North Korea Executes Kim Relative

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
execute hành hình,xử từ
military (thuộc) quân đội,quân sự
court phiên tòa
overthrow lật đổ
announcement tuyên bố,công bố
oust tước bỏ,trục xuất
suspected nghi ngờ
disloyalty sự phản bội,không trung thành
corruption sự tham nhũng
attempt cố gắng
broadcast truyền đi,phát sóng,phát thanh
arrest sự bắt giữ
lower hạ thấp đầu
ouster sự trục xuất,hất cẳng
purge sự thanh trừng
uncommon hiếm
Thành ngữ - Ngữ pháp

put to death

found guilty

 

Bài 1:

Câu 1 :

This week, North Korea ..(1)....the uncle of leader Kim Jong Un. 

The official Korean Central News Agency said Jang Song Thaek was ..(2).. on Thursday after facing a special military court.It said Jang was  ..(3)...of attemping to...(4)...state, party and leadership.  He was also ...(5)... and drug abuse.The announcement came just days after Jang Song Thaek was publicly ousted from power for ...(6).... disloyalty and corruption. Korean Central Television ..(7)...images of his arrest on Sunday at a meeting of the Korean Workers’ Party.

On Friday, the official Rodong Sinmun newspaper published pictures of Jang at the military trial.They showed him ...(8)...his head, with guards on both sides. 

Andrei Lankov is a professor of Korean history at Kookmin University in South Korea.He says ...9... of North Korean officials are not uncommon.But he says the level of ...(10)....in this case is unusual.

 “In the past, hundreds or maybe even thousands of high level officials have been purged.  Some of them executed.  Some of them were sent to...(11)....or prison.  However, with very few ...(12)...in most areas, purges have always been fixed.  Unlike say the Soviet Union under Stalin, when they remove the high level official, they usually did not make it public. When they did, it was never on such a scale.” 

Leonid Petrov is a Korea expert with the Australian National University.  He questions whether Jang Song Thaek was actually plotting to overthrow the government. 
“I think this has nothing to do with what really happened.  Jang Song Thaek was a ...(13)... of Kim’s regime.  He was ...(14)...by Kim Jong Il to supervise his son.  Jang Song Thaek was doing everything possible to...(15).... Kim Jong Un’s image.”

 • 1.

  executed

 • 2.

  put to death

 • 3.

  found guilty

 • 4.

  overthrow

 • 5.

  accused of womanizing

 • 6.

  suspected

 • 7.

  broadcast

 • 8.

  lowering

 • 9.

  ousters, or purges

 • 10.

  publicity

 • 11.

  exile

 • 12.

  exceptions

 • 13.

  loyal member

 • 14.

  appointed

 • 15.

  promote

This week, North Korea executed the uncle of leader Kim Jong Un. 

The official Korean Central News Agency said Jang Song Thaek was put to death on Thursday after facing a special military court. 

It said Jang was found guilty of attempting to overthrow the state, party and leadership. He was also accused of womanizing and drug abuse.

The announcement came just days after Jang Song Thaek was publicly ousted from power for suspected disloyalty and corruption. 

 Korean Central Television broadcast images of his arrest on Sunday at a meeting of the Korean Workers’ Party.

 

On Friday, the official Rodong Sinmun newspaper published pictures of Jang at the military trial.They showed him lowering his head, with guards on both sides. 

 

Andrei Lankov is a professor of Korean history at Kookmin University in South Korea. He says ousters, or purges, of North Korean officials are not uncommon.But he says the level of publicity in this case is unusual.

 

 “In the past, hundreds or maybe even thousands of high level officials have been purged.  Some of them executed.  Some of them were sent to exile or prison.  However, with very few exceptions in most areas, purges have always been fixed.  Unlike say the Soviet Union under Stalin, when they remove the high level official, they usually did not make it public.  When they did, it was never on such a scale.” 

 

Leonid Petrov is a Korea expert with the Australian National University.  He questions whether Jang Song Thaek was actually plotting to overthrow the government. 
“I think this has nothing to do with what really happened.  Jang Song Thaek was a loyal member of Kim’s regime.  He was appointed by Kim Jong Il to supervise his son.  Jang Song Thaek was doing everything possible to promote Kim Jong Un’s image.”

