New drug shows promise against worm disease

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
treat chữa bệnh, điều trị
schistosomiasis bệnh sán máng
suffer chịu , bị
parasitic ăn bám, kí sinh
victim nạn nhân , bệnh nhân
disabled người tàn tật
damage tổn thương, bị thương
compound hợp chất
survival sự sống sót, tồn tại
larva ấu trùng
infect nhiễm, lây nhiễm
radical gốc, căn bản
resistant kháng, đề kháng
vessel mạch
intestinal thuộc về đường ruột
urinary tiết niệu
experimental thí nghiệm

Bài 1:

Câu 1 :

Scientists think they are a step ...... to a new drug to treat schistosomiasis. More than two ..... million people suffer from this parasitic worm disease. Most live in developing nations in ....  climates. About ten percent of ..... become seriously disabled from internal bleeding, iron loss, organ damage or other effects.

 • 1.

  closer

 • 2.

  hundred

 • 3.

  tropical

 • 4.

  victims

Câu 2 :

The scientists tested oxadiazoles on laboratory ..... . They found that one compound killed the parasite at every level of ...... – from larva to adult. The study also showed that the compound was active ..... all three major species of Schistosoma .... that infect humans.

 • 1.

  mice

 • 2.

  development

 • 3.

  against

 • 4.

  worms

Scientists think they are a step closer to a new drug to treat schistosomiasis. More than two hundred million people suffer from this parasitic worm disease. Most live in developing nations in tropical climates. About ten percent of victims become seriously disabled from internal bleeding, iron loss, organ damage or other effects.

A team in the United States found that chemical compounds known as oxadiazoles can target an enzyme needed for the survival of Schistosoma. This is the group of flatworms that cause schistosomiasis.

The scientists tested oxadiazoles on laboratory mice. They found that one compound killed the parasite at every level of development – from larva to adult. The study also showed that the compound was active against all three major species of Schistosoma worms that infect humans.

The National Institutes of Health supported the research. Scientists from Illinois State University and the Chemical Genomics Center at N.I.H. reported their findings in the journal Nature Medicine.

Biology professor David Williams led the research. He says the Schistosoma parasite needs oxygen to survive. Oxygen use produces oxygen-free radicals that can destroy an organism. The worm has a protective enzyme. But Professor Williams says the experimental drug disables this enzyme, causing the worm to self-destruct.

Các nhà khoa học cho rằng họ đang tiến một bước gần hơn đến một loại thuốc mới điều trị bệnh sán máng.Hơn hai trăm triệu người bị mắc bệnh giun ký sinh.Hầu hết sống ở các quốc gia đang phát triển trong vùng khí hậu nhiệt đới. Khoảng mười phần trăm bệnh nhân bị tàn tật nặng vì chảy máu bên trong ,thiếu sắt , tổn thương các cơ quan hoặc các hậu quả khác.

Một nhóm nghiên cứu ở Mỹ cho thấy một loại hợp chất hóa học được biết đến là oxadiazoles có thể tiêu diệt một loại enzim cần thiết cho sự sống của kí sinh trùng sán.Đây là nhóm giun dẹp gây ra bệnh sán máng .

Các nhà khoa học đã thử nghiệm oxadiazoles trên chuột thí nghiệm .Họ tìm thấy một hợp chất giệt ký sinh trùng phát triển ở mọi cấp độ từ ấu trùng đến trưởng thành.Nghiên cứu cũng cho thấy rằng hợp chất này hoạt động tích cực chống lại cả ba loài chính của sán Schistosoma lây sang người.

Viện Y tế Quốc gia hỗ trợ việc nghiên cứu này.Các nhà khoa học của trường Đại học bang Illinois và Trung tâm hóa chất Genomics đã báo cáo kết quả nghiên cứu trong các tạp chí Y học tự nhiên .

Giáo sư sinh học David Williams là người đứng đầu nghiên cứu .Ông nói rằng các ký sinh trùng Schistosoma cần oxy để tồn tại.Sử dụng oxy sản xuất các gốc oxy tự do có thể phá hủy một sinh vật . Giun sán có một loại enzim bảo vệ.Nhưng Giáo sư Williams cho biết các loại thuốc thử nghiệm vô hiệu hóa enzyme này làm cho sâu tự phân hủy

Bài 2:

Câu 1 :

Each year, two hundred ..... thousand people die of schistosomiasis, also known .... bilharzia or snail fever. The microscopic worms infect snails, which in .... lay infected eggs. Humans become infected when they enter .... water where the snails live.

 • 1.

  eighty

 • 2.

  as

 • 3.

  turn

 • 4.

  fresh

Câu 2 :

More studies are needed on the experimental .... drug. The scientists say the results in mice were .... than all the targets set by the World Health Organization for new schistosomiasis compounds. They hope the drug will be .... for testing in humans in four to ....years.

 • 1.

  new

 • 2.

  better

 • 3.

  ready

 • 4.

  five

Since the nineteen eighties, doctors in more than seventy tropical nations have used one main drug to treat schistosomiasis. Public health experts worry that the worms will become resistant to this drug, praziquantel.

Each year, two hundred eighty thousand people die of schistosomiasis, also known as bilharzia or snail fever. The microscopic worms infect snails, which in turn lay infected eggs. Humans become infected when they enter fresh water where the snails live.

The worms dig through skin to enter the body. They move into blood vessels that supply the intestinal and urinary systems. Then, if worm eggs in human waste enter fresh water, more snails and people become infected.

More studies are needed on the experimental new drug. The scientists say the results in mice were better than all the targets set by the World Health Organization for new schistosomiasis compounds. They hope the drug will be ready for testing in humans in four to five years.

Kể từ những năm 80 , các bác sĩ trong hơn bảy mươi quốc gia nhiệt đới đã sử dụng một loại thuốc quan trọng để điều trị bệnh sán máng.Các chuyên gia y tế cộng đồng lo lắng rằng những con giun sẽ trở nên kháng loại thuốc praziquantel này.

Mỗi năm , 280.000 người chết vì bệnh sán máng , còn được gọi là bilharzia (bệnh do giun ở trong máu và bàng quang gây ra) hoặc sốt ốc .Những con giun rất nhỏ làm nhiễm độc sang những con ốc, những con ốc đó đẻ trứng bị nhiễm bệnh .Con người dùng phải nguồn nước ngọt nơi những con ốc sống và bị nhiễm bệnh.

Những con giun chui qua da vào sâu trong cơ thể người.Chúng đi vào những mạch máu mà dẫn đến ruột và hệ thống tiết niệu.Sau đó nếu trứng giun trong nước thải của người xâm nhập vào nguồn nước ngọt , sẽ có nhiều hơn những con ốc và người bị nhiễm bệnh.

Cần nhiều hơn những thử nghiệm cho loại thuốc mới. Các nhà khoa học đã đưa ra kết quả trên chuột đáp ứng tốt hơn tất cả các mục tiêu Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra với các hợp chất tiêu diệt trùng sán máng mới.Họ hy vọng loại thuốc này sẽ được sẵn sàng để thử nghiệm trên người trong 4-5 năm tới.