NASA: Close to Discovering Life in Outer Space

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
gathering cuộc họp
outer space không gian bên ngoài trái đất
solar system Thái dương hệ
limitless vô hạn
vastness tính chất bao la, rộng lớn
universe vũ trụ
orbit quỹ đạo
telescope kính thiên văn
deploy triển khai
atmospheric thuộc về khí quyển

Bài 1:

Câu 1 :

NASA scientists say they are ...... than ever to finding life beyond Earth.

Several leading NASA scientists spoke to a gathering July ..... at NASA headquarters in Washington D.C. The scientists ..... the space agency’s plan to find life in outer space.

NASA continues to look for life in the solar system. That ...... is centered mostly on Mars and the icy ...... of Jupiter and Saturn. But the scientists mainly discussed the search for life ...... the solar system.

 • 1.

  closer

 • 2.

  14th

 • 3.

  discussed

 • 4.

  search

 • 5.

  moons

 • 6.

  outside

Câu 2 :

NASA Administrator Charles Bolden opened the talk. He said it is not ..... that humans are alone in what he calls “the limitless vastness of the universe."
The scientists spoke about improvements in search ..... . They noted the Kepler Space Telescope. They said the tool had been critical in expanding ..... about exoplanets.

An exoplanet is a planet that orbits a star outside the solar ....... Kepler has discovered most of the 5,000 possible exoplanets, of which almost two thousand have been confirmed.

An Earth-size exoplanet orbits what is called, the “habitable zone” of a ...... The habitable zone is an area which could support liquid water on the exoplanet. Liquid water is considered essential for life ..... we know it.

 • 1.

  probable

 • 2.

  equipment

 • 3.

  knowledge

 • 4.

  system

 • 5.

  star

 • 6.

  as

Câu 3 :

Kepler research has led scientists to ....that there may be ...... of planets in the galaxy.

Sara Seager is a professor of planetary science and ..... at the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Massachusetts. She says ....scientists think it is “very likely that every single star in the Milky Way galaxy has at least one planet.”

Another major step toward discovery is the planned launch of ..... new telescopes. Officials expect to deploy the equipment starting in 2017.
These telescopes will help scientists to ..... if an exoplanet has atmospheric water vapor or carbon dioxide.

 • 1.

  believe

 • 2.

  billions

 • 3.

  physics

 • 4.

  space

 • 5.

  three

 • 6.

  learn

Câu 4 :

Ms. Seager says these three telescopes will give scientists the .... to find life on other planets. But she adds they will also need luck. It is a very .... universe.

During the discussion, the group of scientists took ..... from the public. One person asked if the United States ....... would tell the public of a discovery of life outside of Earth.

NASA's chief scientist Ellen Stofan answered, “Of course we would.”

 • 1.

  ability

 • 2.

  big

 • 3.

  questions

 • 4.

  government

NASA scientists say they are closer than ever to finding life beyond Earth.
 
Several leading NASA scientists spoke to a gathering July 14th at NASA headquarters in Washington, D.C. The scientists discussed the space agency’s plan to find life in outer space.  

 

NASA continues to look for life in the solar system. That search is centered mostly on Mars and the icy moons of Jupiter and Saturn. But the scientists mainly discussed the search for life outside the solar system.
 
NASA Administrator Charles Bolden opened the talk.  He said it is not probable that humans are alone in what he calls “the limitless vastness of the universe."
The scientists spoke about improvements in search equipment. They noted the Kepler Space Telescope. They said the tool had been critical in expanding knowledge about exoplanets.

 

An exoplanet is a planet that orbits a star outside the solar system.  Kepler has discovered most of the 5,000 possible exoplanets, of which almost two thousand have been confirmed.

 

An Earth-size exoplanet orbits what is called, the “habitable zone” of a star. The habitable zone is an area which could support liquid water on the exoplanet. Liquid water is considered essential for life as we know it.
 
Kepler research has led scientists to believe that there may be billions of planets in the galaxy.

 

Sara Seager is a professor of planetary science and physics at the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Massachusetts.  She says space scientists think it is “very likely that every single star in the Milky Way galaxy has at least one planet.”
 
