái
 • phát triển
Câu 4 : "developing country"
 • 1
  quốc gia đang phát triển
 • quốc gia giàu có
 • quốc gia đã phát triển
 • quốc gia lớn mạnh
Câu 5 : "predict"
 • tin rằng
 • 1
  dự đoán
 • mong đợi
 • chiếm lấy

Bài 2: Nghe đoạn audio và điền vào chỗ trống

Câu 1 :

The price of oil has continued to drop, reaching its _______________ levels in more than five years. Many experts say one main _______________ is that oil supplies are high.

 • 1.

  lowest

 • 2.

  reason

Câu 2 :

One example is Saudi Arabia, the world’s top oil _______________. This week, Saudi Prince Salman read a _______________ from King Abdullah. He said the kingdom would continue with its current _______________ of pumping oil instead of cutting production.

 • 1.

  exporter

 • 2.

  speech

 • 3.

  policy

Câu 3 :

That nation’s _______________, Nicolas Maduro, visited China this week in an effort to get financial assistance in _______________ for oil. Venezuela’s economy is in a recession and _______________ remains high.

 • 1.

  president

 • 2.

  exchange

 • 3.

  inflation

Bài 3: Trả lời câu hỏi

Câu 1 : Who is Carl Larry?

Carl Larry is an oil and gas expert for the United States consulting company Frost&Sullivan

Câu 2 : What is the main topic of the news?

The price of oil drops

Câu 3 : Is the U.S. the world’s top oil producer today?

Yes

Câu 4 : How many barrels a day can America produce nowadays?

8.6 million barrels a day

Câu 5 : Who is the president of Venezuela?

Nicolas Maduro

Bài 4: Nội dung bài nghe

The price of oil has continued to drop, reaching its lowest levels in more than five years. Many experts say one main reason is that oil supplies are high. Carl Larry is an oil and gas expert for the United States consulting company Frost&Sullivan. He noted the big increase in U.S. oil production in recent years. But, Mr. Larry added that many experts did not expect the increase in production.

Giá dầu tiếp tục giảm, và đạt tới mức thấp nhất trong hơn 5 năm qua. Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên do chính là do sự tăng trong nguồn cung dầu. Cary Larry là một chuyên gia về dầu từ Mỹ và cũng là người tư vấn cho công ty Frost&Sullivan. Ông ấy phát hiện một sự tăng mạnh trong việc sản xuất dầu vài năm gần đây. Nhưng, ông Larry chia sẻ thêm rằng nhiều chuyên gia không lường trước được sự tăng trong việc sản xuất.

“If you were talking to any oil analyst, myself included, just three years ago, nobody would have predicted that we would practically double our production by next year.” Today, the U.S. is the world’s top oil producer.

“Nếu bạn trò chuyện với bất kỳ chuyên gia về dầu nào, kể cả tôi, chỉ 3 năm trước thôi, không ai đoán trước được rằng chúng ta lại nhân đôi khả năng sản xuất vào năm tiếp theo.” Ngày nay, Mỹ là quốc gia hàng đầu về sản xuất dầu.

“We’re producing 8.6 million barrels a day in America that’s up nearly 4 million barrels a day from just three years ago.”

“Chúng ta sản xuất 8.6 triệu thùng một ngày tại Mỹ  và con số đã tăng 4 triệu thùng một ngày chỉ trong 3 năm trước.”

However, while the U.S. needs to import less, major exporters are not reducing their oil output. This has caused world supplies to swell. One example is Saudi Arabia, the world’s top oil exporter. This week, Saudi Prince Salman read a speech from King Abdullah. He said the kingdom would continue with its current policy of pumping oil instead of cutting production.

Tuy nhiên, trong khi Mỹ cần giảm nhập khẩu, các nhà xuất khẩu lớn sẽ không giảm lượng dầu đầu ra. Điều này khiến cho nguồn cung của Thế giới bị dư thừa. Một ví dụ chính là quốc gia Ả-rập Xê-út, nơi xuất khẩu dầu hàng đầu Thế giới. Trong tuần này, Hoàng tử Salman đã đọc một bài diễn văn từ Vua Abdullah. Ông ấy tuyên bố rằng vương quốc cần tiếp tục thực thi chính sách bơm dầu thay vì cắt giảm sản lượng.

