Automakers, Airlines Hit by Sky-High Fuel Prices

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
evidence bằng chứng
transportation industry ngành công nghiệp giao thông vận tải
fuel chất đốt; nhiên liệu
attack tấn công
fuel-efficient tiết kiệm nhiên liệu

Bài 1:

There was more evidence this week of the effects of high oil prices on the transportation industry.

Tuần này, có thêm bằng chứng về tác động của giá dầu cao đối với ngành giao thông vận tải.

Automakers reported further drops in sales of trucks and SUVs, sport utility vehicles, in the United States. Big, fuel-hungry vehicles brought in big profits — until Americans faced big costs for fuel. Now they want smaller and more fuel-efficient cars.

Các nhà sản xuất ôtô báo cáo doanh số bán xe tải và SUVs, xe thể thao tiện ích ở Hoa Kỳ tiếp tục giảm. Những chiếc xe lớn, tiêu hao nhiên liệu đã mang lại lợi nhuận lớn cho đến khi người Mỹ phải đối mặt với chi phí nhiên liệu lớn. Bây giờ họ muốn chiếc xe nhỏ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

The head of General Motors, Rick Wagoner, says the prices are changing consumer behavior, maybe permanently. G.M. sales in the United States in May dropped thirty percent from last year. The Ford Motor Company had a nineteen percent drop.

Người đứng đầu của General Motors, Rick Wagoner nói rằng giá cả đang thay đổi thái độ của người tiêu dùng, có thể là thay đổi vĩnh viễn. Doanh số bán hàng của G.M ở Hoa Kỳ trong tháng 5 này đã sụt 30% so với năm ngoái. Công ty Motor Ford cũng giảm 19%.

Toyota sales in the United States were down eight percent. But another Japanese maker, Honda, reported an eleven percent increase on strong sales of cars.

Doanh số Toyota ở Hoa Kỳ giảm 8%. Nhưng các nhà sản xuất khác của Nhật, như Honda, báo cáo mức tăng doanh số ôtô đến 11%.

General Motors announced it will close four truck factories in North America and expand car production. It may also sell its Hummer division. Hummers are military-like vehicles.

General Motors thông báo hãng sẽ đóng cửa 4 nhà máy xe tải ở Bắc Mỹ và mở rộng chế tạo xe hơi. Hãng có thể sẽ bán bộ phận Hummer. Hummer là phương tiện gần giống phương tiện quân sự.

But Rick Wagoner said G.M. will go forward with plans to make the Chevy Volt, a car powered mainly by electricity. He says it will be available no later than the end of two thousand ten.

Tuy nhiên, ông Rick Wagoner cho rằng G.M sẽ tiến lên với kế hoạch sản xuất Chevy Volt, một loại xe hơi chạy bằng năng lượng điện. Ông nói chiếc xe hơi này sẽ ra mắt muộn nhất là cuối năm 2010.

Bài 2:

Still, new findings show that Americans are driving less. The Federal Highway Administration says the number of kilometers traveled on public roads has dropped since late two thousand six.

Tuy nhiên, những phát hiện mới đây cho thấy người Mỹ đang lái xe ít hơn. Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Liên bang cho biết số km trên các tuyến đường công cộng đã giảm kể từ cuối 2006.

Many people may be driving less because of high gasoline prices. But transportation officials worry that less demand for gasoline will mean shortages of money from fuel taxes that support roads.

Nhiều người có thể ít lái xe hơn vì giá xăng dầu cao. Nhưng các quan chức ngành vận tải lo ngại rằng nhu cầu về xăng giảm đồng nghĩa với việc quỹ thuế nhiên liệu hỗ trợ đường xá sẽ giảm.

Use of public transportation, though, is up. The American Public Transportation Association says it increased three percent in the first three months of this year over last year.

Dù vậy, việc sử dụng phương tiện công cộng đang tăng. Hiệp hội Vận tải Công cộng Hoa Kỳ cho biết, trong ba thang đầu năm nay, số lượng sử dụng phương tiện công cộng tăng 3% so với năm ngoái.

High fuel prices are also affecting air travel. The International Air Transport Association expects the industry to lose at least two billion dollars this year, mainly because of prices for jet fuel.

Giá nhiên liệu cao cũng ảnh hưởng đến hàng không. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế dự kiến trong năm nay ngành công nghiệp này sẽ mất ít nhất 2 tỷ đô, chủ yếu là do giá nhiên liệu máy bay.

This week, more air carriers in the United States announced plans to cut flights and jobs and remove older, less fuel-efficient planes from service. Continental Airlines said record-high fuel prices have produced the worst crisis for the industry since the terrorist attacks of two thousand one.

Tuần này, nhiều hãng hàng không ở Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch cắt giảm chuyến bay và việc làm, đồng thời loại bỏ các máy bay cũ, ít tiết kiệm nhiên liệu hơn từ dịch vụ. Hãng hàng không Lục địa (Continential) cho biết mức giá nhiên liệu cao kỷ lục đã tạo ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất cho ngành công nghiệp kể từ cuộc tấn công khủng bố 2000 người.

Continental announced Thursday that it will reduce flights in the United States by sixteen percent during the last three months of the year. The airline will cut three thousand jobs, about seven percent of its positions worldwide.

Hãng hàng không này thông báo rằng họ sẽ giảm 16% chuyến bay tại Hoa Kỳ trong 3 tháng cuối năm. Hãng sẽ cắt giảm 3000 nhân lực, chiếm 7% vị thế trên toàn thế giới.