Behind the Price of Rice

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
crisis thời điểm khó khăn
diet chế độ ăn kiêng
fertilizer phân bón
triple gấp ba lần
harvest việc thu hoạch
record sự ghi lại
nation quốc gia
agriculture nông nghiệp
demand yêu cầu
supply cung cấp, tiếp tế
export xuất khẩu
import nhập khẩu
officials các nhà chức trách
speculator nhà đầu cơ tích trữ
head lãnh đạo

Bài 1:

Poor families in some countries spend as much as eighty percent of their money on food. They have watched helplessly as rising prices in recent months have created the worst food crisis in more than thirty years.

The United Nations World Food Program says high food prices could push one hundred million people into hunger.

Các gia đình nghèo ở một số nước chi tiêu tám mươi phần trăm tiền của họ vào thực phẩm. Họ đã theo dõi một cách bất lực khi giá cả tăng trong những tháng gần đây đã tạo ra cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất trong hơn ba mươi năm qua.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc cho biết giá lương thực cao có thể đẩy một trăm triệu người vào tình trạng đói .

 

Half the world’s people depend on rice as a main part of their diet. Yet the price has tripled in the past year. Inflated costs for fuel and fertilizer have played a part.

Một nửa dân số thế giới phụ thuộc vào gạo như một phần chính của chế độ ăn uống của họ . Tuy nhiên, giá đã tăng gấp ba lần trong năm qua . Việc tăng chi phí cho nhiên liệu và phân bón đã góp phần vào việc này

Economist Nathan Childs at the United States Agriculture Department says another reason is the falling value of the dollar. This has hurt the ability of some nations to buy food.

Nhà kinh tế học Nathan Childs thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho hay lý do khác là do việc sụt giảm giá trị đồng Đô-la. Điều này đã làm giảm khả năng mua thực phẩm của một số quốc gia.

But he says the main reason is export limits in some rice-growing nations. This means less rice on the world market.

Nhưng ông cho rằng lý do chính là giới hạn xuất khẩu ở một số quốc gia trồng lúa. Điều này có nghĩa là thị trường thế giới đang sản xuất ít gạo hơn.

Nathan Childs is an expert on rice markets. He notes that the harvest for the latest growing season was the largest on record. But India, Vietnam and others have restricted exports to keep prices down at home and protect supplies.

Nathan Childs là một chuyên gia về thị trường gạo. Ông cho biết vụ thu hoạch gần đây nhất đạt kỉ lục. Nhưng Ấn Độ, Việt Nam và các nước khác đã hạn chế xuất khẩu để giữ giá gạo nước nhà và bảo vệ nguồn cung.

Thailand’s agriculture minister says his country will never restrict rice exports. He told the Reuters news agency Thursday that Thailand has enough supplies to meet demand at home and for export.

Bộ trưởng Nông nghiệp Thái Lan nói rằng nước ông sẽ không bao giờ hạn chế xuất khẩu gạo. Ông nói với hãng tin Reuters hôm thứ năm rằng Thái Lan có đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Bài 2:

Thailand is the world’s largest rice exporter. Recent signs of an increase in supplies have helped ease record prices for Thai rice. Prices rose last week above one thousand dollars a ton.

Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Các dấu hiệu gần đây cho thấy sự gia tăng về nguồn cung đã giúp cho giá gạo Thái Lan hạ nhiệt. Tuần trước, giá gạo đã tăng lên hơn 1000 đô-la 1 tấn.

Vietnam, the second biggest exporter, has banned exports until June. And Vietnamese officials have now warned that non-food traders who buy rice for speculation will be severely punished.

Nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới là Việt Nam đã cấm việc xuất khẩu đến tháng 6. Các nhà chức trách Việt Nam đã cảnh báo các thương nhân phi thực phẩm mua gạo để đầu cơ sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng.

Speculators try to predict future price movements. They take greater risks than average investors. Experts say speculation is a necessary part of market activity.

Các nhà đầu cơ đang cố dự đoán những bước chuyển của giá gạo trong tương lai. Họ mạo hiểm hơn các nhà đầu tư trung bình. Các chuyên gia cho rằng việc đầu cơ là một phần cần thiết của hoạt động thị trường.

But the head of the U.N. Environment Program blames it for the high food prices. “We have enough food on this planet today to feed everyone,” Achim Steiner told the Associated Press.

Tuy nhiên, chủ tịch Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc lại cho rằng do giá thực phẩm cao. “Hôm nay, chúng ta có đủ thực phẩm để phục vụ cho mọi người trên cả hành tinh”, ông Achi Steiner nói với Báo Associated.

Earlier, a member of the United States Commodity Futures Trading Commission rejected the idea that speculators are the main cause. Bart Chilton blamed reduced harvests and grain supplies and the falling value of the dollar.

Trước đó, một thành viên của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã bác bỏ ý tưởng các nhà đầu cơ là nguyên nhân chính. Bart Chilton đổ lỗi cho việc sụt giảm thu hoạch và nguồn cung các loại hạt và sự sụt giảm của đồng đô-la.

U.N. Secretary General Ban Ki-moon called heads of major international agencies to a meeting this week in the Swiss capital, Bern. He says high food prices could harm world trade, economic growth, social progress and political security.

Ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hợp quốc đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của các cơ quan quốc tế họp trong tuần này tại Thủ đô Bern, Thụy Sỹ. Ông cho rằng giá thực phẩm cao có thể gây tổn hại cho thương mại thế giới, sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và an ninh chính trị.