The effects of low prices have spread around the world. Reduced oil profit is blamed for the sharp drop in the exchange value of Russia’s money, the ruble. Venezuela is also a major oil exporter and a member of the Organization of Petroleum Exporting Countries. That nation’s president, Nicolas Maduro, visited China this week in an effort to get financial assistance in exchange for oil. Venezuela’s economy is in a recession and inflation remains high.

Hiệu ứng giá giảm đã lan tỏa khắp Thế giới. Lợi nhuận dầu giảm bị cho là nguyên do của sự giảm mạnh trong tỷ giá của tiền tệ Nga, đồng rúp. Ve-ne-zue-la cũng là một quốc gia xuất khẩu dầu lớn và là thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu xăng dầu. Tổng thổng của Ve-ne-zue-la, Nicolas Maduro, đã tới thăm Trung Quốc trong tuần này với nỗ lực đạt được trợ giúp tài chính trong vấn đề trao đổi dầu. Nền kinh tế Ve-ne-zue-la đang trong thời kỳ suy thoái và lạm phát có tỷ lệ cao.

Since June, big exporters used to high oil prices have seen a sharp drop in earnings related to oil sales. Benchmark Brent crude oil is below $50 dollars a barrel. Futures, financial instruments meant to protect buyers against price changes, are selling oil at about $47 a barrel. That is a drop of about 50 percent in the past three months.

Từ tháng 6, những nhà xuất khẩu lớn với giá dầu cao đã chứng kiến sự giảm mạnh trong lợi nhuận do giá dầu. Ước lượng rằng dầu thô Brent có giá dưới 50 đô một thùng. Trong tương lai, các hỗ trợ tài chính cần phải bảo vệ người mua khỏi sự thay đổi giá, với giá bán dầu là khoảng 47 đô một thùng. Đây là con số đã giảm tầm 50% so với 3 tháng trước đó.

Carl Larry says high demand in the U.S. has not affected prices because of the huge increase in domestic production.  At the same time, economic activity in places like Europe and China has been slow. Additionally, oil that, in the past, would have been imported by the U.S., now has no buyers. Carl Larry calls the situation a “perfect storm.” “So you have this perfect storm outside of the U.S. that’s causing these prices to come down really hard.”

Carl Larry cho rằng nguồn cầu lớn tại Mỹ không ảnh hưởng đến giá cả do sự tăng mạnh của sản xuất nội địa. Cùng thời điểm đó, các hoạt động kinh tế tại Châu Âu và Trung Quốc có vẻ chậm lại. Thêm vào đó, dầu, trong quá khứ, nên được nhập khẩu bởi Mỹ, giờ lại không có người mua. Carl Larry gọi đây là hiện tượng “cơn bão hoàn hảo.” “Vậy là một cơn bão hoàn hảo bên ngoài nước Mỹ, điều này khiến cho giá cả giảm xuống rất mạnh.”

Not every country has a problem with lower oil prices. The Asian Development Bank says the oil price drop gives area governments a chance to make reforms. That means cutting costly government subsidies or financial assistance. The Asian Development Bank says Asia’s developing economies could add half a percent to growth while limiting inflation this year.

Không phải tất cả các quốc gia gặp khó khăn với giá dầu giảm. Ngân hàng Phát triển Châu Á cho rằng giá dầu giảm giúp cho nhiều chính quyền thực hiện cải cách. Điều này có nghĩa là giảm trợ cấp chính phủ và hỗ trợ tài chính. Ngân hàng Phát triển Châu Á nói rằng các nền kinh tế đang phát triển sẽ tăng trưởng nửa phần trăm và hạn chế lạm phát trong năm nay.

Carl Larry believes that such high supply means some exporters will need to make adjustments, like cutting production. He says only the OPEC countries, or possibly Russia, are in a position to do that.

Carl Larry tin rằng nguồn cung lớn đồng nghĩa với việc một vài nhà xuất khẩu cần điều chỉnh, ví dụ như cắt giảm sản lượng. Ông ấy nói rằng chỉ các nước OPEC, hay Nga, có khả năng làm điều này.

“Somebody has to make adjustments. And right now, it looks like it’s going to be on OPEC, unless we see some action from Russia.” I’m Mario Ritter.

“Mội vài bên cần phải điểu chỉnh. Và ngay bây giờ, có vẻ như điều này sẽ phụ thuộc vào OPEC, nếu không thì chúng ta sẽ dõi theo một vài động thái từ Nga.” Tôi là Mario Ritter.