Another major step toward discovery is the planned launch of three new telescopes.  Officials expect to deploy the equipment starting in 2017.
These telescopes will help scientists to learn if an exoplanet has atmospheric water vapor or carbon dioxide.

Ms. Seager says these three telescopes will give scientists the ability to find life on other planets.  But she adds they will also need luck.  It is a very big universe.
 
During the discussion, the group of scientists took questions from the public.  One person asked if the United States government would tell the public of a discovery of life outside of Earth.
 
NASA's chief scientist Ellen Stofan answered, “Of course we would.”
I’m Anna Matteo.

This report was adapted into Learning English by Anna Matteo from a VOA News story.

Một vài nhà khoa học đứng đầu NASA đã được triệu tập tại trụ sở chính của NASA tại Washington D.C. Các nhà khoa học đã thảo luận về kế hoạch của cơ quan vũ trụ này để tìm kiếm sự sống ở không gian bên ngoài vũ trụ.

NASA tiếp tục tìm kiếm sự sống trong hệ mặt trời .Cuộc tìm kiếm tập trung chủ yếu trên sao Hỏa và các mặt trăng băng giá của sao Mộc và sao Thổ. Nhưng các nhà khoa học chủ yếu thảo luận về tìm kiếm sự sống bên ngoài hệ mặt trời.

Quản lí của NASA ngài Charles Bolden đã tổ chức một cuộc thảo luận . Ông cho hay có khả năng loài người không sống một mình trong cái gọi là :" sự bao la vô hạn của vũ trụ. "
Các nhà khoa học nói về những cải tiến trong thiết bị tìm kiếm.Họ chú ý đến kính viễn vọng không gian Kepler . Họ nói rằng công cụ này quan trọng trong việc mở rộng kiến thức về ngoại hành tinh .

Họ lưu ý kính viễn vọng không gian Kepler . Họ nói rằng công cụ này đã được quan trọng trong việc mở rộng kiến thức về ngoại hành tinh .

Hành tinh ngoài là một hành tinh mà quỹ đạo ngôi sao đó nằm bên ngoài hệ mặt trời. Kepler đã phát hiện hầu hết gần 5000 hành tinh ngoài hệ mặt trời có khả thi , trong đó gần hai ngàn đã được xác nhận .

Một hành tinh ngòai Trái đất quay xung quanh quỹ đạo tại nơi gọi là " vùng cư trú" của một ngôi sao . Vùng cứ trú là một khu vực có thể hỗ trợ nước ở dạng lỏng trên hành tinh ngoài hệ mặt trời . Nước ở dạng lỏng được coi là cần thiết cho cuộc sống như chúng ta đã biết .

Nghiên cứu của kính Kepler đã khiến cho các nhà khoa học tin rằng có thể có hàng tỷ hành tinh trong thiên hà.

Sara Seager là một giáo sư về khoa học vũ trụ và vật lý tại Viện Công nghệ Massachusetts ở Cambridge , Massachusetts. Bà nói các nhà khoa học không gian nghĩ rằng " rất có khả năng mỗi ngôi sao duy nhất trong thiên hà Milky Way có ít nhất một hành tinh''.

Một bước quan trọng tiến tới phát hiện là sự ra mắt kế hoạch của ba kính thiên văn mới . Các quan chức hy vọng sẽ triển khai các thiết bị bắt đầu vào năm 2017.
Những kính thiên văn sẽ giúp các nhà khoa học để tìm hiểu nếu một hành tinh ngoại có hơi nước trong khí quyển hoặc carbon dioxide
Bà Seager nói ba loại kính viễn vọng này sẽ giúp cho các nhà khoa học khả năng tìm thấy sự sống trên các hành tinh khác . Nhưng cô cho biết thêm họ cũng sẽ cần may mắn .Vũ trụ rất lớn.

Trong buổi thảo luận , nhóm các nhà khoa học đưa ra câu hỏi từ công chúng. Một người hỏi liệu chính phủ Hoa Kỳ sẽ nói với công chúng về một khám phá của cuộc sống bên ngoài trái đất không.

Nhà khoa học đầu của NASA Ellen Stofan trả lời: " Tất nhiên chúng tôi sẽ công bố''