Mobile health apps to become first line of defense

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
experience kinh nghiệm
system hệ thống
ability khả năng
explain giải thích
feature đặc trưng
access tiếp cận
ensure bảo đảm
patient bệnh nhân
provide cung cấp

Bài 1: Nghe đoạn audio và điền vào chỗ trống

Câu 1 :

The system uses ‘trigger’ words to contact specialized workers if a disease like Ebola is discovered. It also helps users to follow the _______________ of the people they reached and create real-time _______________ based on their responses.

 • 1.

  progress

 • 2.

  data

Câu 2 :

The Ugandan Ministry of Health says that in the next _______________ months, mHero systems will be deployed around the _______________.

 • 1.

  three

 • 2.

  country

Câu 3 :

Nimrod Wandera, a software developer, explains how those with little or no _______________ using smart phones and apps were trained in mHero.

 • 1.

  experience

Câu 1 : What is the name of the app?

The app is mHero

Câu 2 : What does the app stand for?

mHero stands for Mobile Health Worker Electronic Response and Outreach

Câu 3 : Where was the app created?

The app was created in Uganda

Câu 4 : Who is Sean Blaschke?

He is a health systems specialist at UNICEF

Câu 5 : What is Nimrod Wandera's job?

He is a software developer

The first line of defense against deadly diseases and even water shortages might just be your mobile telephone. A new software application combines health worker registries with information about patients and open messaging systems. The app, called mHero, helps to make sure of a fast response to health care crises and natural disasters.

Cách phòng vệ đầu tiên chống lại bệnh chết người hay ngay cả sự thiếu hụt nước có thể chỉ là chiếc điện thoại di động của bạn. Một phần mềm ứng dụng bao gồm nhân viên y tế đăng ký với thông tin về bệnh nhân và hệ thống tin nhắn mở. Ứng dụng, được gọi alf mHero, sẽ giúp đỡ việc đảm bảo phản ứng nhanh với khủng hoảng chăm sóc sức khỏe và thiên tai.

mHero stands for Mobile Health Worker Electronic Response and Outreach. It uses a revolutionary new messaging platform called RapidPro. The system uses ‘trigger’ words to contact specialized workers if a disease like Ebola is discovered. It also helps users to follow the progress of the people they reached and create real-time data based on their responses.

mHero có nghĩa là Thiết bị tiếp cận và phản hồi sức khỏe điện tử. Nó sử dụng nền tảng nhắn tin mang tính cách mạng mới gọi là RapidPro. Hệ thống sử dụng các từ ‘kích hoạt’ để liên lạc với những nhân viên chuyên môn nếu phát hiện ra một căn bệnh ví dụ như Ebola. Nó cũng giúp người dùng theo dõi được tiến trình của người mà họ tiếp cận và tạo ra dữ liệu thời gian thực dựa trên phản hồi của họ.

The new app was created in Uganda. A month ago, the country has a number of cases of Marburg, a viral hemorrhagic fever similar to Ebola.

Ứng dụng mới này được tạo ra tại Uganda. Một tháng trước, quốc gia này có một số ca bệnh Marburg, căn bệnh sốt xuất huyết tương tự như Ebola.

Sean Blaschke is a health systems specialist at UNICEF, the United Nations Children’s Fund. He explains how Uganda has excelled in providing quick containment.

Sean Blaschke là một chuyên gia hệ thống y tế tại UNICEF, Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc. Anh ấy giải thích cách mà Uganda đã phản ứng nhanh trong việc ngăn chặn như thế nào.

“You can see with the case of Marburg here how quickly the country mobilized, and suspected cases were followed up in hours and it didn’t move beyond a single index patient. So I think Uganda really does show and provide a model for the rest of the world on how you can build a national sustainable health systems architecture…We are very excited because these tools that are now being scaled up in West Africa, originated in Uganda, were built by Ugandans…These solutions came from Africa and are being used in Africa.”                                    

“Bạn có thể thấy với trường hợp của căn bệnh Marburg thì quốc gia đã huy động nhanh như thế nào, và các ca bị nghi ngờ được theo dõi trong vài tiếng và không hề lan rộng tới thêm một bệnh nhân nào. Nên tôi nghĩ rằng Uganda đã thực sự chỉ ra và cung cấp một hình mẫu cho toàn bộ Thế giới về việc xây dựng một hệ thống cấu trúc y tế bền vững… Chúng ta đều rất phấn khởi bởi thiết bị này đang được mở rộng tại Tây Phi, có nguồn gốc tại Uganda, được xây dựng bởi người Uganda… Những phương án này tới từ Châu Phi và được áp dụng tại Châu Phi.”

The Ugandan Ministry of Health says that in the next three months, mHero systems will be deployed around the country. mHero has wide application since it can present language and reading ability differences by using picture-based references.

Bộ Y tế Uganda tuyên bố rằng trong 3 tháng mới, hệ thống mHero sẽ được áp dụng toàn đất nước. mHero có ứng dụng lớn vì nó có thể thể hiện ngôn ngữ và khả năng đọc khác nhau bằng cách sử dụng nguồn tham khảo bằng hình ảnh.

Nimrod Wandera, a software developer, explains how those with little or no experience using smart phones and apps were trained in mHero.

Nimrod Wandera, một lập trình viên phần mềm, giải thích cách mà những người dùng nhỏ tuổi hoặc không có kinh nghiệm sử dụng điện thoại thông minh và ứng dụng được huấn luyện với mHero.

“So we thought about the app as a box. So we made a box out of hard paper, and that box was covered and on top of it was the name of the app. So you have a box and then you tell someone, when I give you the phone I’m giving you a box, and that box has things in it… what we call features were small boxes inside that box… and there they find mother reminders, they find household surveys… when we give them back the phone life was much simpler, they could click through, they could understand that now I can go out of this box, and into the bigger box… this is real stuff.”

“Chúng tôi coi ứng dụng như một chiếc hộp. Chúng tôi làm chiếc hộp từ giấy cứng, chiếc hộp được bọc lại và ở mặt trên là tên của ứng dụng. Bạn có chiếc hộp và sau đó bạn nói với mọi người, khi tôi đưa bạn điện thoại tôi đưa bạn một chiếc hộp, và chiếc hộp có thứ gì đó bên trong… cái chúng tôi gọi là những chiếc hộp nhỏ bên trong cái hộp… và ở đó họ sẽ tìm thấy lời nhắc nhở của mẹ, bản điều tra hộ gia đình… khi chúng tôi trả lại điện thoại thì cuộc sống đơn giản hơn nhiều, họ có thể ấn qua, họ có thể hiểu là giờ tôi có thể ra khỏi chiếc hộp, và vào trong chiếc hộp lớn hơn… đây là sự thật.”

To access these databases, registered healthcare workers, NGOs and medical clinics must first contact the Ministry of Health. Approval to use the records comes shortly after.

Để truy tập dữ liệu, nhân viên y tế đã đăng ký, Tổ chức phi chính phủ và các phòng khám cần liên hệ Bộ Y tế đầu tiên. Sự chấp thuận để sử dụng hồ sơ sẽ có ngay sau đó.

There are also measures in place to ensure patient medical records are kept confidential. Officials are hoping that mHero, and apps like it, bring a new level of crisis management throughout the African continent.

Cũng có các biện pháp để đảm bảo hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được giữ kín. Các quan chức đang hy vọng rằng mHero và các ứng dụng như vậy sẽ mang lại một mức độ quản lý khủng hoảng mới cho toàn Châu Phi.