Obama visit aims to increase US-India partnership

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
symbolic tượng trưng
overtake vượt qua
modernize đổi mới,hiện đại hóa
strategic chiến lược
surveillance sự giám sát

Bài 1:

Nghe và điền vào chỗ trống:

This weekend, President Barack Obama is set to make his second trip to India since taking office.

Cuối tuần này, Tổng thống Barack Obama sẽ có chuyến đi thứ hai đến Ấn Độ kể từ khi nhậm chức.

The president will attend India’s Republic Day celebrations on Monday. The event includes a military parade and a public showing of Indian weaponry. Experts say the parade may be symbolic of Mr. Obama’s visit.

Tổng thống sẽ tham dự lễ kỷ niệm Ngày Cộng hoà Ấn Độ vào hôm thứ Hai. Sự kiện này bao gồm một cuộc diễu hành quân sự và một cuộc trình diễn công cộng các loại vũ khí của Ấn Độ. Các chuyên gia nói rằng cuộc diễu binh này nhằm chào đón chuyến thăm của ông Obama.

Defense and trade cooperation between the two has been increasing in recent years. In 2013, the United States overtook Russia as the largest arms supplier to India, which has spent billions of dollars to modernize its armed forces. India takes part in more joint military exercises with U.S. forces than any other country.

Hợp tác quốc phòng và thương mại giữa hai nước đang tăng lên trong những năm gần đây. Trong năm 2013, Hoa Kỳ đã vượt qua Nga để trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ,khi nước này đã chi hàng tỷ USD để hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình.Ấn Độ tham gia vào nhiều cuộc tập trận chung với các lực lượng Mỹ hơn bất kỳ nước nào khác.

Some observers say Mr. Modi wants to build an even stronger relationship with the United States. C. Raja Mohan works at the Observer Research Foundation in New Delhi. He expects the two sides to begin work on what he calls “a genuine strategic partnership” with far-reaching agreements.

Một số nhà quan sát cho rằng ông Modi muốn xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Hoa Kỳ. C. Raja Mohan làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu Observer tại New Delhi. Ông hy vọng hai bên sẽ bắt tay vào xây dựng cái mà ông gọi là “một mối quan hệ đối tác chiến lược chân thành” với những thỏa thuận sâu rộng.

“You have now a government here in Delhi that is prepared to walk the full distance with the U.S., and the U.S., too, I think, has sensed the new opportunity in India.”

Ngay bây giờ, chính quyền tại Delhi đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục hợp tác lâu dài với Mỹ, và tôi nghĩ rằng Mỹ cũng đã cảm nhận được cơ hội mới tại Ấn Độ.

During Mr. Obama’s visit, Indian and U.S. officials are expected to re-state support for a defense cooperation agreement that ends this June. They have also been working to finalize agreements that could lead to U.S. companies producing some military equipment in India.

Trong chuyến thăm của ông Obama, các quan chức Ấn Độ và Mỹ dự kiến sẽ tái hỗ trợ cho một thỏa thuận hợp tác quốc phòng kết thúc vào tháng sáu này. Họ cũng đang tiến hành hoàn tất các thỏa thuận cho phép các công ty Mỹ có thể sản xuất một số thiết bị quân sự ở Ấn Độ.

The Indian government wants American companies to produce more weapons at home under what are known as technology transfer agreements. But that would not be easy. The United States has many rules on limiting movement of sensitive technology.

Chính phủ Ấn Độ muốn các công ty Mỹ sản xuất vũ khí ở Mỹ nhiều hơn dưới dạng hợp đồng chuyển giao công nghệ. Nhưng điều đó sẽ không dễ dàng. Hoa Kỳ có nhiều quy định về hạn chế hoạt động của các công nghệ nhạy cảm.

Bharat Karnad is a security expert at New Delhi’s Center for Policy Research. He does not expect major outcomes from Mr. Obama’s visit. He thinks India will not be satisfied with what the U.S. offers on technology transfers of military equipment.

“As I see it, it is going to be more platitudes, more instruments being created, more committees being set up, but nothing really there on the ground, in terms of both countries being satisfied with something substantive and hefty.”

Experts say it will take time for the two countries to build trust in some areas. But they are moving closer because of security issues.

Chintamani Mahapatra is with New Delhi’s Jawaharlal Nehru University. He says both sides are concerned about signs of a more aggressive China and possible unrest in Afghanistan after withdrawal of Western troops.

“Indians and Americans have been quarrelling over economic issues, IPR (intellectual property rights) issues, dumping issues, etc., etc., and, of course, on critical areas of foreign affairs, like Pakistan and Iran and China, the two countries do not agree 100 percent. But in matters of defense and security cooperation, there is hardly any dispute. The idea is to have a good, positive win-win balance of power in Asia.”

During his first visit to India in 2010, President Obama told Indian lawmakers that the relationship between the two countries will be the “defining partnership of the 21st century.” There is hope that this visit will re-energize that partnership.

And that’s In The News from VOA Learning English. I’m Bob Doughty.