My mind’s gone blank

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
to come by đi cùng
to be about to chuẩn bị làm gì
nervous lo lắng
blank để trắng
mind trí tuệ
sudden thình lình
complete đầy đủ

My mind’s gone blank  được dùng để diễn đạt ý: đang định nói (làm) gì  thì tự nhiên quên mất.

Bạn đã bao giờ gặp tình trạng này chưa? Hãy  đọc qua phần “Nội dung bài nghe” bên dưới, sau đó nghe đoạn hội thoại để hiểu rõ hơn nhé!