Họ tên trong tiếng Anh


Họ tên trong tiếng Anh được viết theo quy tắc sau:

                                          First Name  +  Middle Name  +  Last Name

First Name = Tên gọi
Middle Name = Tên đệm
Last Name, Surname, Family Name= Họ

Ví dụ:   David Beckham thì:   David là tên , Beckham là họ.

 Lưu ý : 

– Đối với đàn ông ta thêm Mr (đọc là /’mistə/ ) trước họ hoặc họ tên.

 -Đối với phụ nữ chưa chồng,thêm Miss (đọc là /mis/)  trước họ hoặc họ tên.

(Người ta cũng có thể dùng MISS không để gọi một người phụ nữ chưa chồng, tựa như “cô” trong tiếng Việt)

– Đối với phụ nữ có chồng ta thêm Mrs (đọc là /’misiz/ ) trước họ hoặc họ tên.

(Thường ở các nước nói tiếng Anh, phụ nữ khi lấy chồng sẽ đổi họ theo họ của chồng)

 -Đối với phụ nữ chưa biết có chồng hay chưa,ta thêm Ms (vẫn đọc là /mis/) trước họ hoặc họ tên.

Một số tên thông dụng trong tiếng Anh:

George          Gordon           Gray             Graham
Jones            Johnson          Harris           Harrison
Richards       Richmond       Short            Shaw
Simpson       Samson          Schmidt        Smith
Thomson      Thomas          Winters          Wilson 

Câu tiếng Anh
xem kết quả
Câu tiếng Anh
xem kết quả