My mind’s gone blank

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
to come by đi cùng
to be about to chuẩn bị làm gì
nervous lo lắng
blank để trắng
mind trí tuệ
sudden thình lình
complete đầy đủ

My mind’s gone blank  được dùng để diễn đạt ý: đang định nói (làm) gì  thì tự nhiên quên mất.

Bạn đã bao giờ gặp tình trạng này chưa? Hãy  đọc qua phần “Nội dung bài nghe” bên dưới, sau đó nghe đoạn hội thoại để hiểu rõ hơn nhé!

 

 

Bài 1:

Feifei
Hello everyone. Hello Rob. I’m here.

Rob
Oh, hello Feifei. Now… what are you doing here?

Feifei
You told me to come by. Here I am and… well, why do you need me here?

Rob
Well, Feifei, I wanted to… I needed to… well… you had to come here because…

 

Feifei
Chào mọi người. Xin chào Rob. Tôi đây.

Rob
Oh, chào Feifei. Bây giờ … bạn đang làm gì ở đây?

Feifei
Bạn nói tôi qua đây. Tôi đây và … ừm, tại sao bạn cần tôi ở đây?

Rob
Vâng, Feifei, tôi muốn … Tôi cần phải … ừm … bạn phải đến đây vì …

Feifei
Because?

Rob
I don’t know! My mind’s gone blank!

Feifei
You’ve forgotten?!

Rob
Yes. When you say ‘my mind’s gone blank’ it means that suddenly you’ve completely forgotten what you were about to do or say. Here are some examples of how to use this phrase.

 

Feifei
Bởi vì?

Rob
Tôi không biết! Tôi quên béng mất rồi!

Feifei
Bạn quên rồi à?

Rob
Vâng. Khi ai đó nói ‘My mind’s gone blank‘ nghĩa là đột nhiên bạn đã hoàn toàn quên những gì bạn định nói hoặc làm. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng cụm từ này.

Examples
I didn’t do well in the job interview. When they asked me why I wanted to work there my mind went blank. I wasn’t sure why I’d applied for that particular job at all!

Alan failed the exam. He studied hard but when he got into the classroom to take it he was so nervous that his mind went blank. But he is a good student so his teacher might give him a second chance.

 

Ví dụ
Tôi đã làm không tốt trong buổi phỏng vấn. Khi họ hỏi tôi tại sao tôi muốn làm việc ở đó, tâm trí tôi trống rỗng. Tôi không chắc tại sao tôi lại nộp đơn xin việc đó!

Alan thất bại trong kỳ thi. Anh học chăm chỉ nhưng khi đi thi, anh rất hồi hộp, tâm trí anh trống rỗng. Nhưng anh ấy là một sinh viên giỏi nên giáo viên của anh ấy có thể sẽ cho anh ấy cơ hội thứ hai.

Feifei
Hmmm… that is a useful expression. Sometimes my mind goes blank too. English can be a difficult language. So many words but… well, that’s the English we speak…

Rob
Yes! Yes! That’s it! I remember it now!

Feifei
What?

Rob
I called you here for us to present The English We Speak!

Feifei
Great, Rob! So I can leave now.

 

Feifei
Hmmm … đây là một cụm từ thông dụng. Đôi khi tâm trí tôi cũng trống rỗng. Tiếng Anh có thể là một ngôn ngữ khó. Rất nhiều từ nhưng … và vâng, đây chính là chương trình “The English we speak”…

Rob
Đúng! Đúng! Chính nó! Tôi nhớ ra rồi!

Feifei
Gì cơ?

Rob
Tôi gọi bạn đến đây để thực hiện The English We Speak!

Feifei
Tuyệt vời, Rob! Vì vậy tôi có thể rời khỏi đây.

Rob
Why do you want to leave?

Feifei
Because the programme’s finished, Rob, it’s done.

Rob
How come?

Feifei
‘My mind’s gone blank’ was today’s expression in The English We Speak!

Rob
Ah… I see. OK. Bye!

Feifei
Bye!

Rob
Tại sao bạn lại muốn đi?

Feifei
Bởi vì chương trình đã kết thúc, Rob, xong rồi mà.

Rob
Xong thế nào?

Feifei
My mind’s gone blank‘ là cụm từ ngày hôm nay trong The English We Speak!

Rob
À, tôi hiểu rồi. Chào!

Feifei
Tạm biệt!