Họ tên trong tiếng Anh

Họ tên trong tiếng Anh được viết theo quy tắc sau:

                                          First Name  +  Middle Name  +  Last Name

First Name = Tên gọi
Middle Name = Tên đệm
Last Name, Surname, Family Name= Họ

Ví dụ:   David Beckham thì:   David là tên , Beckham là họ.

 Lưu ý : 

– Đối với đàn ông ta thêm Mr (đọc là /’mistə/ ) trước họ hoặc họ tên.

 -Đối với phụ nữ chưa chồng,thêm Miss (đọc là /mis/)  trước họ hoặc họ tên.

(Người ta cũng có thể dùng MISS không để gọi một người phụ nữ chưa chồng, tựa như “cô” trong tiếng Việt)

– Đối với phụ nữ có chồng ta thêm Mrs (đọc là /’misiz/ ) trước họ hoặc họ tên.

(Thường ở các nước nói tiếng Anh, phụ nữ khi lấy chồng sẽ đổi họ theo họ của chồng)

 -Đối với phụ nữ chưa biết có chồng hay chưa,ta thêm Ms (vẫn đọc là /mis/) trước họ hoặc họ tên.

Một số tên thông dụng trong tiếng Anh:

George          Gordon           Gray             Graham
Jones            Johnson          Harris           Harrison
Richards       Richmond       Short            Shaw
Simpson       Samson          Schmidt        Smith
Thomson      Thomas          Winters          Wilson 

xem kết quả
xem kết quả