Tuần này, Bắc Triều Tiên đã xử tử chú của nhà lãnh đạo Kim Jong Un

Thông Tấn Xã Trung Ương Hàn Quốc chính thức cho biết Jang Song Thaek đã bị xử tử hôm thứ năm sau khi phải đối mặt với một tòa án quân sự đặc biệt .

Họ cho biết Jang bị kết tội âm mưu lật đổ nhà nước,đảng và lãnh đạo.Ông cũng bị cáo buộc lăng nhăng và lạm dụng ma túy.

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Jang Song Thaek bị công khai tước bỏ quyền lực do nghi ngờ không trung thành và tham nhũng.

Truyền hình Trung ương Hàn Quốc phát sóng hình ảnh của ông bị bắt vào ngày Chủ nhật tại một cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên .

Vào ngày thứ Sáu , tờ báo Rodong Sinmun chính thức công bố hình ảnh của Jang tại phiên tòa quân sự.Những hình ảnh cho thấy ông hạ thấp đầu, với các vệ sĩ kèm hai bên .

 

Andrei Lankov là một giáo sư về lịch sử Hàn Quốc tại Đại học Kookmin tại Hàn Quốc.Ông nói việc hất cẳng , hoặc thanh trừng của các quan chức Bắc Triều Tiên không phải là hiếm.Nhưng ông nói rằng mức độ công khai trong trường hợp này là không bình thường.

 

" Trong quá khứ, hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn cán bộ cấp cao đã bị thanh trừng . Một số bị xử tử. Một số phải sống lưu vong hoặc tù. Tuy nhiên, với rất ít ngoại lệ trong hầu hết các khu vực, những cuộc thanh trừng đã luôn luôn được bố trí trước .Ví dụ khác như Liên Xô dưới thời Stalin , khi họ loại bỏ các quan chức cấp cao , họ thường không làm công khai. Khi họ đã làm,sẽ không bao giờ trên một quy mô như vậy . "

 

Leonid Petrov là một chuyên gia Hàn Quốc của Đại học Quốc gia Úc. Ông đặt câu hỏi liệu Jang Song Thaek thực sự đã âm mưu lật đổ chính phủ hay không.

 

" Tôi nghĩ rằng điều này là không thể có với những gì thực sự đã xảy ra . Jang Song Thaek là một thành viên trung thành với chế độ của Kim. Ông được Kim Jong Il bổ nhiệm  để giám sát con trai mình. Jang Song Thaek đã làm mọi thứ có thể để quảng bá hình ảnh Kim Jong Un của . "

Bài 2:

Leonid Petrov says a personal or family dispute could have led to the execution.  But he says it is also clear that Mr. Kim considered his uncle a threat.  And he says the North Korean leader felt the need to send a message that he is in complete control. 
“The elites are scared to death at the moment.  And the grassroots population of North Korea also gets the message that it is Kim Jong Un who is in the driving seat.  They must follow his orders, and there’s simply no alternative or any place for dissent in North Korea.”
Mr. Jang was quietly ousted from power not once, but two times under the former North Korean leader.  But he regained power with the help of his wife Kim Kyong Hui, the sister of the former leader. 
Much of North Korea’s central leadership is from the rule of Kim Jong Il.  Many officials are in their 60s or 70s.  This has led some observers to debate the level of their support for 30-year-old Kim Jong Un.
Mr. Kim took power two years ago.  Since then, he has replaced more than 40 percent of high level officials, and built his rule with a younger generation loyal to him.
There were no signs of unrest in North Korea following the execution.  But the South Korean Defense Ministry said it was closely watching the North Korean military for aggressive movements. 
On Friday, the office of South Korea’s president held a national security meeting to discuss the situation on the Korean peninsula.  A Unification Ministry official said South Korea is watching the events with concern.
And that’s In the News, from VOA Learning English.  I’m Steve Ember.